LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розроблення комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку

друкарських форм та випуску готової продукції, і встановлює вимоги щодо періодичності контролю та параметрів, які повинні контролюватись та методи проведення випробувань.

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї та наукові дослідження, які виносяться на захист, розроблені та отримані автором самостійно. У роботах, написаних у співавторстві, здобувачеві належать: [1], [3], [9] – пошук та аналіз поданої інформації; [5] – пошук поданої інформації, розроблення блок-схеми флексографічного друку; [11] – експериментальні дослідження та аналіз реологічних характеристик флексографічних фарб; [14] – дослідження у виробничих умовах впливу факторів на виникнення дефектної продукції, систематизація отриманих результатів та розрахунок ймовірності виникнення браку.

Апробація результатів дисертації. Основні результати оприлюднені на науково-технічних конференціях "Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва" (1998 р.) (м. Київ), на І та ІІ науково-технічних конференціях студентів і аспірантів "Друкарство молоде" НТУУ "КПІ" (2001, 2002 рр.), на засіданнях кафедри репрографії видавничо-поліграфічного факультету НТУУ "КПІ" та на вчених радах ВАТ "УкрНДІСВД" (2000–2002 рр.).

Публікації. Результати дисертації опубліковані у 21-й статті, у тому числі одинадцять у наукових збірках: "Наукові записки УАД" (2000, 2001, 2002), "Поліграфія і видавнича справа" (2000, 2001, 2002), "Квалілогія книги" (2000, 2002), "Комп'ютерні технології друкарства" (2000, 2002), що є фаховими та "Студії з архівної справи та документознавства" (2000); шість у фахових журналах: "Друкарство" (1998–2002 рр.) та "Упаковка" (2000); чотири тези доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, загальних висновків, додатків та списку літератури. Матеріал викладено на 219 сторінках друкованого тексту, який вміщує 34 рисунки, 3 таблиці, 5 додатків на 69 сторінках. В бібліографії наведено 168 найменувань літературних джерел.


ЗМІСТ РОБОТИ


У ВСТУПІ обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано її мета та завдання, наведено основні наукові і практичні результати досліджень, а також результати апробації роботи.

У першому розділі – "Сучасний стан і тенденції розвитку КВАЛІМЕТРії флексографічного друку" – проаналізовано сучасний стан флексографічного друку, роботи науковців – Альтгаммера Н., Драйера М., Жуковця А. П., Ковальського Р. В., Красного М. А., Лазаренка Е. Т., Мартинюка Ф. С., Матюшової В. Г., Митрофанова В. П., Мервінського Р. І., Пашулі П. Л., Русакова О. Т., Сеньківського В. М., Сорокіна Б., Швигера Х., Шевчука А. В., Шибанова В. В. та інших у галузі розроблення теоретичних основ формних і друкарських процесів, створення нових матеріалів для флексографії, конструкційних вузлів устатковання, методів та засобів вимірювання і оцінки критеріїв якості. Розглянуто та проаналізовано тенденції розвитку флексографічного друку, а також методи і системи контролю, що існують на даний час. Розроблено: блок-схему сучасних технологічних процесів флексографічного друку; класифікації друкарських форм, технологій формного виробництва, флексографічних фарб; схему параметрів контролю якості у флексографічному друці. Показано відсутність комплексного підходу до контролю якості. Визначено основні технологічно якісні параметри та параметри флексографічного друку. Розроблено концепцію кваліметрії, модель метрологічних критеріїв якості та засобів контролю флексографічного друку. Визначено задачі дослідження, напрями їх реалізації та мету роботи.

У другому розділі – "МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ" – для оцінки вагомості технологічно якісних показників флексографічного друку було залучено провідних спеціалістів галузі, виробничників та викладачів НТУУ "КПІ", УАД та провідних спеціалістів ВАТ "УкрНДІСВД". Всього було опрацьовано 65 матриць та за допомогою методу експертних оцінок вибрано найбільш вагомі показники, які у значній мірі впливають на якість фотоформ, друкарських форм та готової продукції.

На основі отриманих результатів було вибрано об'єкти досліджень – різні марки фототехнічних плівок (Alliance Recording HN та Alliance Recording HS фірми Agfa, Konica WR, Cronotype фірми Du Pont, Kodak, Kimoto), плівок для лазерних принтерів (Folex BG, Hewlett Pakcard HP, ЛП-2) та затяжних плівок для експонувальних секцій, формні матеріали (Nyloflex FA II та Nyloflex FAR II фірми BASF та Cyrel фірми Du Pont), а також флексографічні фарби (фірми Sun Chemical Keltainen Yellow 478-22100, Warm Red 478-32100, Process Blue 478-42200, Water Based Black 478-72532 та фірми Gerb. Shmidt. – SWE 0179).

Визначено методи та параметри контролю, викладені методики визначення та оцінки обраних технологічно якісних параметрів. концентраційний фотоколориметр КФК-2МП з мікропроцесорною приставкою застосовано для визначення спектральних характеристик (коефіцієнту пропускання) основ досліджуваних фототехнічних плівок, плівок для лазерних принтерів та затяжних плівок. За допомогою цього ж приладу визначали активності формного матеріалу. Суть методу полягає в тому, що при опроміненні у заданій зоні спектру протягом певного часу визначають зміну оптичної густини формного матеріалу і чим ця зміна більша, тим більша і його життєздатність.

Зміни реологічних властивостей досліджуваних фарб при регулюванні їх в'язкості додаванням розчинника визначали на ротаційному віскозиметрі "Ротовіско" і будували залежності градієнту швидкості в циліндричному зазорі віскозиметра та в'язкості від напруження зсуву ε = f(τ) та η = f(τ) та оцінювали аномалію в'язкості. Умовну в'язкість визначали за часом витікання фарби з воронки ВЗ-4 з діаметром сопла 4 мм.

Зміни колірних характеристик відбитків контрольної шкали пурпурової, блакитної, жовтої та чорної фарб, визначали за допомогою спектрофотометра Spectrolino фірми GretagMacbeth і відповідного програмного забезпечення Color Quality 3.0 у процесі друкування тиражу. Визначали відмінності: Δ L* – яскравості; Δ H* – колірного тону; Δ C* – насиченості. Вибірка проводилась періодично через кожних п'ять тисяч відбитків, та стихійно протягом всього тиражу, на початку і вкінці рулону. Друк виконували на флексографічній машині ФП-600, розробленої Українським науково-дослідним інститутом спеціальних видів друку та флексографічних машинах заводу "Бліц-Флекс" холдінгової компанії "Видавництво "Бліц-Інформ". Друк виконували досліджуваними фарбами, при робочих режимах відповідно на гофрованому картоні, папері та поліпропіленовій плівці. Основні якісні показники відбитків – градаційну передачу, розтискування, величину суміщення, якість поверхні фарбового шару – визначали візуально та за допомогою мікроскопів відбивного світла МПБ-2, МПБ-3.

Розрахунки ймовірності виникнення дефектної продукції з причини незадовільної якості досліджуваних матеріалів за вибраними технологічно якісними параметрами проводились за допомогою програми Microsoft Excel 7.0 та апаратного забезпечення ПЕОМ на базі Pentium II.

У третьому розділі – "ЗМІНИ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У СИСТЕМІ "ФОТОФОРМА – ВІДБИТОК" – викладені результати досліджень: механізму змін параметрів якості складових елементів формного процесу – затяжної плівки, основ фототехнічних плівок та плівок для лазерних принтерів; механізму зміни формного матеріалу та