LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Структура методики навчання та першій випуск спеціалістів за фахом "дизайн меблів" у ХДАДМ

пояснювальної записки; формулювання концепці їі аргументаці явиборуобразногохудожньо-конструктивного рі шення. Дизайн просторово-предметного середовища 57 Роль дисциплі ни ''Основи проектуванняі моделювання меблі в'' у комплексі навчальних дисциплі н спеці алі заці ї -- пропедевтична. Вона мі стить перві сні загальні ві домості продизайнмеблі в, ві ді грає виховну функці ю,прищеплюючиелементизагальноїхудожньо-творчоїкультури, закладаєфундаментдляподальшогонарощуванняарсеналупрофесі йних знаньі навичок, необхі днихдизайнерумеблі в. Мета дисциплі ни -- ознайомлення з методикою дизайн-процесуі формування основ проектної ді яльності в галузі меблевого дизайну, розвиток предметно-просторового мисленняі сприйняття, оволоді ння прийомами графі чної подачі роботи. Лекці йний цикл в рамках ці єї дисциплі ни знайомить студенті в з основними функці ональними, ергономі чними, конструктивними, технологі чнимиі техні ко- економі чнимивимогами,щопред'являютьсядомеблі в, з класифі каці єю (типологі єю) меблі в, антропометричними характеристиками людиниі функці ональними розмі рами меблевих виробі в, композиці йними засобамиформоутвореннямеблі в. Специфі чним завданнямці єї дисциплі ни є оволоді нняприйомами обмі рі в стародавні х меблі в, що знаходяться у харкі вських колекці ях Будинкуархі текторі в (б. особняккупцяМ.Рижова,запроектомарх.В.В. Величко, 1912 р.), Будинку вчених (б. особняк Академі ка архі тектури О.М.Бекетова, за йогопроектом,1897р.),НДІмі кробі ологі їі і мунологі ї і м. І.І. Мечникова (б. будинокМедичного товаристваі Пастері вського і нституту, за проектом Академі ка архі тектури О.М. Бекетова, 1912 р.). На лі тні й практиці студенти виконують обмі ри стародавні х українських меблі в з зі брань Харкі вськогоі сторичного музею. Врамкахдисциплі ни«Основипроектуванняі моделюваннямеблі в» студент також повинен навчитися проводити композиці йний аналі з меблі в, авторами якої є всесві тньо ві домі майстри архі тектури XX столі ття. В результаті вивчення дисциплі ни студенти набувають методичнихі практичних знань про процес проектування нескладних предметі в меблі в з використанням прості ших конструкці йі засобі в гармоні заці ї (масштабні сть, тектоні ка, пропорці ї, метрі ритм, колі р), розвиваютьвмі нняі ві дпрацьовуютьприйомипаперовогомакетування, проектної графі ки. Художньо-образні і конструктивні принципи формоутворення в проекті дитячої меблі -конструктора реалі зуються на основі принципі в комбі наторики и модульності меблевої структури. Вибі р матері алі в- кольороносі їв зді йснюється з урахуванням їх екологі чності і технологі чності , переважновикористовуєтьсяпринцип«рі сайклі нгу». Дисциплі на ''Проектуванняі макетування меблі в'' (2 -- 5 курси) спрямована на подальший розвиток професі йних знаньі навичок, необхі дних дизайнеру меблі в. Мета дисциплі ни: 1) засвоєння методі ві Вісник ХДА ДМ № 4/2006 58 засобі в дизайну як ці лі сного творчого процесу завдяки поглиблені й розробці одиничних виробі ві наборі в меблі в; 2) ознайомлення з методикоюроботи дизайнера ''в етно-стилях'' на основі використання принципі в стилі заці ї; 3) розвиток у студенті в поняття середовищного пі дходу, екологі чного пі дходу, системного пі дходуі образного проектного мислення. В ході осмислення прові дноїі деї, проведення передуючого проектного аналі зуі пошукуформи студенти розробляютьконцепці ю, яка подається ними у вигляді асоці ативної композиці ї-макету (фронтальної, об'ємної або глибинно-просторової),і завдяки якої накреслюютьсяголовні длякі нцевоговарі антувиробуформоутворюючі елементи. При оці нюванні остаточного варі анту меблі в ''залишається за кадром'' складна процедура ді й (пошук дизайнерського напрямку, переосмислення можливих версі й формиі конструкці ї, пості йне рисування ескі зі ві макетування), яка проводиться студентом у спі вавторстві з кері