LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Системи автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах

налагодження та впровадження системи.

Наукова новизна отриманих результатів:

уперше розроблено неперервні та дискретні моделі стрічкопровідних систем РДТМ, які містять друкарські секції, опорні циліндри, живильний і намотувальний пристрої, враховують усадку, провисання та пружні властивості стрічки, взаємозв'язки ділянок стрічки, котрі створили основу для їх аналізу та моделювання на ЕОМ;

розвинуто багатомірні неперервно-дискретні моделі стрічкопровідної системи як взаємозв'язаного об'єкта регулювання, число входів і виходів якого залежить від кількості друкарських секцій і змінних, що спостерігаються і регулюються та є вихідними для розробки систем автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах;

уперше побудовано математичні і структурні моделі процесу зміщення фарб на багатофарбових рулонних друкарських трафаретних машинах; встановлено залежності між зміщенням фарб, які викликані власними та взаємними регулюючими діями, створеними різними способами, що відмінні від відомих, у перехідних та усталених режимах;

запропоновано й обгрунтовано новий пристрій, який формує управління в середині інтервалу дискретності, для автоматичного суміщення фарб, що підвищує швидкодію систем з великим періодом дискретності;

обгрунтовано і розроблено методику синтезу та алгоритм автоматичного керування суміщенням фарб на основі мікро-ЕОМ з компенсацією основних взаємних регулюючих впливів секцій багатофарбових рулонних друкарських трафаретних машин, що поліпшує якість друкованої продукції.

Практичне значення отриманих результатів:

розроблено математичні та структурні моделі стрічкопровідних систем, які є основою для розрахунків цих систем і їх моделювання на ЕОМ;

на основі запропонованих моделей розроблено програми для комп'ютерного моделювання процесу зміщення фарб, які дозволяють кількісно і наочно показати процес зміщення фарб з врахуванням власної та взаємної регулюючої дії;

розроблено методику синтезу систем автоматичного суміщення фарб для регулюючої дії, створеної різними виконавчими механізмами, з врахуванням впливів і компенсації взаємних регулюючих дій.

Результати роботи є базою для розробки та створення системи автоматичного суміщення фарб й автоматизації рулонних друкарських трафаретних машин. Розроблена апаратурна та алгоритмічна реалізація пристрою, який формує управління в середині інтервалу дискретності, може бути використана в проектно-конструкторських організаціях для проектування систем автоматичного керування.

Результати роботи використано при розробці системи автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах в УкрНДІ спеціальних видів друку (м.Київ). Розроблені схеми й алгоритми керування та отримані результати досліджень системи на стенді з діючим виконавчим механізмом передано в УкрНДІ спеціальних видів друку.

Отримані в роботі результати впроваджено в УкрНДІ спеціальних видів друку (м.Київ) як систему автоматичного суміщення фарб на рулонній друкарській трафаретній машині, а також на заводі технологічного обладнання "Електрон" (м.Львів) як систему центрування стрічкового задрукованого матеріалу та суміщення положення поперечного шва відносно рисунка на автоматі А-176 для пакування штучних виробів, що підвищило якість виготовлюваної продукції і продуктивність праці.

Результати роботи використовуються у навчальному процесі в Українській академії друкарства при курсовому і дипломному проектуванні.

Особистий внесок здобувача. За результатами наукових досліджень по темі дисертаційної роботи опубліковано 7 одноосібних праць. У роботах, написаних у співавторстві, здобувачеві належать: у [4] - ідея побудови моделей суміщення фарб підвищеної точності при моделюванні на ЕОМ шляхом усунення з них операції диференціювання; у [1-3] участь співавторів була рівнотворчою.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, які включені до дисертації, оприлюднено й обговорено на: 1-й Міжнародній науково-технічній конференції "Україномовне програмне забезпечення "Укрсофт-95" (м.Львів), Міжнародних науково-технічних конференціях "Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи "Друкотехн-96" та "Друкотехн-98" (м.Львів), а також на щорічних звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (1994-1997 рр.).

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 11 наукових праць, у тому числі 8 статей в наукових журналах і збірниках наукових праць, 3 - тез доповідей.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Містить 117 сторінок друкованого тексту, ілюстрованого 46 рисунками на 32 сторінках, 5 таблиць і 3 додатки. Список використаних літературних джерел включає 83 найменування на 7 сторінках.ЗМІСТ І ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

У вступі дано загальну характеристику роботи, описано її зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Доведено актуальність роботи, сформульовано мету й основні завдання наукових досліджень, визначено наукову новизну отриманих результатів та обгрунтовано їх практичну цінність.

У першому розділі зроблено огляд й аналіз теорії стрічкопровідних систем, розроблених для рулонних друкарських машин з неперервним рухом стрічки, та доведено, що відомі моделі не можна безпосередньо використати для опису РДТМ, в яких здійснюється неперервно-дискретне переміщення стрічки. Процес нанесення фарб на стрічку в РДТМ та їх зміщення при наявності збурень є багатомірним об'єктом керування з великим періодом дискретності, що має свої особливості, обумовлені багатоопераційністю технологічного процесу послідовного нанесення фарб на стрічку на окремих друкарських секціях.

Існуючі методи синтезу не можливо безпосередньо використати для синтезу дискретих систем з великим періодом дискретності та автоматизації процесу суміщення фарб на РДТМ. Вітчизняне і зарубіжне машинобудування не має відповідного досвіду виробництва РДТМ і систем керування ними, що зумовлює потребу наукового обгрунтування та розроблення ефективних систем автоматичного суміщення фарб, які враховували б характерні особливості цих машин.

У другому розділі узагальнено та побудовано математичні і структурні моделі стрічкопровідних систем РДТМ, які включають живильний і намотувальний пристрої, друкарські секції, враховують усадку стрічки та її провисання на ділянці, взаємні зв'язки ділянок стрічки і виконавчих механізмів.

Розроблено математичну модель стрічкоживильного пристрою. Отримано залежність скорочення стрічки в петлі від гальмівного моменту, прикладеного до осі рулону.

Встановлено, що скорочення стрічки в петлі має інтегральний