LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Системи автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"Шульжик Юрій Олександрович

УДК 62-52+681.621.3+681.51/.54

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО СУМІЩЕННЯ

ФАРБ НА РУЛОННИХ ДРУКАРСЬКИХ ТРАФАРЕТНИХ МАШИНАХ

05.13.07 - автоматизація технологічних процесівАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукЛьвів - 1998

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти України


Науковий керівник - доктор технічних наук, професор

Луцків Микола Михайлович,

Українська академія друкарства (УАД),

завідувач кафедри автоматизації поліграфічного виробництва.

Офіційні опоненти:

1. Доктор технічних наук, професор

Семенцов Георгій Никифорович,

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу,

завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і

моніторингу в екології.

2. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Степанець Анатолій Іванович,

Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку,

старший науковий співробітник УкрНДІ СВД.

Провідна установа - Український державний університет харчових технологій, м.Київ.


Захист відбудеться "14" квітня 1999 р. о 17.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.04 в Державному університеті "Львівська політехніка" (290646, м.Львів-13, вул.С.Бандери, 12; т. 74-43-00).


З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Державного університету "Львівська політехніка" (290646, м.Львів, вул. Професорська, 1).


Автореферат розісланий "13" березня 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент Ю.З.Вашкурак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає розробки нових технологій і устаткування для випуску високоякісної продукції. Водночас велика увага приділяється поліпшенню товарного вигляду готової продукції, реклами та упаковки. Враховуючи високі художньо-мистецькі можливості трафаретного способу друку, його широко використовують для виготовлення кольорових реклам, афіш і сувенірних листівок, для видання наочних посібників та оформлення книг.

Найбільш перспективними для масового друкування на стрічкових матеріалах є рулонні друкарські трафаретні машини (РДТМ). Вітчизняне машинобудування не має належного досвіду у розробці та серійному випуску цих машин і систем керування ними.

Задача удосконалення РДТМ, спрямована на покращання якості готової продукції та підвищення продуктивності, вимагає проведення досліджень стрічкопровідних систем і розробки систем автоматичного суміщення фарб.

Актуальність теми. Характерною особливістю РДТМ є неперервно-дискретне циклічне переміщення стрічкового матеріалу. При робочому ході відбувається процес друкування, а при холостому - опорний циліндр і стрічка вистоюють.

Стрічкопровідна система РДТМ суттєво відрізняється від звичайних рулонних друкарських машин. На ділянці подачі та намотування стрічка знаходиться в натягнутому стані, а на ділянках між друкарськими секціями провисає.

Внаслідок циклічних переміщень, механічних і технологічних дій на стрічку та інших явищ відбувається зміщення фарб на друкованих відбитках, що призводить до погіршення якості друкованої продукції.

Відому теорію стрічкопровідних систем рулонних друкарських машин, в яких стрічка рухається неперервно і знаходиться в натягнутому стані, та суміщення фарб використати безпосередньо для РДТМ і для розробки систем автоматичного суміщення фарб неможливо. Циклічне переміщення стрічки та дискретний контроль накладають свої особливості і ускладнюють розробку систем автоматичного суміщення фарб відомими методами.

Для систем суміщення фарб на РДТМ характерний великий період дискретності, рівний циклу роботи машини. Відомі методи синтезу систем керування не враховують особливостей систем автоматичного суміщення фарб, що утруднює їх розробку.

Задача автоматизації процесу суміщення фарб на РДТМ обумовлює потребу розвитку моделей стрічкопровідних систем і суміщення фарб та їх дослідження як багатомірного взаємозв'язаного об'єкта регулювання, пошук і наукове обгрунтування нових методів синтезу та створення цифрових систем автоматичного суміщення фарб з врахуванням їх особливостей. Ці обставини визначають актуальність задачі дослідження в галузі автоматизації поліграфічного виробництва, розв'язаної в даній роботі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась за планом науково-дослідних робіт Української академії друкарства та в рамках угод з УкрНДІ спеціальних видів друку (м.Київ) і заводом технологічного обладнання "Електрон" (м.Львів).

Мета роботи. Метою роботи є обгрунтування та розробка систем автоматичного суміщення фарб для поліпшення якості друкованої продукції шляхом побудови математичних і структурних моделей стрічкопровідних систем і процесу зміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах та розробки алгоритмів управління.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені такі задачі:

побудовано математичні та структурні моделі, проведено аналітичні дослідження стрічкопровідних систем рулонних друкарських трафаретних машин, які включають друкарські секції, живильний (розмотувальний) і намотувальний пристрої, враховують усадку стрічки та її провисання на ділянці, неперервно-дискретний рух стрічки, взаємозв'язки ділянок стрічки та опорних циліндрів і форми;

побудовано математичні і структурні моделі процесу зміщення фарб на багатофарбових рулонних друкарських трафаретних машинах з врахуванням власної і взаємної регулюючої дії та збурень;

розроблено методику цифрового моделювання на ЕОМ процесу зміщення фарб при їх послідовному нанесенні на стрічку в багатофарбових рулонних друкарських трафаретних машинах за наявності різних дій на стрічкопровідну систему;

розроблено методи синтезу системи автоматичного суміщення фарб для різних способів і механізмів створення регулюючої дії на основі пристрою, який формує управління в середині інтервалу дискретності;

складено алгоритми керування багатосекційною взаємозв'язаною системою автоматичного суміщення фарб на основі мікро-ЕОМ, здійснено