LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Структура методики навчання та першій випуск спеціалістів за фахом "дизайн меблів" у ХДАДМ

стьвибиратиреальнутемунарозробку в рамках курсового або дипломного проектування. Взагалі , в пері оди практикстудентививчаютьформиприродиі можливості їхтрансформаці ї в меблеві структури, виконують реставраці йно-ремонтні роботи стародавньої меблі [2]. Напочаткуберезня 2006 року ві дбувся перші й захист дипломних Вісник ХДА ДМ № 4/2006 60 проекті в на спеці алі заці ї «Дизайнмеблі в» за осві тньо-квалі фі каці йним рі внем спеці алі ста. КриворучкоС .О. «Дизайн комплекту меблів для інтер'єру вітальні приміського котеджу в м. Харкові». Керівники: ст. викл.С еверин В.Д., доцентТрегубН.Є.В основу концепці ї проекту покладений екологі чний та бі оні чний пі ді д, композиці йна структура будується завдяки модульному принципу. Дипломник обрав дрі бний модульний елемент у формі прямокутного трикутника з закругленими кутами (тангентальні та раді альні зрі зи), з якого, як з цеглинок, можна складати вертикальні меблеві сті йки. Комбі наторний прийом формоутворення дозволяє розробляти меблі для і ндиві дуального замовника у великі й кі лькості рі зномані тни варі анті в. Самі форми меблі в (крі сло, диван, журнальний столик та пуфик) поді бні обраному модулю: силует виду звер у ци предметі в є і дентичним прямокутному трикутнику, окрі м крі сла, де вра ована, перш за все, функці я цього виробу. Кутові меблі оптимально розмі щуються в плані замі ського будинку і не загромаджують і нтер'єрний прості р. Матері ал комплекту -- груша, яка ві дноситься до декоративни порі д деревини. Додатковими конструкці йно-оздоблювальними матері алами в даному комплекті пропонуються: кольорове скло для столу та меблева мі#лев бар атна тканина «майкрофайберс» (виробництво Америки і Бельгі ї), яка не поглинає воду і бруд, але пропускає пові тря. Вона не протирається, не рветься, не вицві тає (рис. 1). Горбов І.О. «Дизайн комплекту меблів для присадибної території котеджу в м. Харкові». Керівники: ст. викл.С еверин В.Д., доцент Трегуб Н.Є. Даний комплект екстер'єрни меблі в складається з дво крі сел, лавки з пі длокі тниками, столика. Концепці я формоутворення основана на стилі стиці модерну, у які й переважно використовувалися стилі зовані природні рослинні форми. Матері али іте ні ка -- металевий гнутий залі зний прут дво ді аметрі в, з ковальськими прийомами обробки, у сполученні з деревиною та склом. Актуальні сть ковальської меблі пов'язана з нарощуванням об'ємі в не ті льки замі ського буді вництва, але й з тенденці єю забудови мі ськи вулиць у деяки района дво та триповер овими котеджами. Серед європейськи законодавці в моди зростає попит на ковальські і нтер'єри, які , наприклад, у Франці ї визначаються як «лицарський стиль», а у Ні меччині називаються «середньові чним антуражем». Габарити крі сел зроблені дипломником навмисно збі льшеними, що утворює додаткову зручні сть і комфорт. Опорні ні жки мають п'ятки, які дозволяють встановлювати меблі на рі зни газона (рис. 2). С лєпцова О.Б. «Дизайн комплекту меблів для інтер'єру житлової кімнати однокімнатної квартири». Керівники: ст. викл. Фурсов І.М., доцент Трегуб Н.Є. Даний комплект м'якої мебліможна вважати Дизайн просторово-предметного середовища 61 і нноваці йною розробкою моделей продукці ї меблевоїі ндустрі ї. В основу формоутворення головних елементі в (крі сел, пі дставки для ні г) покладений цилі ндричний об'єм. З запропонованих предметі в меблі в можнаскладатирі зні комбі наці їі утворюватирі зномані тні композиці йні угрупованняві нтер'єрному середовищі . Мобі льні стьі трансформаці я -- головнаконцепці ямеблі вдлямолодої сі м'ї. Восновум'якоїконструкці ї був покладений ві домий аналог -- софа з сиді ннямиі з пі нополі уретану, які зні маютьсяі м'яко осі дають пі д важкі стю ті ла (автор -- архі тектор- мі стобуді вникМарі оБотта,1979р., Мі ланська меблевафі рмаAlias) [3]. Завдяки такі й конструкці ї буде пі дтримуватися сті йка форма меблі в. Авторзапропонуваларі зномані тні закольоромі фактуроюматері алидля оббивки меблі в у сполученні з штучниммі хом (рис. 3). Пі дсумки захисту перших дипломних проекті в студенті в спеці алі заці ї «Дизайнмеблі в», які булиоці нені ДЕКна «ві дмі нно», не є випадковими.