LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу

змінюваність і розвиток в межах кожного з блоків колекції.

Досягнення цієї мети було забезпечено за рахунок:

  • прогнозування формоутворення костюма та проектування перспективної колекції одягу, для послідовного впровадження моделей у виробництво, з метою планомірної зміни організаційних умов та перебудови виробництва;

  • художнього проектування промислової перспективної колекції костюма, на основі аналізу характеристик естетичної якості та з використанням дизайн-проектування;

  • групування виробів на таких засадах як конструктивно-технологічна однорідність виробів, однорідність структури та властивостей застосовуваних тканин, однотипність обладнання, ідентичність пакета виробів.

Обгрунтовано, що основним завданням під час розробки перспективної колекції моделей є поєднання можливості випуску виробів у широкому асортименті із економічною ефективністю, що забезпечується створенням взаємозамінних груп моделей і, завдяки цьому, ефективним використанням обладнання.

Усю колекцію, відповідно до специфіки масового виробництва одягу, побудовано на основі ряду базових технологічних типів моделей, створених на основі базових технологічних вузлів.


Загальні висновки


1. Визначено об'єктивну номенклатуру естетично-композиційних властивостей костюма, яка відповідає узгодженим вимогам споживання та виробництва одягу (на основі систематизації даних наукової літератури та проведених у ході роботи досліджень), яка складається з 5 ієрархічних рівнів конкретизації та 26 структурних елементів.

2. Науково обгрунтовано необхідність звернення до вивірених часом принципів композиційно-технологічної побудови структури форми, що найяскравіше виявляються в народному одязі. Доведено необхідність їх наукового осмислення в світлі вирішення проблем композиційно-естетичної організації процесу проектування сучасного костюма. Встановлено, що застосування композиційно-технологічного устрою українського народного костюма є стабільним інспіруючим джерелом створення концепцій та образів у сучасному художньому проектуванні.

3. Розроблено систематизовану базу даних найбільш типових та раціональних з точки зору художньо-композиційного оформлення технологічних вузлів та конструктивних поясів українського народного нагрудного одягу, з метою виявлення шляхів та методів їх застосування в проектуванні сучасного костюма. Проведено розподіл декількох сотень різноманітних варіантів оформлення основних формоутворюючих вузлів костюма за узагальненими структурними композиційно-конструктивними схемами, що дає можливість їх морфологічного аналізу за допомогою ЕОМ.

4. Запропоновано принципову схему використання системи атоматизованого проектування , яка демонструє можливі комбінації композиційно-технологічних елементів українського народного костюма при художньому проектуванні перспективних колекцій одягу.

5. Проведено структурний аналіз основних формоутворюючих параметрів силуетних форм костюма другої половини ХХ століття з точки зору визначення закономірностей їх послідовного розвитку та циклічної змінюваності, на основі чого стає можливим прогнозування перспективних форм костюма. Визначено, що кількісні значення структурних параметрів жіночого костюма коливаються в межах від 1 до 4 умовних безрозмірних одиниць, як по лініях вертикального, так і по лініях горизонтального членування. Це свідчить про можливість та доцільність використання всіх згаданих параметрів формоутворення костюма в промисловому проектуванні, оскільки визначає мінімальні витрати при максимальній різноманітності моделей одягу.

6. Знайдено емпіричні формули, які визначають формалізацію взаємозв'язку основних морфологічних ознак форми жіночого костюма та побудовано графічні моделі їх розвитку, що є вихідними даними для створення теоретичної моделі такої змінюваності та прогнозування розвитку форм жіночого костюма.

7. Спираючись на згадані вище емпіричні формули було визначено ціклічність повторюваності найхарактерніших значень морфологічних параметрів основних силуетних форм жіночого костюма та розраховано прогноз їх зміни на 2010 – 2020 роки. Виявлено, що за цей період найбільш раціональні та характерні варіанти вертикального членування форми костюма повторюватимуться 2 – 3 рази з періодичністю 14 – 15 років, а горизонтального членування – 3 –4 рази, з періодичністю 8 – 10 років. Це робить можливим та достатньо точним як довготривалий, так і короткотривалий прогноз розвитку форм костюма, та доводить доцільність його застосування в масовому виробництві.

8. Базуючись на результатах якісного та кількісного аналізу змінюваності та розвитку силуетних форм костюма та його композиційних елементів, із застосуванням методів математичної статистики, визначено, що в основі формального зв'язку основних структурних параметрів форми костюма лежить квадратична залежність, а середня квадратична помилка їх розрахункових значень лежить в межах 0,14, що дає можливість стверджувати про достовірність одержаних результатів.

9. Визначено та узагальнено базові геометричні символи основних силуетних форм, знайдено композиційно-технологічне вирішення раціональних варіантів конструктивних рішень в проектуванні сімейства моделей, з використанням науково обгрунтованих методик.

10. Розроблено та запропоновано принципи застосування методики дизайну систем в проектуванні сучасного костюма, досліджено та виявлено умови використання морфологічних аналізу та синтезу для визначення композиційно-технологічного вирішення основних формоутворюючих елементів костюма та варіантів їх поєднання.

11. Встановлено та доведено з наукових позицій, принципи створення та побудови схеми колекції костюма, а також раціональної форми композиційної подачі колекції, що включає в себе, в залежності від обраної концепції та творчих витоків, структурну послідовність та блокову систему побудови колекції. На основі отриманих в ході роботи теоретичних висновків розроблено перспективну промислову колекцію жіночого костюма, впроваджену у тиражування на Експериментальному швейному виробництві Центру розвитку моди (м. Київ).

12. Визначено проектне рішення, раціональне з різних точок розгляду, з урахуванням основних композиційно-технологічних та естетичних параметрів, що знайшло практичне відображення у розробці перспективної колекції жіночого костюму, після вивчення вихідних данних, визначених аналізом передпроектної ситуації та науковим дослідженням теоретичних засад проектування.

13. Універсальність розробленої методики прогнозування розвитку форми костюму дасть