LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Структура методики навчання та першій випуск спеціалістів за фахом "дизайн меблів" у ХДАДМ

Вісник ХДА ДМ № 4/2006 54 СТРУКТУРАМЕТО ДИКИНАВЧАННЯТАПЕРШІЙВИПУСК СПЕЦІАЛІСТІВ ЗАФАХО М «ДИЗАЙНМЕБЛІВ»УХДАДМ Трегуб Н.Є., канд. архі тектури, доцент, зав. кафедри «Дизайн меблі в», Северин В.Д., старший викладач, Фурсов І.М., ст. викладач Харкі вська державна академі я дизайнуі мистецтв Анотація. Аналі зується структура методики розвинення творчого мислення студенті вспеці алі заці ї «Дизайнмеблі в»запі дсумкамизахистудипломнихпроекті в. Ключові слова: методика проектної ді яльності , меблі , концепці я, дизайн. Аннотация. регуб Н.Е., Северин В.Д., Фурсов И.Н. Структура методики обучения и первый выпуск специалистов по специальности ``Дизайн мебели'' в ХГАДИ. Анализируется структура методики развития творческого мышления студентов специализации «Дизайн мебели» по итогам защиты дипломныхпроектов. Ключевые слова: методика проектнойдеятельности, мебель, концепция, дизайн. Annotation. Tregub N.E., Severin V.D., #ursov I.N. Structure of methodic of teaching and first issue of specialists on speciality «Design of furniture» in KSADA.The structure of method of development of creative thought of students of specialization is analysed «Design of furniture» on totals defence of diploma projects. Keywords: method of project activity, furniture, conception, design. Постановка проблеми у загальному вигляді, зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Питання методики навчання дизайнері в у сучасних умовах розвитку осві тянської галузі набулиактуальності насучасномуетапі переходудозахі дноєвропейської структуриосві ти. Зростаннякі лькості недержавних закладі в, які готують кадри дизайнері в, рі зномані ття їхні х навчальних програм загострили проблемуі дентичності рі вня пі дготовки випускникі в цих закладі в з прові дними державними вищими навчальними закладами, які функці онують в Харкові , Києві та Львові . Розпорядженням Кабі нету Мі ні стрі в України ві д 9 серпня 2001 р. № 364-р Харкі вський художньо- промисловийі нститут набув статусу Харкі вської державної академі ї дизайнуі мистецтв. Харкі вські й вищі й художні й школі у 2006 році виконується 85 рокі ві вона пі дтвердила гі дну репутаці ю головного навчального закладудизайнерськогопрофі лю. Дана публі каці я розвиває дослі дження в галузі принципі в органі заці ї освоєння художньо-образних аспекті в дизайну в осві ті і конкретизуєметодологі юпі дготовкидизайнері вмеблі вуХДАДМ.Цим науковимнапрямкомХДАДМ займається,починаючи з 1963року,коли Харкі вський державний художні йі нститут був реоргані зований у художньо-промисловий з новими спеці альностями: художнє конструювання,і нтер'єр таобладнання, графі чнийдизайн. Аналіз попередніх досліджень. Серед наукових праць, присвячених проблемам методики пі дготовки молодих фахі вці в, слі д ві дзначити Дизайн просторово-предметного середовища 55 кандидатську дисертаці ю Пундика Я.Л. «Елементи поетики художнього образу упочаткові йархі тектурні йосві ті » (Харкі в, 1999 р.) та кандидатську дисертаці юПасі чникО.С.«Ґенезаархі тектурноїшколиЛьві вськоїполі техні ки та внесок її випускникі вурозвитокархі тектури» (Льві в, 2004 р.). Пі ддаючианалі зурозвитокпроектноїкультуриXXст.,Я.Л.Пундик ві дмі чаєзагострені стьпитанняпроспі вві дношенняпроектності і художності в сучасному архі тектурномуі дизайнерському проектуванні . Ним запропонована теоретична модель художнього образу, адаптована для використаннявметодичнихці лях.Розробленамодельпротиставлена,зодного боку,ві тчизняні йпрактиці епі зодичного звертаннядо засобі ві прийомі в художньоївиразності вархі тектурні йосві ті і , зі ншого, захі дниммоделям навчання,побудованимзапринципомкаталогухудожні хприйомі вактуальної проектноїпрактики.