LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Створення полімерних композицій для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів

інгредієнтів композиційних складів, що забезпечують високі показники якості текстильної продукції;

- оцінити економічну й екологічну ефективність суміщення процесів фарбування пігментами і гідрофобної обробки тканин.

Об'єкт дослідження – суміщений процес фарбування пігментами і гідрофобної обробки текстильних матеріалів.

Предмет дослідження– композиційні полімерні склади для одночасного одержання пофарбованих тканин з гідрофобними властивостями.

Методи дослідження. Задачі, поставлені в роботі, вирішувалися із використанням теоретичних і експериментальних методів досліджень.

У дисертаційній роботі використано термодинамічний підхід до вибору полімерних компонентів фарбувально-оздоблювальних композицій і гідрофобізуючих емульсій, заснований на оцінці термодинамічних параметрів

полімерів і розрахунку критерію термодинамічної сумісності.

Для розрахунку термодинамічних параметрів полімерів використовували комп'ютерну програму "CHEMOS" ІНЕОС Російської академії наук. На підставі отриманих термодинамічних характеристик ступінь сумісності досліджуваних полімерів оцінювали за критерієм розчинності .

При виборі способу підвищення стійкості пігментних забарвлень до фізико-хімічних впливів застосовували колоїдно-хімічний підхід і хімічну теорію підвищення адгезії полімерних складових.

Оцінка фізико-хімічних і фізико-механічних показників оброблених тканин здійснювалася відповідно до діючих державних стандартів України на відповідну текстильну продукцію.

Якість отриманих емульсій оцінювали оптичними методами.

Для оцінки колористичних характеристик забарвлень застосовували спектрофотометричний метод (спектрофотометр "Texflash", Німеччина) з використанням персонального комп'ютеру і пакета фірмових програм.

Для оцінки водовідштовхувальних властивостей та опору водопроникненню використовувалися методи, визначені діючими державними стандартами України на відповідну текстильну продукцію.

Повітропроникність оцінювалася за стандартними методиками, заснованими на оцінці швидкості проходження повітря через матеріал при стандартних умовах (тиск, температура).

При розрахунку термодинамічних параметрів сумісності полімерів зв'язуючих, гідрофобізаторів і емульгаторів використовували IBM - сумісний персональний комп'ютер у середовищі "Microsoft Exсel", "Microsoft Word".

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання, щополягає в наступному:

- вперше в області хімічної технології текстильних матеріалів при створенні суміщеної технології обробки текстильних матеріалів, що поєднує два самостійних процеси, кожний з яких заснований на застосуванні полімерів, використано термодинамічний підхід і розраховано термодинамічні параметри сумісності полімерів, що дозволило зробити теоретично обґрунтований вибір полімерів для одночасного фарбування пігментами і гідрофобізації тканини;

- при суміщенні полімерів зв'язуючих з полімерами-гідрофобізаторами встановлено пари полімерів, для яких виконується умова сумісності < 2 ρβ, οри цьому виявлено, що для забезпечення необхідних споживчих властивостей тканини полімер зв'язуючого повинен виконувати роль матриці, а полімер-гідрофобизатор має виступати у ролі дисперсної фази;

- вперше в області хімічної технології текстильних матеріалів вибір емульгатора для приготування гідрофобізуючої емульсії здійснено на основі розрахунку термодинамічних параметрів полімеру-гідрофобізатора і емульгатора, що дозволило забезпечити структурну сумісність полімеру з емульгатором, здійснити їхнє змішання на молекулярному рівні і створити надійну експлуатаційно-сумісну систему;

- запропоновано схему взаємодії полімеру-зв'язуючого з полімером-гідрофобізатором у композиційній плівці, яка формується на поверхні тканини в процесі суміщення фарбування і гідрофобізації, а також із текстильним матеріалом.

Практичне значення одержаних результатів. Створено полімерні композиції для одночасного пігментного фарбування і гідрофобної обробки, що дозволяють одержувати текстильну продукцію високої якості з комплексом необхідних споживчих властивостей з мінімальними витратами на обробку тканин. Впровадження розробки дозволяє знизити собівартість продукції та підвищити її конкурентноздатність на світовому рівні.

Одержано експлуатаційно-сумісну гідрофобізуючу систему, стійку протягом тривалого часу збереження.

Сформульовано практичні рекомендації з цілеспрямованого вибору: марок пігментних барвників, що забезпечують одержання найбільш стійких фарбувань; ефективних систем каталізаторів; з диференційованого підходу до вибору гідрофобізуючих препаратів у залежності від виду гідрофобного оздоблення.

Виробничі випробування проведено на ВАТ "Херсонський ХБК" (Акт виробничих випробувань від 13.03.01 р.), що підтвердили можливість ефективного застосування у пігментних складах полісилоксанових гідрофобізуючих емульсій, виготовлених за розробленою технологією, і одержання при цьому текстильній продукції поліпшеної якості.

Економічний ефект від впровадження запропонованої суміщеної технології фарбування пігментами та гідрофобної обробки текстильних матеріалів складе 499 грн. на 1000 м. тканин.

Особистий внесок здобувача. В роботах, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає у наступному: в критичному аналізі науково-технічної, патентної інформації і виробничого досвіду з питань фарбування і спеціальних видів обробки текстильних матеріалів; теоретичному обґрунтуванні вибору компонентів композицій, що використовуються для суміщеного процесу фарбування пігментами і гідрофобної обробки текстильних матеріалів; виконанні експериментальних досліджень у лабораторії та виробничих умовах.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися:

  • на наукових семінарах кафедри хімічної технології та дизайну волокнистих матеріалів Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, 1999 – 2006 рр.;

  • на наукових семінарах кафедри фізичної та неорганічної хімії Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, 2005, 2006 рр.;

  • на розширеному науковому семінарі технологічного факультету Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, 2000 р.;

  • на всеукраїнській науково-технічній конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості на порозі нового століття" (м. Херсон, 19 - 22 жовтня 1999 р.);

  • на всеукраїнській науковій конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості на порозі нового століття" (Херсон, 9-12 жовтня 2000 р.);

  • на науково-технічному семінарі з проблем гідрофобізації текстильних матеріалів кремнійорганічними препаратами в опоряджувальній фабриці ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" (13 березня 2001р.);

  • на всеукраїнській науковій конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості України" (м. Херсон, 17-20 вересня 2001 р.);

  • на IV регіональній конференції молодих вчених і студентів з актуальних питань хімії