LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах

колективного редагування публікацій в мережі.

7. Удосконалено математичні моделі процесів обміну даними між видавництвом і друкарнею, які виражають часткову кількість інформації при передаванні одного знаку та визначають обсяги інформаційних потоків при неповній достовірності їх передавання видавничими мережами. Наведено формули для визначення швидкості одержання кодів параметрів видань фото- чи лазерною вивідною секцією та максимальної швидкості передавання інформаційних потоків в каналі без перешкод і з перешкодами. Встановлено, що пропускна здатність каналу з перешкодами визначається максимальною кількістю текстової інформації, отриманої при неповній достовірності за фіксований інтервал часу.

8. Запропоновано функціональну схему руху потоків даних, використання якої сумісно з узагальненим технологічним процесом додрукарської підготовки книжкових видань дозволить організувати власну технологію підготовки та випуску книжкових видань з використанням комп'ютерних видавничих систем.

9. Результати дисертаційних досліджень впроваджено на Львівській книжковій фабриці "Атлас" для прогнозування якості друкованої продукції та в навчальний процес Української академії друкарства, що підтверджує відповідний акт.


Основні положення дисертації викладені у роботах:


1. Піх І.В. Мережеві технології та бази даних у сучасному видавництві //Комп'ютерні технології друкарства. Зб. наук. праць. Львів: УАД. 2002.– Вип.9. – С. 197-207.

2. Піх І.В. Системотехнічна концепція в аналізі інградієнтів форматів даних книжкових видань // Наукові записки.– Львів: УАД, 2003.– Вип.6. – С. 89–93.

3. Піх І.В. Параметричне прогнозування якості друкованої продукції //Квалілогія книги. Зб. наук. праць. Львів: УАД, 2003.– Вип.6. – С. 200-213.

4. Сеньківський В.М., Піх І.В. Супроводження систем комп'ютерного підготування видань // Міжнародна конференція "Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи". Комп'ютерні технології друкарства. Зб.наук.праць.– Львів.: УАД, 1996. – С. 32-33.

5. Сеньківський В.М., Піх І.В. Технологія моделювання систем комп'ютерної підготовки видань // Поліграфія і видавнича справа.–Львів: УАД. 1997. Вип. 33. – С. 13-16.

6. Сеньківський В.М., Піх І.В., Ріпецький Р.Й. До проблеми використання комп'ютерних технологій підготування видань // Квалілогія книги. Зб. наук. праць.– Львів: УАД, 1998. – С. 28-29.

7. Піх І.В., Сеньківський В.М., Ріпецький Р.Й. Методи проектування даних для систем комп'ютерної підготовки видань // Наукові записки.– Львів: УАД, 2000. Вип. 2. – С. 70-74.

8. Сеньківський В.М., Андріїв І.В., Піх І.В., Бучок Г.М. Модульне структурування програмного забезпечення систем комп'ютерної підготовки видань // Комп'ютерні технології друкарства. Зб.наук. праць. Львів: УАД, 2000.– Вип.4. – С. 146-154.

9. Сеньківський В.М., Піх І.В., Андріїв І.В. Особливості передачі текстової інформації каналами зв'язку // Комп'ютерні технології друкарства. Зб. наук. праць. Львів: УАД, 2001. Вип.№6. – С. 299-306.

10. Андріїв І.В., Піх І.В., Сеньківський В.М. Критерії оцінки складності книжкових видань в умовах комп'ютерних технологій // Наукові записки. – Львів: УАД, 2002.– Вип. 5. – С. 71-75.

11. Шаблій І.В. Піх І.В. Стандартизація параметрів даних процесів поліграфічного виробництва // Квалілогія книги. Зб. наук. праць. Львів: УАД, 2002.– Вип. 4. – С. 158-160.

12. Піх І.В., Андріїв І.В., Шаблій І.В. Оптимїзація зв'язків між інградієнтами форматів даних для шпальт книжкових видань // Квалілогія книги. Зб. наук. праць. Львів: УАД, 2002.– Вип.5.– С.176-184.

13. Андріїв І.В., Піх І.В. Випробування програмного забезпечення комп'ютерних видавничих систем // Комп'ютерні технології друкарства. Зб. наук. праць. Львів: УАД, 2002. Вип.№7.–С. 226-234.

14. Андріїв І.В., Піх І.В., Сеньківський В.М. Оптимізація процесу верстання сторінок книжкових видань з використанням графів // Наукові записки.– Львів: УАД, 2003.– Вип.6.– С. 79–84.


АНОТАЦІЇ


Піх І.В. Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо-поліграфічних процесах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2004.

Дисертаційна робота присвячена розробленню методів покращення якості друкованої продукції та удосконалення технологічного процесу підготовки та випуску видань.

Розроблено узагальнений технологічний процес та інформаційно-технологічну модель додрукарської підготовки книжкових видань. Запропоновано спосіб розв'язання загальної задачі системного аналізу та опрацювання параметрів видання шляхом її розділення на локальні підзадачі, кожна з яких відповідає множині параметрів даного рівня стратифікації. Побудовано узагальнену багаторівневу схему зв'язків між параметрами, що ідентифікують структурні частини складних книжкових видань. Розроблено метод оптимізації зв'язків між параметрами ідентифікації сторінок складних книжкових видань на основі задання вагових значень пріоритетності дії параметру та використання засобів теорії графів. Розв'язано задачу параметричного прогнозування якості книжкових видань з врахуванням багатьох факторів, взаємодія яких залежить від вибраних критеріїв та їх вагових значень, з використанням алгоритму оптимізації на графах. Розроблено програму розрахунку варіантів реалізації методу прогностичного керування якістю видань для різних початкових значень вагових коефіцієнтів. Удосконалено математичні моделі процесів обміну даними між видавництвом і друкарнею, які використовують часткову кількість інформації при передаванні одного знаку та визначають обсяги інформаційних потоків при неповній достовірності їх передавання видавничими мережами. Запропоновано спосіб організації масивів текстової інформації та розроблено функціональну схему руху потоків даних.

Ключові слова: комп'ютерна видавнича система, параметри видань, багаторівнева схема зв'язків, оптимізація на графах, критерії якості, кількість інформації, потоки масивів даних.


Пих И.В. Системный анализ и оптимизация параметров изданий в издательско-полиграфических процессах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.05.04 – системный анализ и теория оптимальных решений. Национальный университет "Львовская политехника", Львов, 2004. Диссертационная работа посвящена разработке методов улучшения качества печатной продукции и усовершенствованию технологического процесса подготовки и выпуска изданий.

Разработаны обобщенный технологический процесс и информационно-технологическая