LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах

20


Національний університет "Львівська політехніка"Піх Ірина ВсеволодівнаУДК 655.59+881.3+681.3
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

ПАРАМЕТРІВ ВИДАНЬ У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів – 2004Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник

доктор технічних наук, професор Дурняк Богдан Васильович,

ректор Української академії друкарства, завідувач кафедри автоматизації

та комп'ютерних технологій


Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук, професор Драґан Ярослав Петрович,

Національний університет "Львівська політехніка", професор кафедри

програмного забезпечення автоматизованих систем;


доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Лазаренко Едуард Тимофійович, Українська академія друкарства, професор кафедри технології друкованих видань і паковань


Провідна установа

Харківський національний університет радіоелектронікиМіністерства освіти і науки

України, кафедра інженерної та комп'ютерної графіки

Захист відбудеться "03" листопада 2004 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К35.052.14 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, вул.Професорська,1)


Автореферат розісланий "01" жовтня 2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Батюк А.Є.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Поліграфія, як одна із складових інформаційної інфраструктури, є галуззю найбільш динамічного розвитку. Оцінювання якості видань є важливим чинником сучасного книгодрукування, а саме поняття "якість" охоплює широкий спектр характеристик друкованої продукції, приведення яких до певного рівня забезпечує одержання бажаного результату.

Проблема забезпечення якістю залишається актуальною і на сьогодні до кінця не вирішеною. Складні за елементною базою і відповідною їй структурою книжкові видання, опрацювання яких здійснюється в середовищі комп'ютерних видавничих систем (КВС), часто доводяться до належного рівня в автоматизованому режимі засобом діалогу користувача з системою, що призводить до суб'єктивного оцінювання результатів верстання. Важливими також є методи прогностичного оцінювання якості видань з урахуванням сукупного впливу узагальнених критеріїв, таких, як художнє оформлення, фарбовість, шрифтова гама, тип паперу, брошурувально-палітурні роботи та ін.

Розроблені і описані в дисертаційній роботі засоби аналізу параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах та оптимізаційні методи керування якістю друкованої продукції базуються на доробку таких вчених, як Гавенко С.Ф., Драґан Я.П., Дурняк Б.В., Лазаренко Е.Т., Пашуля П.Л. та ін. і направлені на врахування множини вихідних критеріїв, що мають відношення до якості публікацій. Отже встановлення та оцінювання ролі експертних оцінок важливості кожного з них в технологічному процесі випуску видань, системний аналіз якості книжкових видань та оптимізація взаємозв'язків параметрів між собою і їх взаємовпливу на остаточний результат є важливою та актуальною задачею покращення якості друкованої продукції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науковий напрям дисертаційної роботи безпосередньо пов'язаний з виконанням держбюджетної тематики кафедри прикладної математики та комп'ютерних інформаційних систем Української академії друкарства, орієнтованої на розроблення та оптимізацію математичних моделей і алгоритмів комп'ютерного опрацювання текстової і графічної інформації; виконанням договору №01-03 "Удосконалення технологічних процесів додрукарського комп'ютерного підготування книжкових видань" з ВАТ "Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості імені Тараса Шевченка"; відповідає "Державній програмі розвитку національного книговидання і преси", в якій "один з найважливіших напрямів розвитку поліграфії включає автоматизацію процесу переробки текстової інформації на базі персональних ЕОМ".

Особистий внесок здобувача: системний аналіз параметрів книжкових видань та моделювання зв'язків між ними у вигляді графів; розроблення узагальненого технологічного процесу додрукарської підготовки видань; розроблення програмних засобів пошуку мінімального покриваючого графа.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є системний аналіз параметрів книжкових видань та розроблення методів оптимізації видавничо-поліграфічних процесів шляхом мінімізації кількості взаємозв'язків між вихідними критеріями та визначення ступеня їх взаємовпливу на якість друкованої продукції.

Мета досягається розв'язанням таких задач:

- дослідження технологічних схем підготовки публікацій в середовищі комп'ютерних технологій, в тому числі додрукарських процесів, реалізованих способами Computer-to-Film, Computer-to-Plate, Computer-to-Press; аналітичний огляд стандартів кодування, мов описання даних та спеціальних форматів файлів для тексту і графіки, що використовуються у видавничо-поліграфічних технологіях;

- системний аналіз параметрів текстової інформації шляхом їх стратифікованого подання та описання багаторівневою ієрархічною схемою зв'язків, елементи якої ідентифікують характеристики структурних частин складних книжкових видань;

- обгрунтування необхідності і доцільності удосконалення процесів додрукарської підготовки книжкових видань шляхом оптимізації зв'язків між вихідними параметрами, що ідентифікують текстові та графічні компоненти;

- розроблення способу описання зв'язків між інгредієнтами параметрів видання за допомогою орієнтованих графів та відповідних їм матриць, елементи яких відображають довжини дуг графів і ототожнюють бінарні відношення між значеннями вагових коефіцієнтів пріоритетності дії