LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розроблення методу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів

матричної конструкції жіночого демісезонного пальта;

 • запропонований механізм взаємодії розгортки поверхні манекену з конструкцією одягу, який полягає в утворенні різноманітних за природою зв'язків між геометричними модулями конструктивних зон за участю розмірних ознак і системи прибавок та визначає змінність балансу силуетних основ конструкцій і крою рукава.

  Практичнезначенняодержанихрезультатів роботи полягає у наступному:

  • розроблено рекомендації для зміни геометричних параметрів деталей розгорток поверхні манекену в залежності від виду матеріалу оболонки;

  • запропоновано спосіб пропорційності для виділення груп жіночих фігур великих розмірів за значеннями коефіцієнту пропорційності частин тіла з урахуванням шкал відсоткового розподілу типових фігур для масового виробництва на території України;

  • розроблено алгоритм, на основі якого створена спеціальна підпрограма в графічному середовищі AutoCAD способу модифікації геометричних модулів в матричну конструкцію;

  • запропоновано спосіб модифікації матричної конструкції в модельну конструкцію демісезонного пальта з рукавом напівреглан на основі трансформації основних інформаційних точок конструкції, який пройшов апробацію та отримав позитивну оцінку на ПП "Аліна" (м. Хмельницький) і ЗАТ "Прилуцька швейна фабрика" (м. Прилуки).

  Результати досліджень використовуються в навчальному процесі Хмельницького національного університету в дисциплінах "Основи комп'ютерного конструювання одягу", "САПР одягу", "Методи типового проектування одягу"; Хмельницького інституту конструювання і моделювання швейних виробів під час вивчення дисциплін "Основи конструювання швейних виробів" та "Основи комп'ютерного дизайну", а також у НДРс, курсовому та дипломному проектуванні.

  Особистий внесокздобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань. За безпосередньою участю автора розроблена методична програма досліджень, наукові положення, планування й проведення експериментів та обробка отриманих даних. Автору належать основні ідеї та результати досліджень узагальнення та висновки. У працях, виконаних із співавторами [7, 8], особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні поставлених завдань, виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів експерименту, формуванні висновків.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертації доповідались і одержали позитивну оцінку на щорічних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу ХНУ (2003–2007 р.), на Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених і студентів м. Київ, КНУТД (2003–2007 рр.); на щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи м. Хмельницький, ХІКМШВ (2003–2007 рр.); ІV Україно-польській науковій конференції (26 квітня 2006 р., м. Хмельницький).

  Дисертація доповідалась повністю і одержала позитивну оцінку на розширеному науковому семінарі кафедри технології та конструювання швейних виробів ХНУ (2007 р.).

  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 робіт, у тому числі 4 наукові статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 4 тези доповідей на конференціях.

  Структура дисертації. Дисертація подана на 239 сторінках друкованого тексту та містить вступ, чотири розділи з висновками, загальні висновки, список використаної літератури та додатки. Основна частина роботи викладена на 125 сторінках, містить 60 рисунки, 36 таблиць. Перелік літературних джерел містить 150 найменувань. Додатки подано на 66 сторінках.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета, основні завдання та методи досліджень, визначені наукова новизна та практична цінність отриманих результатів.

  У першому розділі виконано аналіз сучасного стану проблеми створення конструкцій одягу на жіночі фігури великих розмірів.

  У відповідності з цим розглянута характеристика способів членувань поверхні фігури для задання складових частин одягу та системи зв'язків конструктивних поясів з антропометричними точками і розмірними ознаками фігури. Встановлено, що на метод задання поверхні тіла людини впливає цілий комплекс факторів, які в основному, пов'язані з антропометричною ідентифікацією конструктивного поясу з конструктивними лініями і точками креслення конструкції. У відповідності до цього розглянуто вплив морфологічних ознак зовнішньої форми жіночого тіла на групову рубрикацію розмірів в чинних розмірних стандартах.

  На основі порівняльної характеристики періодизації віку жінок, формування антропометричної бази даних для проектування жіночого плечового одягу на фігури великих розмірів запропоновано виконувати в межах діапазону жіночих фігур за величиною ОгІІІ. В стандартах країн світу загальний діапазон ОгІІІ коливається в межах від 107,9 см до 146,0 см. Відповідно до ОСТ 17–326–81, це відповідає діапазону розмірів другої (108–120) та третьої (124–136) груп.

  Аналіз методів побудови розгорток деталей одягу показав, що для чіткого уявлення щодо застосування, їх доцільно упорядкувати за показниками впливу чинників в трьох основних групах: постановка задачі, вимоги до об'єкту проектування, вихідні дані для проектування.

  У зв'язку з цим виявлена доцільність комплексного поєднання інженерного і муляжного методів для досліджень розмірів та форми деталей розгорток поверхні одягу.

  Наявність суттєвих недоліків існуючих методик конструювання плечових виробів на фігури великих розмірів підтверджує необхідність розроблення принципово нового методу проектування силуетних конструкцій жіночого пальта для фігур великих розмірів.

  На основі узагальнення локальних баз даних з позиції побудови раціональної конструкції виробу сформована система інтегрованої бази даних (рис. 1), яка підтвердила доцільність використання вихідних розгорток поверхні манекену для утворення типових конструкцій способом автоматизованої силуетної модифікації.



  Рис. 1. Формування системи інтегрованої бази даних раціональної конструкції жіночого плечового одягу


  Це дозволяє виконати структурну декомпозицію вхідної інформації для проектування раціональної конструкції пальта.

  У другому розділі наведено результати теоретичних досліджень створення графічних моделей розгорток поверхні типового манекену. Зокрема, обґрунтовані вихідні умови побудови розгорток, а саме вибір вихідних та додаткових осей розгортання і види членувань поверхні манекену. Вперше поділ поверхні манекену виконано геометричними модулями конструктивних зон, в яких поєднанні конструктивні смуги, що враховують лінії типових членування верхнього плечового жіночого одягу та конструктивні пояси, які проходять через екстремальні точки фігури.

  На основі аналізу трьох груп розгорток, а саме конструктивними смугами, конструктивними поясами та їх комбінаторним синтезом в конструктивні зони, виконане теоретичне обґрунтування оптимальної структури 28 геометричних модулів (рис. 2) з урахуванням формотворних властивостей бязі (рис.


 •