LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розроблення методу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів

25


ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІЩЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 687.016.5:658.512.01.56

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ

НА ЖІНОЧІ ФІГУРИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ

Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних

матеріалів, швейних і трикотажних виробів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Хмельницький - 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Славінська Алла Людвигівна,

Хмельницький національний університет,

професор кафедри технології та

конструювання швейних виробів


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Березненко Сергій Миколайович,

Київський Національний університет технологій та

дизайну, завідувач кафедри технології та конструювання

швейних виробів;кандидат технічних наук,

Білей-Рубан Наталія Василівна,

Мукачівський технологічний інститут, доцент

кафедри технології і конструювання швейних виробів.Захист відбудеться "17" квітня 2008 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 у Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська – 11.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька – 110.Автореферат розісланий "12" березня 2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Домбровська О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Виготовлення високоякісного та конкуренто-спроможного одягу на фігури великих розмірів досягається головним чином завдяки поетапному проектуванню його форми, зокрема раціональної конструкції виробу, від якої залежить не лише зовнішній вигляд, але й експлуатаційні характеристики виробів.

Різноманіття форм і порівняно часта їх зміна, приводить до нарощування темпів розробки нових конструкцій одягу, а зростання культурного рівня споживача вимагає виготовлення більш якісної продукції.

Одним із шляхів підвищення якості та поліпшення експлуатаційних властивостей швейних виробів є пошук і застосування для побудови розгорток фігури та манекену таких методів, які б забезпечували одягання поверхні плоским матеріалом найпростішим способом при мінімальній площі розгортання й найменшій кількості швів.

Дослідженням варіантів побудови розгортки поверхні манекену присвячені роботи, виконані Труханом Г.Л., Рахімовим Р.Г., Хіневич Р.В. (КНУТД), Антіповою А.І., Бойцовою Г.М. (СПбДУТД). Напрацювання Бахмат Є.І. (МДУДТ), Цимбал Т.В. (КНУТД) доповнюють антропометричну інформацію для конструювання плечових виробів на індивідуальну фігуру великих розмірів.

Наукові дослідження Славінської А.Л. (ХНУ), Раздомахіна М.М. (СПбДУТД), Медведєвої Т.В. (МДАСБ), Васильківської О.І. (КНУТД), спрямовані на удосконалення технологій проектування одягу на засадах САПР.

Конструктивний напрямок розвитку нових модних форм відбувається в результаті використання особливої конфігурації конструктивних і конструк-тивно-декоративних ліній, варіантів їхніх сполучень, проектування особливих розмірів деталей та їхніх співвідношень між собою та до одягу в цілому.

Відсутність науково обґрунтованих принципів ідентифікації групи жіночих типових фігур великих розмірів, недостатність інформації про форми одягненої поверхні не дозволяють вирішити проблему адекватного відтворення криволінійної поверхні в практичному конструюванні.

Аналіз ринку України свідчить про його недостатню наповненість всіма видами швейних виробів для групи жіночих фігур великих розмірів. Одним з таких видів одягу, на який є стабільний попит для зазначеної групи споживачів, є демісезонне пальто.

Тому, дослідження впливу геометрії розгорток поверхні манекену на конструкцію пальта для жіночих фігур великих розмірів є актуальним завданням.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає напрямку наукових досліджень Хмельницького національного університету: тема № 5Б-2006 "Теоретичні основи і методологічне забезпечення модульного проектування конкурентноспроможного одягу" Номер державної реєстрації – 0106 U 01006.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення якості проектування плечових виробів для жіночих фігур великих розмірів на основі методу модифікаційних перетворень розгортки поверхні манекену в силуетну конструкцію.

Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані та вирішені основні завдання:

  • обґрунтування діапазону великих фігур і методів побудови розгорток типових деталей плечового одягу;

  • розроблення графічних моделей розгортки поверхні типового манекену жіночої фігури великих розмірів;

  • дослідження конфігурації деталей розгорток в системі типових формотворних елементів стану жіночого пальта;

  • розроблення принципово нового методу проектування силуетних конструкцій жіночого пальта для фігур великих розмірів та його перевірки у виробничих умовах.

Об'єкт дослідження – процес проектування силуетних конструкцій плечових виробів на жіночі фігури великих розмірів.

Предмет дослідження – метод проектування конструкції плечового жіночого одягу для фігур великих розмірів.

Методи дослідження. Дослідження проводились з позицій комплексного підходу до проектування жіночого одягу на фігури великих розмірів.

Завдання, поставлені в роботі, вирішувались на основі методів системного аналізу, теорії планування та аналізу експерименту, використовувались регресивний, дисперсійний та кореляційний аналіз, методи формалізації та алгоритмізації інженерно-конструкторських завдань, математичний апарат теорії ймовірності та математичної статистики, методи моделювання об'єктів дослідження, апріорне ранжування факторів, метод лінійного програмування.

Наукова новизна одержаних результатівполягає в тому, що в ній:

  • обґрунтовані групи жіночих фігур великих розмірів, що враховують діапазон змінності приростів розмірних ознак в переходах між розмірними групами;

  • вперше розроблені графічні моделі лінійних каркасів членувань типового манекену, які враховують антропометричні і конструктивні закономірності формування конструктивних зон жіночого пальта;

  • виявлені закономірності геометричних параметрів розгортки поверхні манекену, що забезпечує комбінаторний синтез конструктивних зон