LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Синтез, моделі та моделювання алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом друкарських машин

Державний університет "Львівська політехніка"

Назаркевич Марія Андріївна

УДК 510.5.52+681.62:655+621.3

Синтез, моделі та моделювання алгоритмів
мікропроцесорної системи керування
електроприводом друкарських машин


Спеціальність 01.05.02 - математичне моделювання
та обчислювальні методи


Авторефератдисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів – 2000Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі автоматизації та комп'ютерних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник доктор технічних наук, доцент

Овсяк Володимир Казимирович,

Українська академія друкарства,

професор кафедри автоматизації

та комп'ютерних технологій


Офіційні опоненти доктор технічних наук, професор

Синицький Лев Аронович,

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

професор кафедри радіофізики


доктор технічних наук, доцент

Сеньківський Всеволод Миколайович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри прикладної математики


Провідна організація Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури

Державного комітету зв'язку та інформатизації України Національної академії наук УкраїниЗахист відбудеться "6" жовтня 2000 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.05 у Державному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12.


З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічній бібліотеці університету за адресою: 79013, м. Львів-13, вул. Професорська, 1.


Автореферат розіслано "5" вересня 2000 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент С. П. Ткаченко

Загальна характеристика роботиАктуальність проблеми. Математичне моделювання та обчислювальні методи широко застосовуються в практиці досліджень різноманітних явищ та процесів друкарства і спрямовані на розв'язання як фундаментальних так і прикладних задач.

Вдосконаленням відомих та розробкою покращених нових математичних моделей алгоритмів, оптимізацією за вибраними критеріями, моделюванням з метою виявлення та виправлення допущених при синтезі алгоритмів помилок, їх реалізацією та впровадженням в цифрових системах керування друкарських машин в цілому та їх окремих вузлах, зокрема електроприводі, забезпечує автоматизацію процесу налагодження машин на випуск нової продукції, вивід на робочу швидкість за оптимальний час, переключення робочих швидкостей, зменшення апаратурних і програмних затрат, автоматичне виконання кольороподілу і виготовлення електронної друкарської форми, збільшує оперативність випуску друкованої продукції, а тим самим підвищує ефективність роботи друкарських машин.

На сьогодні, крім розповсюдженого офсетного друку, широкого розвитку в галузі поліграфії набуває розвиток друкарських машин для оперативного випуску малих накладів. Перспективним стає цифровий друк, оскільки при такому друці скорочується час на його підготовлення, а сам процес друку забирає менше часу, ніж підготування до нього. Для реалізації такого друку необхідно впроваджувати цифрові технології у керування друкарською машиною.

Однак для ефективного мікропроцесорного керування електроприводом друкарських машин крім традиційної синхронізації його функціонування з частотою мережі живлення потрібно враховувати додаткові сигнали відбору і видачі інформації, яка повинна обчислюватися за відповідними аналітичними залежностями, що впливає на алгоритми керування режимами функціонування друкарських машин.

Підвищення ефективності функціонування друкарської машини досягається шляхом застосування оптимізованих та досліджених на вірогідність алгоритмів. Звідси синтез, оптимізація, побудова моделей і моделювання алгоритмів керування режимами роботи електропривода друкарської машини з відбором інформації в моменти часу, які залежать від частоти мережі живлення і часу приходу імпульсів запуску із забезпеченням жорстких механічних характеристик електропривода, що підвищувало б ефективність функціонування друкарських машин, є актуальною науковою задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках науково-технічних досліджень, які проводяться на кафедріавтоматизації та комп'ютерних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.

Мета роботи та основні задачі дослідження Метою роботи є синтез, оптимізація, побудова математичних моделей і моделювання алгоритмів на основі теорії алгебри алгоритмів-секвенцій, які б підвищували ефективність функціонування систем керування друкарських машин. Для досягнення мети роботи необхідно вирішити такі задачі:

  • аналізом літературних джерел виявити і дослідити моделі на яких базуються системи керування електропривода сучасних друкарських машин та встановити недоліки цих моделей;

  • синтезувати, оптимізувати за кількістю операторів, побудувати математичні моделі і виконати математичне моделювання алгоритмів для здійснення мікропроцесорною системою керування електроприводом друкарських машин в залежності від величин заданої швидкості, зворотних зв'язків за швидкістю і навантаженням, із здійсненням відбору і видачі інформації в моменти часу, обумовлені сигналами переходу через нуль та запуску тиристорів у тиристорному перетворювачі;

  • програмно-апаратурно реалізувати та здійснити практичну апробацію математичних моделей алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом.

Загальні методи дослідження. Для створення математичних моделей алгоритмів застосовано теорію алгоритмів. Дослідження математичних моделей проводилися засобами алгебри впорядкувань на основі методу математичної індукції. Апаратурне керування виконано методами проектування комп'ютерної та мікропроцесорної техніки. Застосовано теорію автоматичного керування при проектуванні та налагоджуванні апаратурної частини. Застосовано теорію електротехніки та автоматизованого електропривода при дослідженні об'єкта керування.

Наукова новизна роботи

1. Встановлено аналітичні вирази для обчислення напруги керування з врахуванням відбору і видачі інформації в моменти часу, які залежать від частоти в мережі живлення і, на відміну від інших, враховують імпульси запуску тиристорів, реалізація яких у мікропроцесорній системі керування забезпечила жорсткість електромеханічних характеристик