Такимпозитивнимрезультатамсприялаі глибокахудожня пі дготовка цих студенті в, яку вони здобули, навчаючись у художні х училищах,і пості йна наполеглива творча праця в пері од навчання в Харкі вські йакадемі ї. На протязі навчального пері оду ці студенти приймали участь у виставках Мі жнародного (Мі жнародний молоді жний фестиваль «Інтердизайн», Росі я, м. Орел, 2004 р.)і Всеукраїнського рі вня (VIII Мі жнародна виставка-ярмарок «Буді вництво-2001», м. Харкі в). За курсовими проектами студенті в Криворучко С.і Слєпцової О. були обладнані дві навчальні аудиторі ї кафедри «Інтер'єр та обладнання» ХДАДМ. Ці роботи були ві дмі чені грамотою Наці ональної спі лки дизайнері вУкраїнина III Мі жнародномуфорумі «Дизайн-осві та2005», який ві дбувся в наші й академі ї. Висновки: 1 Пі дготовка дизайнері в-меблярі в у Харкі вські й державні й академі ї дизайну імистецтв зді йснюється шляхом пості йного пошуку оптимальних методик навчання і експерименті в в дизайн-осві ті За навчальний пері од студенти вирі шують велику кі лькі сть творчих завдань, вивчають рі зномані ття матері алі в і меблевих технологі й 2 Меблеві фі рми, які заці кавленіу власні й конкурентоспроможності , у перспективі повинністати експериментальною базою для виконання промислових зразкі в і нноваці йних форм меблі в, розроблених студентами пі д кері вництвом педагогі в Саме в умовах виробництва повинен ві дбутися симбі оз нової форми і сучасних технологі й, і нтеграці я і нтересі в бі знесу і дизайну, що сприятиме прогресивному розвитку українського меблевого дизайну 3 Актуальною постала проблема формування специфі чного наці онального (регі онального) меблевого дизайну на противагу Вісник ХДА ДМ № 4/2006 62 Рис. 1. КриворучкоС .О. «Дизайн комплекту меблів для інтер'єру вітальні приміського котеджу в м. Харкові». Керівники: ст. викл.С еверин В.Д., доцент Трегуб Н.Є. Рис. 2. Горбов І.О. «Дизайн комплекту меблів для присадибної території котеджу в м. Харкові». Керівники: ст. викл.С еверин В.Д., доцент Трегуб Н.Є. Дизайн просторово-предметного середовища 63 копі юванню зразкі в захі дного дизайну. Сучасні українські меблі повинні матиі ндиві дуальні рисиі стиль. Тому в навчальному процесі спеці алі заці ї «Дизайн меблі в» ХДАДМ на перший план висувається етнокультурний напрямок. Література: 1. ТрегубН.Е.СостояниеипроблемымебельногодизайнавУкраине // Традиции иновацииввысшемархитектурно-художественномобразовании / Подобщей ред. Н.Е. Трегуб. -- Харьков: ХГАДИ. -- 2003, № 5-6 -- 2004, № 3-4. -- С. 175- 180. 2. Трегуб Н.Е., Бондаренко В.В., Северин В.Д., Черепанов К.М.Подготовка дизайнеровмебеливХарьковскойакадемиидизайна // Дизайнипроизводство мебели. -- Санкт-Петербург. -- 2005, № 3 (8). -- С. 8 -- 14. 3. Сильвестрова С.А. Встреча с союзомчетырёх // Техническая эстетика. -- М.: ВНИИТЭ, 1989, № 10. - С. 22 -- 23. 4. ПундикЯ.Л.Елементипоетикихудожньогообразуупочаткові йархі тектурні й осві ті : Автореф. дис... канд. арх-ри: 18.00.01 / Харк. держ. техн. ун-т буд-ваі арх-ри. -- Х., 1999. -- 20 с. 5. Пасі чникО.С.Ґенезаархі тектурноїшколиЛьві вськоїполі техні китавнесок її випускникі в у розвиток архі тектури: Автореф. дис... канд. арх-ри: 18.00.01 / Нац. ун-т «Льві вська полі техні ка». -- Л., 2004. -- 20 с. 6. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посі бник. -- К.: ІЗМН, 1996. -- 92 с. Надійшла до редакції 24.03.2006 Рис. 3.С лєпцова О.Б. «Дизайн комплекту меблів для інтер'єру житлової кімнати однокімнатної квартири». Керівники: ст. викл. Фурсов І.М., доцент Трегуб Н.Є.