LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу

відчутний ефект для підготовки виробництва, та послідовного впровадження моделей у виробництво, з метою планомірного змінення організаційних умов чи перебудови виробництва при розробці перспективних колекцій одягу.

14. Розробка перспективної колекції жіночого одягу з використанням прогнозування формоутворення та методики дизайну систем дозволяє завчасно вирішити питання планування витрат матеріалів та групування виробів, передбачених для виготовлення в одному потоці, на таких засадах як конструктивно-технологічна однорідність виробів, однорідність структури та властивостей застосовуваних тканин, однотипність обладнання, ідентичність пакета виробів, що сприяє пониженню витрат на підготовку виробництва до впровадження нових моделей одягу та в кінцевому рахунку визначає економічний ефект застосування результатів проведеного дослідження в швейній промисловості.

15. Науково обгрунтована розробка перспективної колекції жіночого костюма обумовлює підвищення якості промислових виробів, сприяє розширенню асортимента та поступовому планомірному впровадженню нових моделей одягу у масове виробництво. Зниження витрат на підготовку виробництва до впровадження перспективних моделей одягу, за висновками проведеного дослідження, рекомендується забезпечити за рахунок художнього проектування перспективних колекцій костюма в промисловому виробництві одягу, на основі аналізу характеристик естетичної якості, з використанням дизайн-проектування, прогнозування формоутворення костюма, послідовного впровадження моделей у виробництво, з метою планомірного змінення організаційних умов чи перебудови виробництва, адресного моделювання та конструювання для певних технологічних процесів, підвищення автоматизації виробництва на базі прогресивного обладнання, групування виробів, передбачених для виготовлення в одному потоці, на таких засадах як конструктивно-технологічна однорідність виробів, однорідність структури та властивостей застосовуваних тканин, однотипність обладнання, ідентичність пакета виробів та застосування прогресивної технології.


Список основних робіт, опублікованих з теми дисертації:

1. Чупріна Н.В, Ніколаєва Т.В. Український народний одяг та сучасний костюм// Легка промисловість. – 1998. - №1. – С. 47 – 48.

2. Чупріна Н.В. Інтерв'ювання та анкетування споживачів як засоби художнього проектування// Легка промисловість. – 1998. - №4. – С. 36 – 37.

3. Чупріна Н.В. Актуальність наукових досліджень процесу проектування одягу. Проблеми застосування естетичних характеристик у художньому проектуванні виробів легкої промисловості та засоби їх розв'язання// Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 1999. - №2. – С. 128 – 129.

4. Чупріна Н.В., Ніколаєва Т.В. Проектування нових моделей сучасного одягу за методикою дизайну систем// Вісник ДАЛПУ. – 1999. - №2. – С.18 – 24.

5. Чупріна Н.В. Прогнозування формоутворення у костюмі як етап художнього проектування костму// Легка промисловість. – 2000. - №1. – С. 38 -39.

6. Чупріна Н.В. Аналіз процесу проектування сучасного одягу в системі "колекція", за композиційно-технологічними принципами побудови українського народного костюму//Тези доп. наук. студ. конф. – Част. 1. – Київ: ДАЛПУ. – 1998. – С. 110 – 112.

7. Чупріна Н.В. Художнє проектування та формоутворення перспективних моделей одягу на основі аналізу характеристик естетичної якості// Тези доповідей Міжнародн. конф. "Дизайн 2000". – Херсон: ХДТУ. – 2000. С. 122 – 124.

8. Чупріна Н.В. Розробка системи естетичних показників в структурі споживацьких вимог при промисловому виробництві одягу// Вісник технологічного університету Поділля. – 2000. – Ч.1, №5. – С. 117 – 119.


Анотація

Чупріна Н.В. Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. – Київський державний університет технологій та дизайну, Київ, 2001.

Дисертацію присвячено питанням аналізу та розвитку наукових та методологічних засад процесу проектування костюма, їх спрямування на проектування промислових колекцій, з метою оптимізації цього процесу. В роботі досліджується системний підхід до процесу проектування, принципи використання методики дизайну систем, що дозволяє вдосконалити існуючу схему процесу проектування на сучасному науковому рівні. В ході дослідження розроблено методику прогнозування розвитку морфологічної структури форми, що сприяє оптимізації проектно-планових процесів у проектуванні промислових колекцій сучасного жіночого костюма.

Для реалізації цієї мети було вивчено теоретичні питання формоутворення у традиційному проектуванні одягу та виявлено елементи композиційно-інформаційної структури сучасного костюму; проведено аналіз використання композиційних елементів українського народного одягу в сучасному проектуванні; а також вивчено принципи формоутворення та розвитку основних силуетних форм жіночого костюма протягом другої половини ХХ століття.

Основні результати праці знайшли впровадження при проектуванні перспективної промислової колекції жіночого костюма, виконаної на базі Експериментального швейного виробництва Центру розвитку моди (Київ, Україна).

Ключові слова: процес проектування, системний підхід, прогнозування формоутворення костюма, морфологічна структура форми, методика дизайна систем, система естетичних показників якості.


Аннотация

Чуприна Н.В. Разработка художественно-технологических принципов проектирования коллекции современного женского костюма на основе украинской народной одежды. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.04 – технология швейных изделий. –Киевский Государственный Университет технологий и дизайна, Киев, 2001.

Диссертация посвящена вопросам анализа и развития научных и методологических основ процесса проектирования костюма, их направленности на проектирование промышленных коллекций , с целью оптимизации этого процесса. В работе исследуется системный подход к процессу проектирования, принципы использования методики дизайна систем, что позволяет усовершенствовать существующую схему процесса проектирования на современном научном уровне. В ходе исследования разработана методика прогнозирования развития морфологической структуры формы, что способствует оптимизации проектно-плановых процессов при проектировании промышленных