LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин

трудов Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 15-16 апреля 2004 г. – Гомель: УО „Белорус. торг.-экон. ун-т потребительской коопераци", 2004. – С. 71-74. – 0,44 д.а. (0,22 д.а. )

 • Осипенко Н.І., Пугачевський Г.Ф. Застосування методу головних компонент для виявлення сукупного впливу параметрів структури на властивості камвольних тканин / Зб. наук. пр. ювілейної міжнарод. конф. „Інноваційні технології – майбутнє України" 4-9 жовтня 2005, м. Київ. – Т1. // Вісник КНУТД. – 2005. – №5(25). – С. 59-60. – 0,22 д.а. (0,11 д.а.).

 • Osipenko N. Fabrics safety as the factor of assurance of man's high quality vital activity // Global safety of commodity and environment quality of life: The 15-th Symposium of IGWT September, 12-17, 2006, Kyiv, Ukraine. – К.: КНТЕУ, вид-во „Книга", 2006. – P. 1068-1072. – 0,41 д.а.

 • Осипенко Н.І. Маркетингові аспекти формування асортименту камвольних тканин // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (15-17 жовтня 2003 р., м. Черкаси) / Відповід. ред. В.І. Хомяков. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – С. 107-109. – 0,21 д.а.

 • Осипенко Н.І. Ринок камвольних тканин в контексті економічної безпеки // Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Акад. митної служби України, 2003. – С. 74-76. – 0,18 д.а.

 • Осипенко Н.І. Вовна тонкорунних овець та її роль у виробництві високоякісних камвольних тканин // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: Материалы 4-й Междунар. науч.-пр. конф. (28-30 сентября 2004 г., Крым, г. Ялта). – К.: АТМ Украины, 2004. – С. 125-127. – 0,19 д.а.

 • Осипенко Н.І. Пілінгування камвольних тканин: моделювання та оцінювання // Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – С. 73-74. – 0,13 д.а.

 • Пугачевський Г.Ф., Осипенко Н.І. Сучасні підходи до формування номенклатури показників якості текстильних матеріалів // Стратегія якості у промисловості і освіті: Матеріали міжнародної конференції (3-10 червня 2005 р., Варна, Болгарія) / Упоряд. Т.С. Хохлова, Ю.О. Ступак, О.А. Носко – Дніпропетровськ: 2005. – С. 443-446. – 0,28 д.а. (0,14 д.а.).

 • Осипенко Н.І., Пугачевський Г.Ф. Формирование качества и ассортимента камвольных тканей на основе принципов международных стандартов серии ISO 9000 // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: Материалы 5-й Междунар. науч.-пр. конф. (27-29 сентября 2005 г., Ялта). – К.: АТМ Украины, 2005. – С. 76-78. – 0,28 д.а. (0,14 д.а.).

 • Осипенко Н.І. Вимоги до хімічної безпеки камвольних тканин // Сучасні проблеми екології: Зб. матеріалів Першої Міжнар. конф. молодих вчених (28-30 вересня 2005 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – С. 142-145. – 0,31 д.а.

 • Осипенко Н.І. Задоволеність споживачів у системі керування якістю текстильних матеріалів // Стратегія якості у промисловості і освіті: Матеріали 2-ї Міжнар. конф. (2-9 червня 2006 р., Варна, Болгарія). – Дніпропетровськ – Варна: Пороги – ТУ-Варна, 2006. – С. 395-398. – 0,26 д.а.

 • Осипенко Н.І., Катрич В.М., Сабов І.В. Про необхідність впровадження екологічно чистих виробництв // Екологія і економіка: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (7-8 жовтня 1997 р., м. Львів). – Львів: ЛКА, 1997. – С. 142. – 0,1 д.а. (0,06 д.а.).


  Анотація

  Осипенко Н.І. Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин. – Рукопис.

  Дисертація наздобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2007.

  Дисертацію присвячено розв'язанню важливої науково-технічної проблеми, яка має суттєве значення для промислових і торговельних підприємств, – розробці наукових принципів формування асортименту та якості камвольних тканин. Запропоновано методологію формування асортименту та якості камвольних тканин, яка ґрунтуються на реалізації комплексного, процесного підходу.

  Визначено загальний обсяг наявних і передбачуваних потреб у камвольних тканинах, розраховано структуру потреб у тканинах різного призначення за окремими сегментами ринку. Відповідно до потреб споживачів розроблено наукову класифікацію камвольних тканин та визначено місце цих тканин у розділі текстильних товарів. Здійснено типізацію споживачів за критерієм їх вимог до камвольних тканин, виявлено та описано об'єктивно існуючі типологічні групи (цільові сегменти) споживачів – „консерватори", „лідери", „ідеалісти", „прагматики", „естети". Розроблено наукову класифікацію ужиткових властивостей та номенклатуру їх показників і характеристик на засадах стандартів ISO серії 9000.

  Запропоновано математичні моделі та номограми для прогнозування ужиткових властивостей та якості камвольних тканин за комплексом параметрів структури та волокнистим складом на етапі проектування. Розроблено алгоритм управління якістю камвольних тканин, заснований на встановленні вимог типологічних груп споживачів до якості, розгортанні функції якості, дослідженні й прогнозуванні ужиткових властивостей та якості камвольних тканин. Згідно з вимогами типологічних груп споживачів спроектовано й виготовлено нові тканини, аналіз результатів дослідження яких дозволяє стверджувати, що вони характеризуються високим рівнем показників ужиткових властивостей, соціально значимі, мають конкурентні переваги на ринку.

  Ключові слова: камвольні тканини, формування асортименту, формування якості, управління якістю, властивості, потреби, вимоги, типологія, класифікація.


  Аннотация

  Осипенко Н.И. Теоретико-методологические основы формирования качества и ассортимента камвольных тканей. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.19.08 – товароведение промышленных товаров. – Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, 2007.

  Диссертация посвящена исследованию важной научно-технической проблемы, которая имеет существенное значение для промышленных и торговых предприятий, – разработке научных принципов формирования ассортимента и качества камвольных тканей. Предложена методология формирования ассортимента и качества камвольных тканей, основанная на реализация комплексного, процессного подхода. Благодаря использованию этого подхода формирование ассортимента и качества камвольных тканей на текстильном предприятии представлено как процесс, в котором определенные подпроцессы – взаимосвязанные виды деятельности (проектирование, выбор сырья и материалов, прядение, ткачество, отделка) и используемые человеческие, материальные ресурсы


 •