LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах

2003).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 116 найменувань, додатків. Матеріал викладено на 162 сторінках друкованого тексту, який вміщує 19 рисунків, 3 таблиці, додатки на 12 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обгрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі дослідження, висвітлено наукову новизну, практичне значення та впровадження результатів роботи. Наведено дані про апробацію одержаних результатів, публікації, структуру та обсяг дисертації.

У першому розділі наведено огляд технологічнх схем підготовки публікацій в середовищі комп'ютерних технологій, розглянуто додрукарські процеси та сучасні схеми, реалізовані способами Computer-to-Film, Computer-to-Plate, Computer-to-Press. На основі аналізу процесів комп'ютерного опрацювання та схем випуску поліграфічної продукції розроблено узагальнений технологічний процес додрукарської підготовки книжкових видань. Окремо виділено виведення зображень, так званий робочий потік Delta Technology, в основі якого робота з файлами і форматами, генерування даних PDF для майбутнього друкування. Завершується технологічний процес нормалізацією вихідного файла у PDF-формат, кольоропробами, розкладкою сторінок та експонуванням на фотоплівку або офсетну пластину.

З розвитком та широким використанням комп'ютерних видавничих систем виникла проблема сумісності даних у файлах, створених за допомогою різних систем та комп'ютерів. Імпортування даних з однієї системи в іншу можливе при наявності певних узгодженостей, які досягаються розробленням і використанням універсальних мов описання даних та створення спеціальних форматів файлів для тексту та графіки.

Затвердження нових стандартів вимагає розроблення та вдосконалення підходів до задання та оптимізації параметрів для всіх ланок технологічного процесу підготовки та випуску друкованої продукції. Наявність файлових форматів даних, які забезпечують максимальну автоматизацію технології підготування та випуску видань не вирішує до кінця проблеми аналізу та вибору вихідних значень параметрів, що задають структуру оригінал-макету майбутніх видань, стилі їх оформлення та смислового наповнення. Не розв'язані задачі: системотехнічного аналізу та структурування параметрів видань та їх складових(інгредієнтів); розроблення метамови формалізованого описання параметрів; оптимізації взаємозв'язків між ними та визначення вагових коефіцієнтів, що визначають вплив певних параметрів на процес формування видання; визначення оптимальних зв'язків між параметрами, що визначають якість друкованої продукції; опису процесів обміну інформацією між видавництвом та друкарнею, а також між комп'ютерними видавничими системами за допомогою каналів зв'язку. Все це обумовило актуальність, мету та задачі дисертаційної роботи.

У другому розділі викладено результати системного аналізу параметрів книжкових видань з використанням засобів теорії ієрархічних багаторівневих систем. Проведено порівняльний аналіз характеристик основних вихідних параметрів, вживаних у класичних процесах додрукарської підготовки книжкових видань, та відповідних їм аналогів в комп'ютерній технології. Відзначено особливості задання інгредієнтів форматів даних в комп'ютерних видавничих системах.

При дослідженні задач, пов'язаних з проектуванням даних та їх складових для комп'ютерних видавничих систем, використано поняття і засоби, що стосуються загальної теорії систем, зокрема одного з її напрямів – теорії ієрархічних багаторівневих систем. Звичайно, в таких системах параметри та вхідні дані можуть приймати різні значення, що приводить до зміни стану елементів. В свою чергу це спричиняє зміну зв'язків між ними, і, отже, загального стану системи. Межі зміни параметрів та вихідних даних заздалегідь обумовлюються.

Основним компонентом комп'ютерних технологій додрукарського підготування видань є текст, який можна розглядати як сукупність структурно-семантичних елементів, кожний з яких займає певний рівень. У зв'язку з цим текстові процесори КВС характеризуються ієрархічною структурою даних, в тому числі параметрів їх ідентифікації, і логікою зв'язків між ними; як наслідок цього – багаторівневою архітектурою програмного забезпечення. Ієрархічний спосіб прийняття рішення в складній системі полягає в аналізі проблеми шляхом декомпозиції, в результаті визначається сукупність підпроблем, які розв'язуються послідовно таким чином, що результат, одержаний на виході однієї підпроблеми одночасно є входом для вирішення наступної.

Об'єктами опрацювання видання є текст, формули, таблиці, рисунки, ілюстрації, графічні елементи. Абстрагуючись від змісту тексту, враховуються тільки числові характеристики елементів видання, параметри їх формування і стани інформації на різних етапах опрацювання. Одночасно з параметричними даними формуються інформаційні масиви, генеруються команди, необхідні для приймання опрацьованої інформації фотовивідною секцією.

Для системно-аналітичного розгляду введено поняття рівня структурної ідентифікації параметрів видання, в ролі якого виступає логічно і структурно завершена частина параметрів таких рівнів: символа, слова, рядка, формули, таблиці, рисунка чи ілюстрації, абзаца, сторінки, розділу. Очевидно, як це показано на рис. 1, між ними існує ієрархічна залежність і взаємозв'язок як за структурою, так і за змістом, що відображено за допомогою страт. Послідовно описуючи способи перетворення і стани параметричних ієрархічних структур на окремих стратах, приходимо до розуміння та обгрунтованого представлення структури системи алгоритмів КВС. Має місце взаємно-однозначне відображення інформаційних і програмних рівнів. Багаторівнева ієрархічна структура програмного забезпечення КВС випливає з такої ж структури об'єкту перетворення – різнорідних фрагментів текстової інформації та параметрів, що визначають їх структуру, вигляд та взаємне розміщення.Рис. 1. Схема зв'язків між параметрами структурних

частин книжкових видань.


Розвитком такого опису служить формалізоване подання параметрів визначених вище рівнів з використанням засобів нормальної нотації Бекуса, спосіб задання яких використовує текстовий редактор Word.

<параметри символа>::= <шрифт> <регістр> <ширина>

<шрифт>::= <гарнітура> <кегель> <накреслення>

<регістр>::= <верхній> <нижній>

<ширина>::= <нормальний> <вузький> <широкий> <...>

<гарнітура>::=