вниками-педагогами в ході створення кі нцевого «продукту дизайну». Проектний пошук провадиться спочатку на і нтуїтивномурі вні , емпі ричнимшляхом,алеприцьомуне знеці нюється значеннялогі чногоаналі зуі теоретичногоузагальнення,обов'язковими залишаютьсявимогиці лі сності і засобигармоні заці ї композиці ї. Удеяких рі шенняхакцентробитьсянапошуквиразноїпластики, силуету форми, ві нших -- на ''декорування'' поверхонь та деталей. На 3-му курсі студенти-меблярі засвоюють методику формоутворення типологі чних меблевих виробі в за принципами модульності , стандартизаці ї, комбі наторики, трансформаці ї. Вони повинні придумати такі меблі , які можуть тиражуватися в умовах сері йного виробництва. Об'єктами проектування у даному випадку стаютьі нтер'єрні простори офі сі в, кабі неті в, навчальних аудиторі й, використовуютьсятакі стильові спрямуванняякар-деко,конструктиві зм, авангард, гай-тек, мі ні малі зм. В6-мунавчальномусеместрі 3-гокурсустудентивиконуютьпроект комплекту побутової плетеної меблі з використанням традиці йних рослинних або сучасних полі мернихматері алі в. Цейнапрямок,нанаш погляд,єперспективнимдляукраїнськоїмеблевоїгалузі , коливрахувати кі лькі стьпі дприємств,які працюютьнаві тчизняні йприродні й сировині . Завданнямидисциплі ни«Проектуванняі макетування»на4-мукурсі є розробка ексклюзивнихмеблевихвиробі в (комплекткорпусноїі м'якої меблі ), поглиблення дизайнерської розробки до рі вня промислового зразка. Головна творча задача -- вмі ння «видумувати» меблі у рі зних стилях. Тому студентом обираєтьсяі і нтерпретується будь-який і сторичний (античний, готика, ренесанс, бароко, рококо, класицизм, Дизайн просторово-предметного середовища 59 модерн, конструктиві зм) або сучасний постмодерні стський (гай-тек, мі ні малі зм) стильовийнапрямок. У8-мунавчальномусеместрі студентивиконуютьдипломнуроботу наосві тньо-квалі фі каці йнийрі веньбакалавра.Об'єктидляпроектування переважнореальні --і нтер'єригромадськихбудинкі врі зногопризначення (пі дприємстваторгі влі , харчування,побутовогообслуговування,клуби, банки,готелі ). Цеобумовленоприроднимстремлі ннямкафедри«Дизайн меблі в» получити вироби високої якості , що стає можливим лише в умовахвиробничоїбазибудь-якоїмеблевоїфі рми. Спі лкуванняі прийняття компромі сних рі шень з замовниками, з майстрами-виконавцямивпері одрозробкимеблі в, стислі часові термі ни на видумуванняі виконання робочих креслень -- все це реалі ї, з якими прийдеться зі ткнутисявипускникам.Вбакалаврськомупроекті студенти повинні запропонуватинабі рмеблі воригі нальної (і нноваці йної) форми. Багато з них на 4-му курсі вже володі ють навичками самості йного виконанняпредметі вмеблі ввматері алі . Студентицьогокурсу,виконуючи поставлені завдання, використовують такі напрямки дизайнерської роботи як ''стилі заці я'', ''і нтерпретаці я'', ''ексклюзивний дизайн'', ''арт- дизайн'', ''футуро-дизайн'', ''концептуальний дизайн'', ''екологі чний дизайн''. Велике значення приді ляється розробці концепці ї. Студенти5-гокурсувиконуютькороткострокове завданнянатему «Футуро-дизайн», яке мі ститься в ескі зні й пропозиці ї (макет та графі чнийлист з ортогональнимипроекці ями)багатофункці онального предмету меблі в, або меблі в, конструкці юі матері али якої поки що важко реалі зувати в сучасних умовах виробництва. Модною тенденці єю сьогодення є меблі зі скла, які не завжди пі ддаються точні й реалі заці ї за браком деяких технологі чних процесі ві необхі дного обладнання. Тематика проекті в на 5-му курсі обирається в залежності ві д актуальних потреб часуі , ві дпові дно, корегується робочий план дисциплі ни«Проектуванняі макетуваннямеблі в».Цеможебутикомплект меблі вдляекстер'єру (рекреаці йноїплощадки,дитячоїплощадки,пляжу) абокомплектмеблі вдляаптеки,перукарні ит.п.Подисциплі ні «Робота вматері алі »виконуєтьсяодинвирі б з даногопроекту,або зді йснюється проектповні стюнавиробничі йбазі замовника. Проектні практикипі сля 3, 4 та 5-го курсі в студенти проходять на меблевихфі рмах.Цедаєможливі