Розробленамодельхудожньогообразуслужитьдля раці оналі заці ї процесу освоєння художні х аспекті в архі тектурного проектуванняі одночаснооргані зуєрозумі ння,аналі зі критикупрецеденті в виконаннянавчальнихзавданьуході навчальногопроцесу. Подаючипроцесстворенняхудожньогообразуяксистемупереході в мі ж елементами, вонадозволяєпредставити змі сті специфі купроцедур в рамках ці лого. Таким чином, процедури метафоризаці ї використовуються переважно при висуванні і деїі розробленні експозиці йного рі шення. Класифі каці йні і комбі наторні процедури використовуються при оформленні структурних характеристик художнього образу. Інтерпретаці яі і мі таці я дозволяють спі вві дносити і деюі структуру. Напі дставі отриманої моделі Я.Л. Пундик розробив типологі юі і єрархі ю навчальних задач, що повинні вирі шуватися в рамках навчального процесу: оформлення художньої теми проектування, висуванняхудожньоїі деїі формування смислообразу,формуванняполі структури твору, оформленнярі шеннявматері алі , задачі експонування рі шення.Структурою-носі ємусі єї системинавчальногопроектування є ді яльні сть моделювання [4, с. 14 - 15]. Аналі з навчальнихплані ві програмпі дготовкиархі текторі внавсі х етапахрозвиткуархі тектурноїшколиЛьві вськоїполі техні ки,проведений О.С. Пасі чник, виявив, що система навчання була зорі єнтована на комплекс архі тектурно-художні х дисциплі н, як в які сному, такі кі лькі сному значенні [5, с. 15]. Головні аспекти методики дизайнерського процесу висві тлені в навчальному посі бнику В.Я. Даниленко [6]. Таким чином, проблема методики у дизайнерські йосві ті потребує належної уваги. Ціль статті -- розкриття особливостей методики навчального проектування меблі в у ході пі дготовки спеці алі сті в за спеці алі заці єю «Дизайн меблі в» у ХДАДМ Вісник ХДА ДМ № 4/2006 56 Результати досліджень. Напередодні ві дкриття на факультеті «Дизайн середовища» нової спеці алі заці ї «Дизайн меблі в» був проведений моні торинг ді яльності меблевих харкі вських пі дприємств, яких налі чується понад 100, з метою з'ясування питання забезпечення кадрамидизайнері в цих виробництв. Результати спостережень довели, щоі снує ві дпові днийдефі цитдизайнері в-меблярі в, що стало важливим аргументом для ві дкриття спеці алі заці їі пі дготовки таких фахі вці в у наші й академі ї [1]. Навчальнийпланці єї спеці алі заці ї був розроблений в результаті вивчення аналогі чних плані в: Льві вського лі сотехні чного уні верситету, МВХПУ (б. Строгановське), Санкт-Петербурзької державноїхудожньо-промисловоїакадемі ї. Перші йнабі р студенті вна спеці алі заці ю«Дизайнмеблі в»ві дбувся у 2000 році . Були зараховані 4 випускники художні х училищ -- Харкі вськогоі Симферопольського.У2004році ві дбувсяпершийвипуск бакалаврі в, серед яких троє продовжилинавчанняна квалі фі каці йний рі вень спеці алі сті в. Розвиненнятворчогомислення студенті впочинаєтьсябуквально з першихнавчальних завдань. Основнимипрофі люючимидисциплі нами на спеці алі заці ї є: ''Основипроектуванняі моделюваннямеблі в'' (1 курс), «Проектуванняі макетуваннямеблі в» (2 -- 5курси),«Роботавматері алі » (1 -- 5 курси). В процесі вивчення цих дисциплі н на кожному курсі студентами вирі шуються наступні і нварі антні методичні задачі : - засвоєння основних теоретичних знань з коротких лекці йних циклі в, які передуютькурсовому завданню, та з лі тературних джерел за фахом; - вивчення принципі в формоутворення належного типу меблі в (і сторичноїі сучасної) через виконання зарисовок загального видуі її деталей з натури, музейних зразкі ві аналогі в з лі тератури; - виконання низки клаузур (на ескі з-і дею меблі , на планувальнеі кольоровері шенняі нтер'єру); - ознайомленнязтехні коювиконанняобмі рі ві нтер'єруі графі чними прийомами викреслювання розгорток сті н, ортогональних проекці й меблевоговиробу,перспективи загальноговидупредметаі перспективи і нтер'єру; - виконанняпошуковихі експозиці йнихмоделей (макеті в) меблі , а також зразкі в меблі в внатуральнийрозмі р з рі зних матері алі в; - проведеннякомпозиці йногоаналі зу предметамеблі (морфологі я форми,пропорці ї, конструкці я, матері али); - складання анотаці їі