LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Системи автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах

а тому є більш ефективним.

Проведено аналіз пристрою і на підставі отриманих результатів розроблено структурну та принципову схеми пристрою, який формує управління в середині інтервалу дискретності.

Розроблено узагальнену структурну схему локальної системи автоматичного суміщення фарб з пристроєм, який формує управління на інтервалі дискретності, визначено дискретну передаточну функцію системи:

, (6)

де Wп(z, m0) - приведена передаточна функція об'єкта.

У залежності від способу створення регулюючої дії на стрічкопровідну систему машини та вибраного виконавчого механізму можна за різними методиками виконати розрахунок системи автоматичного суміщення фарб на РДТМ.

Розроблено методику синтезу систем автоматичного суміщення фарб, в яких регулююча дія створюється шляхом зміни фази опорних циліндрів і форми. Визначено дискретну передаточну функцію замкненої системи

(7)

де bi, ai - коефіцієнти, які визначаються з передаточної функції приведеної неперервної частини, котра включає об'єкт регулювання та виконавчий механізм системи.

Високий порядок передаточної функції утруднює синтез системи аналітичним методом. Тому визначено умови, з яких вибирають параметри пристрою, що формує управління в середині інтервалу дискретності. Кінцевий вибір параметрів пристрою здійснюється на цифровій моделі шляхом цілеспрямованого перебору варіантів.

Розроблено алгоритм, методику і програму цифрового моделювання на ЕОМ систем автоматичного суміщення фарб. Основне завдання моделювання - підбір оптимальних параметрів налагодження пристрою і визначення основних показників якості перехідного процесу в системі, дослідження впливу варіації параметрів на якість перехідних процесів.

Результати цифрового моделювання підтвердили, що системи автоматичного керування з пристроєм, який формує управління в середині інтервалу дискретності, ефективні для систем з великим періодом дискретності, мають втричі більшу швидкодію порівняно з існуючими, малочутливі до варіації параметрів об'єкта і забезпечують якісне суміщення при різних режимах роботи друкарської машини.

У п'ятому розділі розроблено мікропроцесорну систему автоматичного суміщення фарб у чотирифарбових РДТМ. Обгрунтовано й розроблено функціональну схему системи з компенсацією основних взаємних впливів регулюючої дії на зміщення фарб на наступних друкарських секціях при різних способах створення регулюючої дії.

Синхронізація роботи системи здійснюється від давача циклу, який з періодом Т/m0 при m0=4 дає чотири імпульси за один цикл роботи друкарської машини. Перший імпульс є опорним, що забезпечує синхронність і синфазність роботи мікро-ЕОМ та друкарської машини.

Розроблено схему основного алгоритму керуваня цифровою системою суміщення фарб. Передбачено чотири основні режими роботи: контрольний, налагодження, робочий (основний) та аварійний.

Для компенсації основного впливу взаємної регулюючої дії на зміщення фарб на наступній друкарській секції потрібно від власного управління відняти сформоване на попередній секції управління із затримкою на цикл. Наприклад, управління для третьої друкарської секції можна подати як

. (8)

Основний алгоритм керування запускається від сигналу давача циклу. Якщо зміщення фарби не виходить за допустимі межі, то формуються сигнали управління. Видача сигналів управління в середині інтервалу дискретності проводиться за сигналом синхронізації з інтервалом часу Т/4, що забезпечує роботу системи в реальному масштабі часу.

Алгоритм формування керування з компенсацією основних взаємних впливів регулюючої дії поліпшує якість регулювання, а отже, і якість друкованої продукції.В И С Н О В К И

У роботі узагальнено результати виконаних досліджень, отримано теоретичні положення та нові науково обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують задачу математичного моделювання стрічкопровідних систем, процесу суміщення фарб і розробки систем автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах з метою поліпшення якості друкованої продукції.

Найбільш важливі результати, отримані в дисертації:

1. Рулонні друкарські трафаретні машини (РДТМ) - найперспективніші для видання високохудожньої та рекламної продукції. Вітчизняне машинобудування не має належного досвіду в розробці та серійному випуску цих машин і систем керування ними. Це зумовлює проведення досліджень по удосконаленню РДТМ, обгрунтування та розробку ефективних систем автоматичного суміщення фарб з метою поліпшення якості друкованої продукції та підвищення продуктивності машин.

2. Узагальнено та побудовано математичні і структурні моделі стрічкопровідних систем РДТМ, що включають живильний і намотувальний пристрої та друкарські секції, враховують провисання й усадку стрічки, взаємозв'язки ділянок стрічки та виконавчих механізмів, які створили основу для їх моделювання на ЕОМ, для розробки систем автоматичного регулювання.

3. Розвинуто та побудовано математичні й структурні моделі процесу зміщення фарб на РДТМ і доведено, що він є своєрідним багатомірним об'єктом регулювання. Аналітично обгрунтовано різні способи створення регулюючої дії, встановлено залежності між зміщенням фарб та власною і взаємною регулюючими діями, що дає підставу для розрахунку й розробки ефективних систем автоматичного суміщення фарб.

4. Розроблено методику моделювання на ЕОМ процесу зміщення фарб при їх послідовному нанесенні на стрічку в багатофарбових РДТМ, шляхом цифрового моделювання встановлено власні і взаємні впливи регулюючої дії, створеної різними способами, на зміщення фарб у перехідних та усталених режимах.

5. Науково обгрунтовано і розроблено методику синтезу систем автоматичного суміщення фарб на основі запропонованого пристрою, який формує управління в середині інтервалу дискретності, що мають утричі більшу швидкодію порівняно з існуючими, малочутливі до варіації параметрів об'єкта, забезпечують якісне суміщення фарб при різних режимах роботи машини і можуть бути використані в інших галузях для ефективного керування об'єктами з великим періодом дискретності.

6. Розроблено методику та локальні системи автоматичного суміщення фарб для різних способів створення регулюючої дії на стрічкопровідну систему, опорні циліндри і трафаретну форму, які є основою для створення ефективних систем автоматичного суміщення фарб на РДТМ.

7. Обгрунтовано та розроблено структурну схему й основний алгоритм керування багатомірної системи автоматичного суміщення фарб на базі мікро-ЕОМ. Розроблено алгоритм формування сигналів управління, який забезпечує одночасну роботу трьох каналів чотирифарбової РДТМ з компенсацією основних взаємних впливів, поліпшує регулювання та якість друкованої продукції.

8. Результати роботи впроваджено в УкрНДІ спеціальних видів друку (м.Київ) як систему