LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Створення полімерних композицій для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів

тканин.

ВИСНОВКИ

 • Створено полімерні композиції для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів.

 • Шляхом колоїдно-хімічного підходу до системи, що утворюється при суміщенні двох технологічних процесів, кожен з яких реалізується із застосуванням полімерів, розраховано термодинамічні параметри сумісності полімерів, на основі чого зроблено теоретично обґрунтований вибір полімерів для одночасного фарбування пігментами і гідрофобізації тканини.

 • Показано, що для забезпечення необхідних споживчих властивостей тканини роль матриці у композиційній полімерній плівці повинен виконувати полімер зв'язуючого, у той час як полімер-гідрофобизатор має виступати у ролі дисперсної фази.

 • На основі розрахунку термодинамічних параметрів полімеру-гідрофобізатора і емульгатора виявлено найбільш ефективні емульгатори для одержання емульсій гідрофобізатора, які мають структурну сумісність з полімером і забезпечують створення експлуатаційно стійкої системи протягом тривалого часу.

 • Запропоновано схему взаємодії полімеру-зв'язуючого з полімером-гідрофобізатором у композиційній плівці, яка формується на поверхні тканини в процесі суміщення фарбування і гідрофобізації, а також із текстильним матеріалом.

 • Показано, що показники якості готової тканини при суміщенні процесів покращуються і що вони в значній мірі залежать від поверхневих характеристик тканини та її сировинного складу.

 • Економічний ефект від впровадження запропонованої суміщеної технології пігментного фарбування та гідрофобної обробки тканин складе 499 грн. на 1000 м тканин.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Субботина Н.Е., Мищенко А.В. Влияние химического строения полисилоксанов, негидролизующихся водой, на гидрофобизирующие свойства // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2000. - № 4.- С. - 58-59.

  Особистий внесок: експериментальні дослідження та оцінка ефективності полісилоксанів у якості гідрофобізаторів для тканин різного сировинного складу.

  2. Гнидец В.П., Погорелая Е.В., Субботина Н.Е. Повышение устойчивости и интенсивности пигментных окрасок // Вестник Херсонского государственного технического университета. - 2000. - № 9. - С. 318 - 320.

  Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень з підвищення стійкості та інтенсивності пігментних пофарбувань шляхом введення до фарбувальної композиції водорозчинного препарату на основі поліакриламіду.

  3. Субботина Н.Е., Мищенко А.В. Совмещение гидрофобной отделки хлопчатобумажных тканей с процессом крашения пигментами // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2001. - № 5.- С. 159 - 162.

  Особистий внесок: розробка полімерних фарбувально-оздоблювальних композицій для суміщеного процесу пігментного фарбування та гідрофобної обробки тканин.

  4. Субботина Н.Е., Костына М.В. Выбор каталитических систем при совмещении процесса крашения ткани пигментами с ее гидрофобизацией // Вестник Херсонского государственного технического университета. - 2002. - № 3 (16). - С. 304 - 306.

  Особистий внесок: вибір ефективних систем каталізаторів для суміщеного процесу пігментного фарбування та гідрофобної обробки тканин з урахуванням типу пігментів.

  5. Субботина Н.Е., Мищенко А.В. Влияние сопутствующих веществ целлюлозы на качество окрашиваемой ткани // Сборник трудов Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". – Херсон, 1999. - С. 121-122.

  Особистий внесок: дослідження та аналіз впливу супутніх речовин целюлози на якість фарбування пігментами.

  6. Субботина Н.Е. Гидрофобизация хлопчатобумажных тканей в процессе крашения пигментами // Матеріали IV регіональної конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. – Дніпропетровськ, 2002.- С. 126.

  7. Субботіна Н.Є., Міщенко Г.В. Вплив сировинного складу та структури тканин на ефект гідрофобної обробки // Тези доповідей IV Всеукраїнської Ювілейної наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К., 2005. – Т. 1. – С. 148.

  Особистий внесок: дослідження впливу сировинного складу та структури тканин на ефект гідрофобної обробки, узагальнення висновків.


  АНОТАЦІЯ

  Субботіна Н.Є. Створення полімерних композицій для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів.-Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. - Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2006.

  Дисертацію присвячено створенню полімерних фарбувально-оздоблювальних композицій для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів.

  В роботі розраховано термодинамічні параметри сумісності полімерів і зроблено їх теоретично обґрунтований вибір для фарбувально-оздоблювальної композиції, оскільки при суміщенні пігментного фарбування з гідрофобізацією тканин поєднуються два самостійних процеси, що здійснюються із застосуванням полімерів різної хімічної будови та властивостей.

  За критерієм сумісності встановлено пари полімерів, для яких виконується умова ≤ 2 ρβ які при одночасному їх застосуванні здатні забезпечити необхідну якість забарвлень і потрібні показники гідрофобної обробки.

  Встановлено, що для одержання необхідних споживчих властивостей полімер-зв'язуючого, який використовується для фіксації пігментного барвника, повинен виконувати роль матриці, а полімер-гідрофобізатор – роль дисперсійної фази.

  Здійснено вибір емульгаторів для приготування гідрофобізуючої емульсії на основі розрахунку термодинамічних параметрів полімеру-гідрофобізатора і емульгатора, що дозволило забезпечити структурну сумісність полімеру з емульгатором, здійснити їхнє змішання на надмолекулярному рівні та створити надійну експлуатаційно-сумісну систему.

  Запропоновано схему взаємодії полімеру-зв'язуючого з полімером-гідрофобізатором у композиційній плівці, яка формується на поверхні тканини в процесі суміщення фарбування і гідрофобізації, а також із текстильним матеріалом.

  Проведені виробничі випробування підтвердили доцільність використання розробленої полімерної композиції у пігментних складах для фарбування пігментами та гідрофобізації текстильних матеріалів.

  Ключові слова: суміщені процеси, сумісність полімерів, полімерна композиція, термодинамічні параметри, пігментне фарбування, гідрофобізація текстильних матеріалів, система каталізаторів.

  АННОТАЦИЯ

  Субботина Н.Е. Создание полимерных композиций для совмещенных процессов пигментного крашения и гидрофобизации текстильных материалов. Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 - технология текстильных материалов. - Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2006.

  В диссертационной работе представлены результаты исследований по созданию полимерных композиций для пигментного крашения с одновременной


 •