LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин

01.01.2005-31.12.2006 (здійснено оцінку якості камвольних тканин вітчизняного виробництва, розроблено рекомендації щодо формування асортименту та якості тканин); госпдоговірними темами: „Розробка типології споживачів камвольних тканин" – ДР 0106U011578, керівник теми, термін виконання – 01.06.2006-30.07.2006 (встановлено п'ять об'єктивно існуючих типів (цільових сегментів) споживачів та визначено їх вимоги і переваги щодо камвольних тканин, розроблено рекомендації щодо оптимізації асортименту камвольних тканин за критерієм вимог споживачів); „Дослідження потреби в камвольних тканинах для чоловічих костюмних виробів" – ДР 0106U011579, керівник теми, термін виконання – 25.07.2006-25.09.2006 (визначено перспективну потребу в камвольних тканинах для чоловічих костюмних виробів, розроблено рекомендації щодо визначення обсягів закупівлі камвольних тканин для виробництва костюмних виробів); відповідно до Програм економічного і соціального розвитку Донецької області на 2004 та 2005 роки та Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року, під час розробки яких використано матеріали автора щодо дослідження ринку камвольних тканин в Україні, результатів визначення потреби споживачів у камвольних тканинах.

Об'єкт дослідження– вовняні камвольні тканини різного волокнистого складу і будови поточного асортименту та новостворені, які відповідають сучасним і передбачуваним вимогам споживачів.

Предмет дослідження – натуральні, товарні й ужиткові властивості камвольних тканин як основи формування перспективного асортименту полотен та управління їх якістю для задоволення потреб споживачів.

Метаі завдання дослідження. Метою дослідженняє розроблення науково обґрунтованих теоретичних і методологічних засад формування якості та перспективного асортименту камвольних тканин згідно з потребами та вимогами споживачів.

Для досягнення мети в роботі поставлено такі завдання:

 • здійснити теоретичне обґрунтування наукових засад формування якості та асортименту камвольних тканин;

 • дослідити генезис натуральних властивостей камвольних тканин та фактори, що їх формують;

 • провести критичний аналіз існуючих класифікацій камвольних тканин;

 • провести техніко-економічний аналіз асортименту й оцінити ужиткові властивості та якість тканин, що надходять на ринок України;

 • виявити наявні та потенційні потреби споживачів у камвольних тканинах;

 • здійснити сегментування ринку та типізацію споживачів камвольних тканин, сформувати вимоги типологічних груп споживачів до властивостей цих тканин;

 • розробити та обґрунтувати оптимальну номенклатуру показників та характеристик ужиткових властивостей для оцінювання відповідності камвольних тканин вимогам споживачів;

 • розробити математичні моделі для прогнозування ужиткових властивостей та якості камвольних тканин;

 • розробити методологію формування асортименту та якості камвольних тканин;

 • визначити обґрунтовану оптимальну структуру асортименту камвольних тканин;

 • розробити алгоритм управління якістю камвольних тканин на етапі їх виробництва;

 • розробити нормативну документацію та провести промислову апробацію нових камвольних тканин із визначенням соціально-економічної ефективності від їх упровадження.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження слугували праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування та управління асортиментом та якістю, наукові принципи і правила систематики об'єктів, концепції потреб, теорії системного аналізу, процесного підходу, математичного моделювання. Нормативно-правову базу дослідження склали закони України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативну–державні, міждержавні та міжнародні нормативні документи.

Під час дослідження застосовано методи спостереження, вимірювання, порівняння, аналізу та синтезу, моделювання, узагальнення та реалізації результатів. В основу експериментальних досліджень показників ужиткових властивостей покладено відомі стандартні методики з використанням сучасних приладів. Визначення одноциклових характеристик камвольних тканин (абсолютного подовження та його складових – пружного, еластичного і пластичного) здійснено за методикою, прийнятою в УкрНДІТП. Показники безпечності зразків камвольних тканин (вміст формальдегіду, важких металів, органічних розчинників) досліджено за методиками, прийнятими в ДП „Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя". З'ясування потреб, вимог та переваг споживачів щодо камвольних тканин проведено методом опитування.

Результати експериментальних досліджень оброблено методами математичної статистики, а саме: дисперсійного аналізу, асоціативного аналізу (кореляційний, регресійний аналіз, перехресний розподіл), класифікаційного аналізу (дискримінантний, факторний, кластерний аналіз, метод головних компонент) за допомогою програмних пакетів Microsoft exСel, Mathcad, SPSS та розроблених за участю автора комп'ютерних програм PRANOS, PRANTOV, FABRIC та Met-mnp.

Наукова новизна одержаних результатів. Удисертаційній роботі здійснено постановку та розв'язання важливої науково-технічної проблеми – розроблення теоретико-методологічних засад формування асортименту та якості камвольних тканин на промислових і торговельних підприємствах, що працюють у ринкових умовах господарювання. Це дозволило отримати такі наукові результати:

уперше:

 • обґрунтовано й розроблено наукові засади формування чинників якості та асортименту камвольних тканин на основі прогнозування їх структури, властивостей, якості, конкурентоспроможності тканин, підбору волокнистого складу;

 • визначено загальний обсяг наявних і передбачуваних потреб у камвольних тканинах на підставі встановленого фактичного та бажаного гардероба споживачів, розраховано структуру потреб у тканинах різного призначення за окремими сегментами ринку, що дозволяє розробляти обґрунтовані асортиментні концепції виробництва та закупівлі камвольних тканин для задоволення потреб споживачів;

 • здійснено сегментацію споживачів камвольних тканин та проведено їх типізацію за критерієм вимог до камвольних тканин, виявлено та описано об'єктивно існуючі типологічні групи (цільові сегменти) споживачів – „консерватори", „лідери", „ідеалісти", „прагматики", „естети", порівняльний аналіз яких дає можливість промисловим та торговельним підприємствам раціонально формувати асортимент камвольних тканин;

 • здійснено візуалізацію та систематику камвольних тканин поточного асортименту за волокнистим складом та параметрами будови на підставі застосування методу головних компонент, що дозволяє обґрунтовано підходити до