LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Створення полімерних композицій для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів

(м. Дніпропетровськ, 27-31 травня 2002 р.);

 • на IV всеукраїнській ювілейній науковій конференції молодих вчених і студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (м. Київ, 19 травня 2005 р.);

 • на науковому семінарі кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії, м. Львів, 2006 р.

  Публікації за темою дисертаційної роботи включають 7 найменувань, у тому числі 4 статті в наукових фахових журналах, 3 – у збірниках тез конференцій.

  Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатку.

  Дисертація містить 193 сторінки машинописного тексту, у тому числі основної частини 167 сторінок, 41 таблицю, 6 рисунків, 201 найменування літературних джерел. Обсяг додатку – 5 сторінок.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі подано загальну характеристику роботи, розкрито сутність і стан наукової проблеми та її значення. Обґрунтовано необхідність суміщення окремих технологічних процесів в опоряджувальному виробництві, зокрема, пігментного фарбування та гідрофобної обробки текстильних матеріалів з метою підвищення конкурентноздатності текстильної продукції та зниження її собівартості.

  Обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі дослідження, охарактеризовано об'єкт та предмет досліджень, наведено методи досліджень, сформульовано наукову новизну та практичну цінність роботи.

  У першому розділі дисертації представлено літературний огляд, у якому розглянуто сучасний стан проблеми суміщення технологічних операцій. Висвітлено переваги та недоліки пігментного фарбування в порівнянні з іншими класами барвників. Доведено, що пігментна технологія фарбування найбільш прийнятна для суміщення процесу фарбування з гідрофобною обробкою текстильних матеріалів, оскільки ці два процеси здійснюються за однаковою технологічною схемою із використанням полімерних композицій близького складу.

  Аналіз науково-технічної та патентної інформації щодо використання хімічних препаратів для гідрофобної обробки дозволив визначити переваги і недоліки існуючих полімерів-гідрофобізаторів, що придатні для надання текстильним матеріалам гідрофобних властивостей. Показано, що на даний період для гідрофобної обробки в опоряджувальному виробництві найбільш ефективними та екологічно адаптованими гідрофобізаторами є кремній- та фторвміщуючі препарати.

  Показано роль каталізаторів та їх сумішей для інтенсифікації процесів пігментного фарбування та гідрофобної обробки. Відмічено, що хімічна природа та концентрація каталізатора суттєво впливають на якість гідрофобної обробки та стійкість забарвлень до фізико-механічних дій та хімічного чищення.

  На основі критичного аналізу літературних даних про суміщені способи пігментного фарбування та гідрофобної обробки текстильних матеріалів, а також полімерних фарбувально-оздоблювальних композицій визначено необхідність розробки полімерних композицій, що забезпечують не тільки комплекс необхідних споживчих властивостей текстильної продукції, стійкість до прання, сухого тертя та зносостійкості, але й високі санітарно-гігієнічні властивості, особливо для тканин, що призначені для виготовлення спортивного, робочого та верхнього одягу.

  Розкрито проблеми, що виникають при суміщенні пігментного фарбування та гідрофобної обробки та запропоновані шляхи вирішення цих проблем. Відмічено, що вирішальну роль при пігментному фарбуванні відіграє вибір полімеру зв'язуючого як основного компонента полімерного складу. Запропоновано використання малоформальдегідних препаратів, що пов'язано з сучасними високими вимогами до захисту оточуючого середовища та здоров'я людини (відповідно до Міжнародного стандарту ЕКОТЕКС 100).

  Процеси пігментного фарбування та гідрофобної обробки текстильних матеріалів можна представити наступними схемами (в схемах вказані тільки ті учасники процесів, які несуть основне функціональне навантаження):

  +
  +

  Полімер 1 + Пігментний барвник

  Полімер 1


  Пігментний

  барвник


  Текстильний матеріал

  Текстильний

  матеріал
  Адсорбційний

  комплекс № 1


  Схема 1. Процес пігментного фарбування текстильного матеріалу


  Полімер 2


  Текстильний

  Полімер 2

  +

  Текстильний

  матеріал  матеріал


  Адсорбційний

  комплекс № 2


  Схема 2. Процес гідрофобізації текстильного матеріалу


  При суміщенні вказаних процесів в один, останній може бути представлений схемою 3:


  +

  +

  +
  Полімер 1 + Полімер 2 + Пігментний

  барвник

  Полімер 1


  Полімер 2


  Пігментний

  барвник


  Текстильний матеріал  Текстильний матеріал


  Адсорбційний комплекс № 3


  Схема 3. Суміщений процес фарбування пігментами та гідрофобізації текстильного матеріалу


  Адсорбційний комплекс № 3 відрізняється від адсорбційного комплексу № 1 тільки наявністю полімеру 2 (гідрофобізатор).

  При введенні в систему полімеру-гидрофобізатора утворюється новий адсорбційний комплекс № 3.

  Адсорбційний комплекс, що утворюється в результаті суміщення процесів, повинен


 •