LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розроблення комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

РОЗУМ

Тетяна Володимирівна
УДК 655.326.1:655.3.062:658.562

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
Спеціальність 05.05.01. – Машини і процеси

поліграфічного виробництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Львів-2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному технічному університеті України

"Київський політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний факультет,

кафедра репрографії

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

Доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки

і техніки України Дорош Анатолій Кузьмич,

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут", завідувач кафедри репрографії

видавничо-поліграфічного факультету.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Сеньківський Всеволод Миколайович,

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри прикладної математики

та комп'ютерних інформаційних систем;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Шевчук Анатолій Васильович,

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна"

по виготовленню цінних паперів, директор.

Провідна установа: Національний Університет "Львівська політехніка",

інститут інженерної механіки та транспорту, м. Львів.


Захист відбудеться "30" травня 2003 р. о 1400 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд. 101

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української академії

друкарства (79006, м. Львів, вул. Підвальна, 17).

Автореферат розісланий "22" квітня 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В. Ц. Жидецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Контроль якості проведення технологічних процесів виробництва друкованої продукції в цілому, та флексографічним способом друку зокрема, набувають особливого значення в наш час для підвищення конкурентоспроможності вітчизняного інформаційного і товарного виробництва. Якість поліграфічного оформлення видань та паковань залежить від дотримання технологічних режимів, послідовного та чіткого виконання всіх технологічних операцій, частоти та ступеня їх контролю.

Практичні аспекти розроблення і впровадження системи кваліметричного забезпечення формних та друкарських процесів флексографічного друку вимагають статистичного аналізу, ґрунтовного дослідження, моделювання та прогнозування технології контролю окремих ланок виробництва та процесу в цілому. Це визначає актуальність і перспективність теми.

зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науковий напрям дисертаційної роботи співпадає з темами Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів друку (УкрНДІСВД) № 15 фр–99 "Розробити та освоїти виробництво 4-фарбової рулонної флексографічної машини 4ФДР-600" і № 247 фр–01 "Коректування конструкторської документації на машину ФДМ–800 за результатами випробувань" та відповідає Державній програмі розвитку національного книгодрукування і преси України затвердженої Указом Президента України № 58/95 від 28 лютого 1995 р.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – розроблення комплексної науково-обґрунтованої системи оцінки якості формного та друкарського процесів флексографічного друку.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

– провести аналіз сучасного стану та перспектив розвитку технології, обладнання і матеріалів флексографії, існуючих методів та засобів контролю;

– визначити параметри, що відіграють основну роль при отриманні якісних проміжних елементів перенесення інформації (фотоформ і друкарських форм) та готової продукції;

– дослідити вплив кожного з цих параметрів, та можливість оптимізації технологічного процесу;

– вивчити фізико-хімічні процеси, що відбуваються при виготовлені друкарських форм, а також при роботі друкарського апарату, та розробити їх стуктурно-енергетичну модель;

– вивчити процеси, що протікають у фарбі при введенні до її складу додаткової кількості розчинника та визначити зміни при цьому реології фарби;

– простежити зміни якості готової продукції впродовж друкування значних (до 1 млн. відбитків) накладів видань та паковань і визначити основні параметри, які впливають на якість готової продукції в цілому;

– дати комплексну кваліметричну оцінку формного та друкарського процесів флексографічного друку;

– розробити науково-обґрунтовані вимоги до матеріалів та процесів флексографічного друку;

– створити комплексний технологічний процес контролю якості формного та друкарського процесів флексографічного способу друку, з урахуванням проведених досліджень.

Об'єкт дослідження– формний та друкарський процеси флексографічного друку.

Предмет дослідження – технологічні параметри формного та друкарського процесів, чинники, що впливають на їх зміну, а також нормалізація технологічних процесів флексографічного друку.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети проведено математичне моделювання та застосовано математично-статистичні методики теорії ймовірності, регресійний аналіз експериментальних даних за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel 7.0.

Експерименти проведено за допомогою концентраційного фотоколориметра КФК-2МП з мікропроцесорною приставкою, ротаційного віскозиметра "Ротовіско", воронки ВЗ-4, спектрофотометра Spectrolino фірми GretagMacbeth і відповідного програмного забезпечення Color Quality 3.0, мікроскопів МПБ-2 та МПБ-3. Статистична обробка результатів проводилась за допомогою програми Microsoft Excel 7.0.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі анкетування визначено основні показники, що впливають на якість готової продукції та вперше систематизовано і визначено закономірності впливу кожного з елементів технологічного процесу та їх сукупності на якість продукції, видрукованої флексографічним способом друку. Здійснено інтерпретацію структурно-енергетичної теорії тертя та зносу до створення структурно-енергетичні моделі формного та друкарського процесів; побудовано енергетичну модель процесів, що відбуваються у друкарській фарбі при її розбавлянні у процесі друкування тиражної продукції. Створена, на основі одержаних експериментальних даних, концепція контролю якості технологічного формного та друкарського процесів флексографічного друку.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена концепція комплексного контролю якості, яку можливо використовувати при впровадженні системи управління якістю на поліграфічних підприємствах. Розроблена технологічна інструкція, яка охоплює весь технологічний процес виготовлення