LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розроблення методу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів

Си1Т

Рис. 14. Побудова функціональної пройми напівреглану


Розроблено алгоритм модифікації матричної конструкції в силуетну конструкцію виробу. Перевірка конструкцій, отримана шляхом модифікаційних перетворень вихідного прототипу, підтвердила високу статичну відповідність фігурі споживача.

Комплексні показники статичної відповідності фігурі макета і зразка знаходяться в межах 4,82–4,86 балів. Промислова апробація та впровадження способу модифікації матричної конструкції жіночого пальта з рукавом напівреглан з наступним автоматизованим силуетним перетворенням скорочує терміни побудови та моделювання виробу, підвищує якість виробу. Сумарний економічний ефект від впровадження результатів на підприємствах складає 7832,86 грн. на 1000 одиниць у цінах 2007 року.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


 • Теоретичні та експериментальні дослідження процесу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів дозволили запропонувати інтегровану базу даних, в рамках якої реалізовано метод проектування раціональної конструкції жіночого пальта шляхом модифікаційних перетворень розгорток поверхні манекену.

 • На основі теоретичних досліджень діапазону змінності приростів розмірних ознак в переходах між розмірними групами, встановлено дві групи жіночих фігур великих розмірів з ОгІІІ 108...120; 124...136, в яких мінливість розмірних ознак підпорядкована змінності просторової форми грудної клітини, що підтверджує доцільність використання різних принципів отримання розгортки вихідної поверхні.

 • Встановлені закономірності зміни геометричних параметрів розгортки поверхні манекену в залежності від виду матеріалу оболонки та осей орієнтації на площині, що забезпечило використання модульного синтезу конструктивних зон матричної конструкції в модельну конструкцію демісезонного пальта для групи жіночих фігур великих розмірів.

 • Вперше запропоновано метод побудови розгортки поверхні манекену геометричними модулями конструктивних зон, які враховують геометрію поверхні фігури та типові лінії членування демісезонного пальта для групи жінок великих розмірів.

 • Запропонований механізм взаємодії розгорток поверхні манекену з конструкцією плечового одягу, який враховує різноманітні за природою зв'язки між геометричними модулями конструктивних зон та за участю розмірних ознак і системи прибавок.

 • Експериментально підтверджена достовірність методу групування геометричних модулів конструктивних зон в раціональну матричну конструкцію. Розроблені способи поетапної трансформації розгортки поверхні манекену в силуетну конструкцію, що створює передумови автоматизованого силуетного модифікування за заданим типом конструкції. Комплексна і диференційована оцінка модифікованих конструкцій підтвердила високий рівень якості виробу та ефективність методу проектування. Економічний ефект від впровадження результатів досліджень на підприємствах складає 7832,86 грн. на 1000 виробів в цінах 2007 року.  ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНО НАСТУПНІ РОБОТИ:


 • Міщенко О.В. Удосконалення якості проектування виробів // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. № 4. – С. 23–25.

 • Міщенко О.В. Формування антропометричної бази даних для характеристики плечового поясу жіночих фігур великих розмірів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. Т. 1, № 2. – С. 119–122.

 • Міщенко О.В. Групування типових жіночих фігур великих розмірів за оцінкою пропорційності тіла // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. № 4. – С. 80–83.

 • Міщенко О.В., Славінська А.Л. Обґрунтування членувань поверхні манекена за параметрами розташування вихідних осей розгортання // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. Т. 1, № 2. – С. 193–196.

 • Міщенко О.В. Визначення тенденцій розвитку методів побудови креслень конструкцій одягу // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 23–24 квітня 2003 року, Т. 1. – К., КНУТД. – 2001. – С. 42.

 • Міщенко О.В. Автоматизація вибору методу конструювання // Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції ХІКМШВ, Хмельницький., ХІКМШВ. – 2003. – С. 110–116.

 • Міщенко О.В. Групування типових жіночих фігур великих розмірів за оцінкою пропорційності тіла // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 23–24 квітня 2006 року, Т. 1. – К., КНУТД. – 2006. – С. 43.

 • Янч В.В., Міщенко О.В. Аналіз параметричної відповідності конструктивних відрізків в методиках конструювання // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 17–18 квітня 2007 року, Т. 1. – К., КНУТД. – 2007. – С. 50.


  АНОТАЦІЯ


  Міщенко О.В. Розробка методу проектування жіночого одягу на фігури великих розмірів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. – Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2008.

  Дисертація присвячена розробці методу проектування конструкції плечового жіночого одягу для фігур великих розмірів.

  На основі теоретичних досліджень діапазону змінності приростів розмірних ознак в переходах між розмірними групами обґрунтовано наявність двох незалежних груп жіночих фігур великих розмірів. Запропоновано спосіб пропорційності для виділення груп жіночих фігур великих розмірів за значеннями коефіцієнту пропорційності частин тіла з урахуванням шкал відсоткового розподілу типових фігур для масового виробництва на території України. За результатами аналізу геометрії поверхні фігури та конструктивних закономірностей формування конструктивних зон жіночого демісезонного пальта для групи фігур великих розмірів, розроблені графічні моделі лінійних каркасів членувань типового манекену. Розроблено спосіб трансформації геометричних модулів розгортки поверхні манекену в матричну конструкцію виробу.

  Визначено вплив виду матеріалу огортання поверхні манекену на геометричні параметри розгортки та величину її формотворних елементів. На основі оптимізації параметрів лінійного каркасу поверхні розроблено спосіб модифікаційних перетворень розгорток поверхні манекену в силуетну конструкцію демісезонного пальта.

  Ключові слова: метод проектування, спосіб пропорційності, жіночі фігури великих розмірів, лінійний каркас, геометричні модулі, матрична конструкція, геометричні параметри, трансформація, формотворні елементи, силуетна модифікація.

  АННОТАЦИЯ


  Мищенко Е.В. Разработка метода проектирования женской одежды на фигуры больших размеров. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий. – Хмельницкий национальный университет, Хмельницкий, 2008.

  Диссертация посвящена разработке метода проектирования конструкций плечевой одежды на женские фигуры больших размеров.

  Установлено отсутствие научно обоснованных принципов идентификации группы женских фигур больших размеров, недостаточность информации о форме одеваемой поверхности,


 •