LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах

параметра;

- розроблення блок-схеми алгоритму оптимізації вихідного графа та базової програми реалізації варіантів методу оптимізації зв'язків між параметрами, що сукупно впливають на якість книжкових видань, для різних початкових значень вагових коефіцієнтів пріоритетності і критеріїв оцінювання;

- дослідження процесів передавання потоків даних через видавничі мережі в середовищі комп'ютерних видавничо-поліграфічних технологій та їх апробація.

Об'єкт дослідження – процес додрукарської підготовки книжкових видань засобами комп'ютерних видавничих систем.

Предмет дослідження – параметри книжкових видань (горизонтальний і вертикальний формати, художнє оформлення, фарбовість, шрифтова гама, пробільні елементи, рівень формування тексту і верстання сторінок, насиченість шрифта) та моделі зв'язків між ними.

Методи досліджень. У дисертаційній роботі використано методи системного аналізу і теорії багаторівневих ієрархічних систем – для ідентифікації характеристик структурних частин параметрів книжкових видань; математичного та імітаційного моделювання – для побудови аналітичних виразів оцінки якості видань та обміну даними між видавництвом і друкарнею; оптимізаційні методи теорії графів – для мінімізації кількості зв'язків між параметрами; засоби теорії алгоритмів – для удосконалення процесу верстання.

Експериментальні розрахунки варіантів мінімальних покриваючих шляхів вихідного графа, що відповідають зв'язкам між параметрами ідентифікації сторінок чи критеріями якості видань, проведено за допомогою розробленої на мові Turbo Pascal програми оптимізації на графах.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі теоретичних і практичних досліджень отримано такі нові результати:

- створено узагальнену інформаційно-технологічну модель додрукарської підготовки книжкових видань, в якій враховано такі компоненти: вихідна інформація у вигляді документів або файлів; основні операції та процедури; програмне забезпечення, в тому числі комп'ютерні видавничі системи; технічні засоби і носії даних; результуюча інформація у вигляді документів або файлових форматів;

- розроблено метод оптимізації зв'язків між параметрами ідентифікації сторінок складних книжкових видань на основі задання вагових значень пріоритетності дії параметру та використання засобів теорії графів, який забезпечує прийняття обгрунтованих рішень при сукупному заверстуванні декількох елементів складності на сторінці. Кількість зв'язків між параметрами сторінки в оптимізованому графі у порівнянні з їх кількістю у вихідному графі скорочується у 2 рази;

- розроблено оптимізаційний метод прогностичного оцінювання якості книжкових видань з врахуванням взаємодії багатьох критеріїв, основними серед яких є: художнє оформлення;фарбовість (кількість кольорів); шрифтова гама; рівень формування тексту та верстання сторінок; якість друкування (насиченість шрифту, трепінг, чіткість очка); зручність читання; тип паперу; брошурувально-палітурні роботи; структурованість видання (поділ на розділи, підрозділи, рубрики). Кількість зв'язків між критеріями, що визначають якість видання, в оптимізованому графі у порівнянні з їх кількістю у вихідному графі скорочується більш, ніж у 3 рази;

- модифіковано математичні моделі процесів обміну даними між видавництвом і друкарнею, які визначають обсяги інформаційних потоків та швидкість її передавання видавничими мережами.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

- розроблений узагальнений технологічний процес додрукарської підготовки книжкових видань може бути застосований при плануванні та випуску друкованої продукції довільної складності з використанням різних технологічних схем, удосконаленого обладнання та режимів опрацювання інформаційних потоків;

- вдосконалено алгоритм та відповідний йому автоматизований спосіб верстання сторінок складних книжкових видань в середовищі комп'ютерних видавничих систем, що дозволяє приймати обгрунтовані рішення під час накладання вимог при взаємному розміщенні довільних елементів складності;

- розроблено програму розрахунку варіантів реалізації методу параметричного прогнозування якості книжкових видань в залежності від вибраних критеріїв та їх вагових значень з використанням алгоритму оптимізації на графах для різних початкових значень вагових коефіцієнтів, що проілюстровано таблицею, за допомогою якої вибирається оптимальний шлях та відповідні йому ступені впливу критеріїв на якість видання;

- виведено вирази для визначення обсягів інформаційних потоків та швидкості одержання кодів текстової і графічної інформації та параметрів книжкових видань фото- чи лазерною вивідною секцією, а також максимальної швидкості передавання в каналі без перешкод і з перешкодами, які служать для практичного розрахунку параметрів комунікаційних видавничих мереж.

Результати дисертаційної роботи впроваджено на Львівській книжковій фабриці "Атлас", а також у навчальний процес Української академії друкарства під час викладання дисциплін "Комп'ютерні видавничі технології", "Інформатика і комп'ютерна техніка", "Інформаційні системи і технології на підприємствах", що підтверджено відповідними документами.

Особистий внесок здобувача. Основні результати теоретичних та експериментальних досліджень, які містяться в дисертації, отримані автором особисто. У роботах, написаних у співавторстві, здобувачеві належать: [4,5,6] – схеми моделювання, супроводження та використання систем комп'ютерної підготовки видань; [7,13] – аналіз проходження текстової інформації; [8] – встановлення та аналіз зв'язків між компонентами даних і процедурами їх опрацювання; [9] – математичні моделі обсягів та швидкості передавання текстової інформації; [10,12,14] – визначення вагових коефіцієнтів параметрів сторінок та критеріїв складності видань, побудова графів та програм їх оптимізації; [11] – аналіз форматів даних процесів поліграфічного виробництва.

Апробація результатів дисертації.Основні результати дисертації доповідались та обговорювались на: міжнародних науково-практичних конференціях "Квалілогія книги" (Львів, 1998, 2000, 2002, 2003); міжнародній конференції "Комп'ютерні технології друкарства" (Львів, 1996, 1998, 2000,); міжнародній конференції "Інформаційні технології друкарства" (Львів, 2002); звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (1998 - 2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 статей у фахових збірниках: "Наукові записки УАД" (2000, 2002, 2003), "Поліграфія і видавнича справа"(1997), "Комп'ютерні технології друкарства" (1996, 2000, 2001, 2002), "Квалілогія книги" (1998, 2002,