LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Сюжет Єссеєвого дерева у іконостасній різьбі Галичини

Вісник ХДА ДМ 72 СЮЖЕТ ЄССЕЄВОГ О ДЕРЕВА У ІКОНОСТАСНІЙ РІЗЬБІГ АЛИЧИНИ Одрехівськ ий Р.В. Національний лісотехнічний університет Ук раїни Анотація. У статті простежено еволюцію сюжету Єссеєвого дерева в ік оностасній різьбі Галичини з другої половини ХVII до 20-х рок ів XX ст. Нак реслено перспек тиви подальшої розробк и теми. Ключові слова: ік оностасна різьба, Єссеєве дерево, царськ і врата. Аннотация. Одрехивский Р. В. Сюжет Ессеевого дерева в иконостасной резьбе Г аличины. В статье пок азанa эволюция сюжета Ессеевого дерева в ик оностасной резьбе Галичины со второй половины XVII до 20-х годов XX вв. Определены перспек тивы дальнейшей разработк и темы. Ключевые слова: ик оностасная резьба, Ессеевое дерево, царск ие врата. Annotation. Odrekhivsky R.V. The subject of Jesse's tree in iconostasis carvings of Galicia. The tree of Jesse as a subject of iconostasis carvings in Galicia at the second part of XVII to 1920s is being shown in the article. Some perspective directions for further elaboration of the theme are determined. Key words: Jesse's tree, iconostasis carving, holy gates. Вступ. Постановка проблеми. Після здобуття Ук раїною незалежності розпочалось масове будівництво нових і реставрація старих церк ов. У зв'язк у із оформленням інтер'єрів церк ов з'явився інтерес до відродження старих призабутих ік онографічних сюжетів. До так их і належить тема родоводу Ісуса Христа -- сюжет зображення Єссеєвого дерева. У різьбі по дереву в Ук раїні ця тема, як правило зображалась на царськ их вратах. Зв'язок проблеми з важливими науковими та практичними завданнями. У наш час в Ук раїні повсюди відроджуються майстерні по виготовленню предметів церк овного вжитк у, в тому числі і ік оностасів. Потреба у дослідженнях забутих сюжетів ік оностасної різьби як нік оли велик а. Робота вик онана згідно НДРк афедри дизайну Національного лісотехнічного університету Ук раїни і к афедри архітек тури та планування сільськ их поселень Львівськ ого державного аграрного університету. наліз останніх досліджень та публікацій. Літератури за темою дослідження виявилось обмаль М. Драган у монографії ``Ук раїнськ а дек оративна різьба XVI -- XVIII ст.'' принагідно охоплює і тему Єссеєвого дерева в ік оностасній різьбі у XVII -- XVIII століттях [1,78 - 79] Л. Летнянчин розглядає цю тему у монументально -- дек оративному живописі [2] на прик ладі стінопису церк ви Св. Юра у м. Дрогобичі Львівськ ої області. Однак за межею дослідник ів опинилась XIХ і XX століття та ряд інших питань, пов'язаних із сюжетом Єссеєвого дерева. № 10/2005 73 Ціль статті є: на основі аналізу праць попередник ів та власних польових обстежень інтер'єрів церк ов доповнити попередні дослідження, а так ож розширити хронологічні межі і охопити проблему не лише XVI - XVIIІ століттями, як попередник и, але і XIX та XX століттями. Виклад основних результатів наукових досліджень. Наприк інці XVII століття у різьбі царськ их врат ук раїнськ их ік оностасів з'являється новак онцепція теми царськ их врат -- Єссеєве дерево[1,78] як подає М.Драган -- це ілюстрація біблійного сюжетук ниги пророк а Ісайї [1,78]. І справді, ук низі пророк а Ісайї читаємо про те, щок орінь Єссея стане прапором народам: ``І вийде Пагінчик із пня Єссеєвого, і Галузк а дасть плід ізк оріння його. І спочине на Нім Дух Господній, - духмудростийрозуму,духпорадийлицарства,духпізнаннята страху Господнього. Його уподобання -- в страху Господньому.'' [3, 11. 1 -- 3]. Євангелісти подають намк ільк ість предк ів Ісуса Христа за родоводом Йосипа. Євангеліст Матвій подає родовід Ісуса, згідно як ого від Авраама (з як ого він веде перелік ) до Йосипа, чоловік а Марії, матері Ісуса Христа, прожило 41 пок оління, а від Єссея, як ий у перелік у 13-й, - Йосип 28-й [4. 1. 1-16]. Євангеліст Лук а теж веде родовід від Ісуса. З перелік у предк ів Ісуса від Адама до Йосипа можемо порахувати, що Йосип був 75-те пок оління, а Єссей -- 34-е після Адама, отже, Йосип -- 41-й після Єссея [5. 3. 23 - 38]. Отже, з усього ск азаного зрозуміло, як що зображати пок оління після Єссея, то повинно бути зображено 28 або 41 особа. Однак М. Драган мак симально в ік оностасній різьбі фік сує і то, як вийняток -- 26, а звичайно -- 12, 10 чи 6. [1,79]. До найдавніших серед обстежених нами з сюжетом Єссеєвого дерева належать врата із церк ви Св. Архангела Михайла (1695р) із с.Новий Кропивник Дрогобицьк ого району Львівськ ої області. Усі зображення на вратах -- різьблені. У нижній частині врат на обидвох стулк ах горизонтально розташувалась фігура лежачого Єссея з живота як ого по лінії центральноїк олонк и врат виростає стовбур дерева. Від стовбура відходять убік тонк і за рисунк ом звивисті галузк и дерев ізк етягами винограду. На гілк ах зображені у висок ому рельєфі сидячі фігурк и 12 царів -- предк ів Ісуса Христа. Так ож за лінією центральноїк олонк и врат виростає стовбур дерева із горизонтально лежачої на обидвох стулк ах фігури Єссея на вратах ік оностаса з церк ви Велик омученик а Юрія ( церк ва з 1874 р., врата встановлені з ік оностаса XVIII ст.) с. Лещатів Сок альськ ого району Львівськ ої обл. Тонк і гілк и дерева розходяться на обидвох стулк ах врат, а між ними симетрично розташовані так ож 12 царів ( погруддя, вик онані у висок орельєфній різьбі). Вісник ХДА ДМ 74 Композиції з Єссеєвим деревом розглядаємо як розгалуження здавна дуже поширеного у світовому та ук раїнськ ому мистецтві мотиву дерева. В XVII -- XVIII століттях в тогочаснійк нижк овій гравюрі існував мотив дерева і