LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розроблення комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку

фарби, при яких її властивості залишаються сталими. Крім того, у процесі контролю якості відбитків, було встановлено зміну колірних характеристик та інтенсивності фарб впродовж друку.

11. Для винайдення резервів підвищення якості проведення технологічного процесу визначено основні джерела виникнення похибок та визначено заходи, які б сприяли зменшенню їх впливу. Для цього побудована причинно-наслідкову діаграму за методикою Ісікави.

12. На основі проведених досліджень розроблено концепцію кваліметрії формного та друкарського процесів флексографічного друку, яка виражена у відповідних алгоритмах контролю якості, які дають змогу раціонально організувати комплексний контроль якості на цих технологічних процесах.

13. Висунуто, обґрунтовано та розроблено комплексну систему контролю якості, що оптимізує процеси флексографічного друку та зводить до мінімуму випуск бракованої продукції. Викладено основні етапи розроблення та впровадження системи на виробництві, склад баз даних, їх ведення та коригування.

14. Розроблено принципову схему комплексного контролю якості у флексографічному друці та принципову ієрархічну базу даних для визначення комплексного показника якості продукції, видрукованої флексографічним методом друку, які є частиною розробленого нами комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку.

15. Складено технологічну інструкцію поопераційного контролю якості формного та друкарського процесів флексографічного друку з врахуванням результатів проведених досліджень.

Основні положення дисертації викладені у роботах:

Дорош А. К., Розум Т. В. Флексографія в Україні // Друкарство – 1998. – № 3. – С. 52–53.

Розум Т. В. Напрямки підвищення якості флексографічного друку // Квалілогія книги. – Львів: НПВ "Мета", 1998. – С. 91–92.

Розум Т. В. Метрологічне забезпечення флексографічного друку // Друкарство – 1999. – № 6. – С. 36–37.

Розум Т. В. Взаємозв'язок технологічно якісних показників у флексографічному друці // Наукові записки. – Львів: УАД, 2000. – Вип. 2. – С. 41–44.

Дорош А. К., Величко О. М., Розум Т. В. Флексографічний друк на пакованні // Упаковка. – 2000. – № 4. – С. 54 – 56.– № 5. – С. 46 – 48.

Розум Т. В. Концепція метрології флексографічного друку // Квалілогія книги: зб. наук. пр. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – Вип. 3. – С. 90–93.

Розум Т. В. Критерії якості та рекомендації щодо оформлення паковань флексографічним друком // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. – Львів: Фенікс, 2000. – № 5. – С. 51–55.

Розум Т. В. Комп'ютерні флексографічні технології // Студії з архівної справи та документознавства. – Том 6. – К., 2000. – С. 93–94.

Розум Т. В., Дорош А. К. Фактори, параметри і методи оптимізації флексографічного друку // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: УАД, 2000. – № 36. – С. 77–78.

Розум Т. В. Якісні параметри флексографічного друку на пакованнях // Друкарство – 2000. – № 6. – С. 66–67.

Розум Т. В., Дорош А. К. Реологічні характеристики фарб флексографічного друку // Друкарство – 2000. – № 3. – С. 48–49.

Розум Т. В. Структурно-енергетична модель виготовлення якісних флексографічних друкарських форм // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: УАД, 2001. – № 37. – С. 95–98..

Розум Т. В. Комплексна система якості у флексографічному друці // Друкарство – 2002. – № 2. – С. 66–67.

Розум Т. В., Дорош А. К. Аналіз ймовірностей виникнення дефектної продукції у флексографічному друці // Наукові записки. – Львів: УАД, 2001. – Вип. 3. – С. 24–27.

Розум Т. В. Прогнозування формних і друкарських процесів флексографічного друку // Квалілогія книги: Зб. наук. пр. – Львів: ПТВФ "Афіша", 2002. – Вип. 4. – С. 12–14.

Розум Т. В. Про процеси, що відбуваються у флексографічній фарбі під час її розбавляння // Наукові записки. – Львів: УАД, 2002 – Вип. 5. – С. 45–47.

Розум Т. В. Концепція метрології формного та друкарського процесів флексографічного друку // Поліграфія і видавнича справа. – Львів: УАД, 2002. – № 38. – С. 71–78.

Розум Т. В. Бази даних метрології флексографічного друку // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. праць – Львів: Фенікс, 2002. – № 8. – С. 191–195.

Дорош А. К., Розум Т. В. Проблеми підготовки цифрових зображень для флексографічного способу друку // Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва: Зб. наук. пр. – К.: НТУУ "КПІ", 1998. – Том ІІІ. – С. 393.

Розум Т. В. Метрологія та кваліметрія флексографічного друку // Тези доповідей І-ї науково-технічної конференції студентів і аспірантів "Друкарство молоде". – К., 2001. – С. 7–8.

Розум Т. В. оптимізація формних процесів флексографічного друку // Тези доповідей ІІ-ї науково-технічної конференції студентів і аспірантів "Друкарство молоде". – К, 2002.– С. 8.


АНОТАЦІЯ

Розум Т. В. Розроблення комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 "Машини і процеси поліграфічного виробництва". – Українська академія друкарства, Львів, 2003 р.

Дисертаційна робота присвячена розробленню комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку. Для чого було проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку флексографічного методу друку і розроблено: блок-схему сучасних технологічних процесів флексографічного друку; класифікації друкарських форм, технологій формного виробництва, флексографічних фарб. Встановлено основні показники складових елементів формного процесу та досліджено їх вплив на час виготовлення та якість друкарських форм. Проведено дослідження зміни реологічних характеристик фарб при їх розбавлянні а також вплив величини в'язкості на якість друку зокрема на колірні характеристики відбитка та інтенсивність зображення. На основі структурно-енергетичної теорії розроблені моделі формного та друкарського процесів та виконано виробничі випробування, що підтвердили теоретичні результати. Розроблено алгоритми контролю якості у формному та друкарському процесах флексографічного методу друку, концепцію комплексного контролю якості та технологічну інструкцію поопераційного контролю якості формного і друкарського процесів флексографічного друку із застосуванням фотополімерних дукарських форм.

Ключові слова: флексографічний друк, комплексний технологічний процес контролю якості, складові елементи формного процесу, реологія фарб, спектральна характеристика, активність формного матеріалу, бази даних, контроль якості, технологічна інструкція.АННОТАЦИЯ

Розум Т. В. Разработка комплексного технологического процесса контроля качества флексографской печати. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.01 "Машины и процессы полиграфического производства". – Украинская академия печати, Львов, 2003.

В диссертационной работе проанализировано современное состояние, проблемы и перспективы развития флексографской печати. Представлено критический анализ состояния квалиметрии флексографской печати и указаны пути ее усовершенствования и оптимизации. Определены основные