LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах


Рис. 5. Мінімальний покриваючий шлях взаємозв'язків

між критеріями якості книжкових видань.


Результуючий граф мінімального покриваючого шляху з'єднує вершину з вершиною і проходить через всі вершини початкового графа з таким порядком слідування вершин, які визначені в результаті послідовної реалізації всіх етапів алгоритму: r–7–1–2–8–10–5–6–9–3–4–s.

У четвертому розділі викладено результати дослідження проходження інформації мережевими каналами, здійснено розрахунок швидкості проходження даних, пропускну здатність інформаційного каналу з перешкодами та без перешкод, що дозволяє оперативно керувати технологічним процесом випуску друкованої продукції. Запропоновано спосіб організації масивів текстової інформації, які відображають процес підготування видання на всіх етапах його проходження у видавничій системі.

Аналіз можливостей мережевих технологій сучасних видавництв показує їх переваги, які забезпечують: колективну роботу над виданнями; спільне користування периферійними засобами; рекламування власної організації та її продукції; ефективну взаємодію між видавничими організаціями, друкарнями, рекламними компаніями; проведення маркетингових досліджень. Здійснено класифікацію видавничих мереж за суттю інформаційних потоків, технологічними особливостями, типами каналів зв'язку, територіальним принципом, що уможливлює їх вибір для даного технологічного процесу.

Сукупність числових параметрів видання, що містить множину дискретних символів, можна визначити як перетин підмножин параметрів визначених рівнів стратифікації, основними серед яких є розділ, абзац, сторінка, рядок, слово, символ. Кожний символ вихідної множини параметрів може бути одночасною складовою підмножин або сукупності сигналів, в якій послідовність вважається одним сигналом, число станів якого із ймовірністю виникнення -го стану сигналу, рівного . Остаточно ентропія множини параметрів максимально складного за структурою та елементною базою видання визначиться наступним чином:


(2)


Процес передавання числової моделі видання видавничими мережами оцінюється з точки зору відмінності вхідних повідомлень від прийнятих споживачем, тобто виявляється міра спотворення даних у зв'язку з перешкодами в лініях передавання. Після проведення відповідних розрахунків при передаванні і прийманні саме кодів текстових фрагментів, числових значень елементів графіки та параметрів видань сумісна ентропія визначиться із співідношення:

, (3)

де – ймовірність сумісної появи кодів значень та .

У каналі з перешкодами кількість результуючої інформації визначається як різниця ентропії вихідного сигналу і умовної ентропії, тобто

, (4)


що свідчить про наявність так званої ентропії шуму. Вираз характеризує ступінь втрати частини параметричної інформації в каналі.

Інформаційну міру ідентичності чи неідентичності об'єктів, запропоновано обчислювати за формулами:

та .


Беручи до уваги, що для повністю визначеного об'єкту умовна ентропія та з врахуванням (4), одержимо умову наявності повної інформації про об'єкт: . Це приводить до наступних значень мір ідентичності та неідентичності об'єктів: . Зрозуміло, що справедливе також обернене твердження, а саме: якщо міра ідентчності , то вихідний об'єкт вважається повністю визначеним.

В роботі розроблено спосіб організації масивів текстової інформації, які відображають процес підготовки видання, що полягає у динамічному перетворенні, зберіганні та передаванні вмісту головного файлу видання до виведення його на носій для одержання друкарських форм, архівування та майбутнього перевидання.


ВИСНОВКИ


В дисертаційній роботі розв'язана наукова задача оптимізації на основі результатів системного аналізу параметрів видань у комп'ютерних інформаційних технологіях видавничо-поліграфічних процесів, що дозволяє скоротити терміни випуску та покращити якість друкованої продукції.

Одержано наступні основні результати.

1. На основі аналізу процесів комп'ютерного опрацювання та схем випуску поліграфічної продукції розроблено інформаційно-технологічну модель додрукарської підготовки книжкових видань та узагальнений технологічний процес, в якому взаємодіють такі компоненти: вихідна інформація у вигляді документів або файлів; основні операції та процедури; програмне забезпечення, в тому числі комп'ютерні видавничі системи; технічні засоби і носії даних; результуюча інформація у вигляді документів або файлових форматів.

2. Розкрито суть системотехнічної концепції в аналізі інгредієнтів параметрів книжкових видань, яка полягає у їх попередній стратифікації та поданні вихідних параметрів у вигляді багаторівневої ієрархічної структури. Запропоновано спосіб розв'язання загальної задачі системного аналізу та опрацювання параметрів видання шляхом її розділення на локальні підзадачі, розроблено математичні моделі відповідних рівнів, реалізація яких приводить до одержання кінцевого результату.

3. Побудовано узагальнену багаторівневу схему зв'язків між параметрами, що ідентифікують структурні частини складних книжкових видань, коли взаємодія між рівнями в схемі здійснюється по вертикалі і забезпечує строгий контроль виконання функцій за рахунок наявності прямого і зворотнього зв'язків.

4. Розроблено метод оптимізації зв'язків між параметрами ідентифікації сторінок складних книжкових видань на основі задання вагових значень пріоритетності дії параметру та використання засобів теорії графів, який дозволяє прийняти обгрунтовані рішення при сукупному заверстуванні декількох елементів складності на сторінці. Кількість зв'язків між параметрами сторінки в оптимізованому графі порівняно з їх кількістю у вихідному графі скорочується у 2 рази.

5. Розроблено оптимізаційний метод та розв'язано задачу параметричного прогнозування якості книжкових видань, яка залежить від вибраних критеріїв, основними серед яких вважаються: художнє оформлення;фарбовість; шрифтова гама; рівень формування тексту та верстання сторінок; якість друкування; зручність читання; тип паперу; брошурувально-палітурні роботи; структурованість видання (поділ на розділи, підрозділи, рубрики). Кількість зв'язків між критеріями якості в оптимізованому графі у порівнянні з їх кількістю у вихідному графі скорочується більш, ніж у 3 рази.

6. Виконано аналіз стану та можливостей мережевих технологій сучасних видавництв – основної складової комп'ютерних інформаційних технологій видавничо-поліграфічних процесів та засобу обміну потоками даних. Здійснено класифікацію видавничих мереж за суттю інформаційних потоків, технологічними особливостями, типами каналів зв'язку, територіальним принципом. Описано переваги