LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСИПЕНКО НАТАЛЯ ІВАНІВНА


УДК 620.2:677.3.074
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА АСОРТИМЕНТУ КАМВОЛЬНИХ ТКАНИН
Спеціальність 05.19.08 – товарознавство промислових товарів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наукКиїв – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.


Науковий консультант

доктор технічних наук, професор

ПУГАЧЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ,

Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів


Офіційні опоненти:


заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

СЕМАК БОГДАН ДМИТРОВИЧ,

Львівська комерційна академія Укоопспілки,

професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів


доктор технічних наук, доцент

СУПРУН НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА,

Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон


доктор технічних наук, професор

МИЧКО АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ,

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, професор кафедри легкої та харчової промисловості


Захист відбудеться 5 червня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 при Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.


Автореферат розісланий 4 травня 2007 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Є.В. Тищенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Сучасні тенденції розвитку світового виробництва та застосування текстилю орієнтовані в першу чергу на матеріали з натуральних волокон. До таких відносяться камвольні тканини, високу гігієнічність та надійність в експлуатації яким надають унікальні волокна вовни та отримана з них пряжа. Проте неготовність вітчизняних текстильних підприємств працювати за умов жорсткої конкуренції з боку світових лідерів, призвела до різкого зменшення випуску камвольних тканин в Україні та значних змін у структурі їх асортименту. Це спричинило ситуацію, за якої тканини іноземного походження займають левову частку на вітчизняному ринку, показники їх якості та конкурентоспроможності зазвичай вищі порівняно з тканинами, виготовленими в нашій країні, до того ж асортимент різноманітніший за волокнистим складом, структурою, обробкою. Вирішення проблеми залежності від імпорту камвольних тканин пов'язано із довготривалими та складними заходами загальнодержавного масштабу, інтенсифікацією існуючого виробництва, запровадженням новітніх технологій.

Визначальними цілями для підприємств текстильної промисловості й торгівлі є встановлення потреб внутрішнього ринку в камвольних тканинах різного призначення з урахуванням кон'юнктури світового попиту, активізація інноваційної діяльності щодо оптимізації асортименту та якості тканин з орієнтацією на зменшення їх матеріалоємності, використання нових волокон і волокнистих сумішей, різноманітних структурних та художньо-колористичних ефектів тощо.

Інтеграція України до глобального ринкового простору зумовлює необхідність пошуку нових підходів до організації виробництва в Україні конкурентоспроможних камвольних тканин, які за рівнем якості не поступаються кращим закордонним аналогам. Одним із таких є створення цілісної системи формування якості та асортименту камвольних тканин, що ґрунтується на сучасних принципах управління якістю і передбачає відповідні взаємовідносини виробників із споживачами (замовниками) продукції щодо визначення й задоволення їх потреб в окремих групах виробів.

Аналіз літературних даних, світового й вітчизняного досвіду показує складність теоретичного та практичного вирішення завдань щодо формування якості та асортименту тканин через урахування багатьох чинників, комплексного впливу вихідних параметрів та визначення критеріїв оптимізації. Зокрема, оптимізація структури асортименту, конкретних властивостей та якості камвольних тканин може досягатися на підставі встановлення потреб, вимог та переваг певних типологічних груп споживачів. Проблема полягає в тому, що у текстильній галузі й торгівлі відсутні науково обґрунтовані методології та практичні рекомендації щодо цих питань.

В основу пошуку шляхів розв'язання означеної проблеми покладено роботи відомих українських та зарубіжних учених в галузі текстильного товарознавства й матеріалознавства та управління якістю продукції, таких як: Б.Д. Семак, В.П. Склянніков, І.С. Галик, П.А. Глубіш, О.І. Кобляков, Г.М. Кукін, А.М. Соловйов, І.С. Марголін, К.Е. Разумєєв, Ю.П. Адлер, А.В. Глічов, К. Ісікава, Н. Кано, Ф. Кросбі, А. Фейгенбаум та ін. Однак, існуючі наукові розробки свідчать, що комплексно та системно концептуальні питання формування якості та асортименту камвольних тканин не досліджувалися ні в теоретичному, ні в методологічному аспекті.

Актуальність проблеми розробки науково обґрунтованої методології формування якості та асортименту камвольних тканин та її реалізації у діяльності підприємств промисловості й торгівлі зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету та зміст.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за держбюджетними темами: „Ринок непродовольчих товарів і шляхи його насичення в Донецькому регіоні" – Г-93-2, термін виконання – 01.01.1993-31.12.1995 (розроблено рекомендації щодо оптимізації асортименту текстильних товарів), „Оптимізація параметрів якості товарів на основі полімерів" – ДР 0103U004183, термін виконання – 01.01.2003-31.12.2003 (розроблено концептуальні підходи до оптимізації якості вовняних тканин), „Оцінка якості та формування асортименту непродовольчих товарів" – Д-2005-5, термін виконання –