LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах

<...>

<накреслення>::= <звичайне> <курсивне> <...>

<параметри слова>::= <параметри символа> <трекінг> <кернінг>

<трекінг>::= <міжсимвольний проміжок>

<кернінг>::= <проміжок між парами літер>

<параметри рядка>::= <параметри слова> <поля> <відступ> <абзац>

<спосіб форматування>

<поля>::= <ліве> <праве>

<відступ>::= <зліва> <справа> <перед> <після>

<абзац>::= <відступ першого рядка> <виступ першого рядка> <точне значення>

<спосіб форматування>::= <по лівому краю><по центру>

<по правому краю> <по ширині>

<параметри сторінки>::= <параметри рядка> <поля> <розмір паперу>

<положення переплетення>

<поля>::= <верхнє> <нижнє> <ліве> <праве> <від краю до колонтитула>

<розмір паперу>::= <ширина> <висота> <орієнтація>

<орієнтація>::= <книжкова> <альбомна>

<положення переплетення>::= <зліва> <зверху>

Як видно з наведеного системно-аналітичного опису, що має строгу ієрархічну структуру, підмножина параметрів кожного наступного рівня є об'єднанням підмножини параметрів саме цього рівня та підмножини параметрів попереднього (нижчого) рівня стратифікації. Звідси слідує, що множина інгредієнтів параметрів видання з врахуванням позначень підмножин параметрів, заданих на рис. 1, описується наступним співвідношенням:


. (1)


У третьому розділі описано розроблені методи оптимізації параметрів видань у технологіях виготовлення друкованої продукції.

В дослідженні застосовано комплексний інформаційний підхід, який враховує інтегральну дію різнорідних факторів на якість друкованої продукції та їх взаємовплив в залежності від заданої ваги кожного з них зокрема.

При цьому важливими є методи попереднього визначення сукупного впливу на якість публікацій багатьох критеріїв на різних етапах випуску видань, тобто прогнозування інтегрального показника якості на основі експертних оцінок вагових значень критеріїв та оптимізації кількості зв'язків між ними.

Системний аналіз процесу макетування книжкової сторінки базується на тому, що інгредієнти параметрів, що описують майбутню текстову сторінку, утворюють множину . Майже всі елементи такої множини певним чином взаємопов'язані і ці зв'язки задані множиною бінарних відношень .З множини вибрано деяку підмножину основних інгредієнтів

Рис. 2. Граф зв'язків між інгредієнтами параметрів сторінки.


, в якій: – горизонтальний формат сторінки; – зона форматування рядка; – вертикальний формат сторінки; – шрифт (гарнітура, кегель, накреслення); – проміжки між словами; – пробіли між словами; – проміжки між рядками; – абзацний відступ. Взаємозв'язки між інгредієнтами сторінки описано у вигляді графа (рис.2), вершинами якого є елементи множини , а дугами — з'єднані пари вершин . Значення дуг визначено наступними способами: , якщо ; , якщо ; в інших випадках.

Сукупна множина значень дуг графа записується у вигляді квадратної матриці. Значенням дуг для неіснуючих зв'язків, а також дуг, які замикаються на одній вершині (імітують петлі, що відображаються діагональними елементами матриці), згідно з алгоритмом привласнюється велике число.

Одна із задач оптимізації на графах полягаає в знаходженні мінімального покриваючого дерева, в якому сума довжин дуг між довільними вершинами мінімальна. Стосовно розв'язуваної задачі такий граф названий деревом мінімальних покриваючих шляхів (рис. 3). Для пошуку мінімальної кількості зв'язків між інгредієнтами параметрів сторінки використано алгоритм Дейкстри, який передбачає знаходження мінімального шляху до -ї вершини, що є продовженням мінімального шляху до -ї вершини. На кожному кроці відмічають вершину і дугу , для якої -шлях мінімальний.


Рис. З. Мінімальний покриваючий шлях вихідного графа.


Наступною розв'язаною задачею є прогностична оцінка якості книжкових видань з врахуванням багатьох факторів (критеріїв), що забезпечують якість друкованої продукції. Важливим при цьому є одержання мінімальної кількості зв'язків між ними, достатньої для адекватної оцінки якості видання.

Сукупність критеріїв, що впливають на якість видання, становить множину . Серед них вибрано підмножину найбільш суттєвих критеріїв, в яку внесено такі елементи: художнє оформлення (художня та інфомаційна виразність, раціональність форми, композиційна цілісність); фарбовість (кількість кольорів); шрифтова гама; рівень формування тексту та верстання сторінок; насиченість шрифту, трепінг, чіткість очка; зручність читання; тип паперу; брошурувально-палітурні роботи; структурованість видання (поділ на розділи, підрозділи, рубрики); вид публікації. Кожному із критеріїв присвоєно деяку вагу із множини , відносне значення якої вказує на важливість його впливу на якість видання.

Підмножину критеріїв та можливі взаємозв'язки між ними подано у вигляді графа (рис. 4). У вершинах графа розміщено елементи підмножини , ребра будуть з'єднувати суміжні пари вершин ().

Бінарні зв'язки між вершинами графа позначено через , тоді ребра, що з'єднують вершини та мають значення , величину якого визначено як середнє арифметичне значень суміжних вершин, тобто .


Рис. 4. Зв'язки між критеріями для модифікованого

орієнтованого графа.


Задача оптимізації процесу оцінювання якості видання полягає у знаходженні мінімально достатньої кількості зв'язків між вибраними критеріями при заданих значеннях їх ваг для забезпечення об'єктивної оцінки тих критеріїв (параметрів) та взаємоз'язків між ними, які суттєво впливають на якість видання. Важливою при цьому є програмна реалізація задачі, яка уможливлює вибір варіантів через присвоєння критеріям різних вагових значень. В результаті одержується так званий мінімальний покриваючий шлях, аналогічно до мінімального покриваючого дерева для подібних загальних задач оптимізації з використанням орієнтованих графів .

Для розв'язання задачі використано алгоритм Дейкстри. Для його реалізації неорієнтований вихідний граф перетворено в орієнтований. Крім цього, введено додаткову вершину , мінімальний шлях до якої відомий, та – мінімальний шлях до якої повинен бути визначений. Прийнято, що вершина зв'язана з вершинами та , відповідно з вершинами та . Ця умова може бути змінена, тобто додаткові вершини можуть мати зв'язки, встановлені з довільними парами вершин вихідного графа. Модифікований граф, тобто перетворений на орієнтований та доповнений додатковими вершинами служить основою для здійснення подальших перетворень .

Кожний етап алгоритму містить деяку кількість кроків і завершується відмічанням ребра і вершини , шлях до якої мінімальний. Під час пошуку мінімальних шляхів відмічають всі вершини графа (рис. 5).