LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин

вибору об'єктів дослідження та визначення напрямів оптимізації будови тканин;

 • обґрунтовано й розроблено наукову класифікацію ужиткових властивостей та номенклатуру їх показників і характеристик на засадах стандартів ISO серії 9000 для оцінювання відповідності камвольних тканин вимогам споживачів;

 • розроблено теоретико-методологічні засади формування асортименту та якості камвольних тканин, що базуються на реалізації комплексного, процесного підходу, за яким виділені взаємопозв'язані види діяльності та людські й матеріальні ресурси, що використовують на підприємстві, здатні перетворити вимоги споживачів до асортименту та якості на задоволеність ними;

 • розроблено обґрунтовану оптимальну структуру асортименту камвольних тканин відносно бажань та переваг споживачів, яка може слугувати орієнтиром для текстильних і торговельних підприємств під час формування асортименту камвольних тканин та для швейних підприємств – під час закупівлі тканин для виготовлення одягу;

 • запропоновано математичні моделі та номограми для прогнозування ужиткових властивостей та якості камвольних тканин за комплексом параметрів структури та волокнистим складом на етапі проектування;

 • розроблено алгоритм управління якістю камвольних тканин, заснований на встановленні вимог типологічних груп споживачів до якості, розгортанні функції якості, дослідженні й прогнозуванні ужиткових властивостей та якості камвольних тканин, застосування якого дозволило спроектувати й виготовити нові тканини згідно з вимогами типологічних груп споживачів.

  набули подальшого розвитку:

  • наукова класифікація камвольних тканин, яку розроблено відповідно до потреб споживачів і яка дозволяє визначити місце цих тканин у розділі текстильних товарів;

  • методичні основи сегментування ринку, що базуються на методі угруповань та методах багатомірної статистичної сегментації і дозволяють класифікувати споживачів камвольних тканин, як за окремими ознаками, так і за їх комплексом, та відбирати цільові сегменти, які створюють найкращі можливості для підприємства щодо задоволення потреб споживачів.

  удосконалено:

  • методику визначення потреб у камвольних тканинах, що дає можливість розробляти раціональні програми їх виробництва та формувати оптимальний асортимент полотен.

  Практичне значення одержаних результатів полягає у: можливості практичного застосування розроблених теоретичних і методологічних засад формування якості та асортименту камвольних тканин у промисловості; запровадженні управління якістю та асортиментом на будь-якому етапі життєвого циклу тканин; проектуванні камвольних тканин різного волокнистого складу, будови з прогнозованими показниками конкретних ужиткових властивостей та якості; раціоналізації використання цінної вовняної сировини; запровадженні оптимального асортименту камвольних тканин.

  Результати досліджень, спрямованих на формування асортименту та якості камвольних тканин шляхом оптимізації комплексу параметрів структури й ужиткових властивостей, використано на провідному підприємстві вовняної промисловості України – ЗАТ „КСК „Чексіл" (м. Чернігів). Запропоновані методологія формування асортименту та якості камвольних тканин, алгоритм управління якістю знайшли підтвердження на стадії розроблення та впровадження у виробництво п'яти нових зразків камвольних костюмних тканин, призначених для певних типологічних груп споживачів. На нові тканини розроблено та затверджено ТУ У 17.2-14251734-174:2005 „Тканини камвольні костюмні побутового призначення". Упровадження у виробництво нових тканин із поліпшеними ужитковими властивостями дозволило підприємству отримати економічний ефект у сумі 323,3 тис. грн у розрахунку на загальний обсяг їх виробництва – 80466 пог. м. Крім того, зниження собівартості двох артикулів нових тканин завдяки зменшенню їх поверхневої густини порівняно зі знятими з виробництва двома артикулами камвольних тканин дало можливість зекономити кошти в сумі 673,2 тис. грн на загальний обсяг їх виробництва – 76933 пог. м (акт про впровадження результатів науково-дослідної роботи від 20.12.05 р.).

  Результати досліджень упроваджено:

  • щодо використання методології формування асортименту та якості тканин – в ТОВ "Березанська суконна фабрика" та ВАТ "Богуславська суконна фабрика" (акти про впровадження, відповідно, від 14.06.06 р. та від 21.09.06 р.). Очікуваний соціально-економічний ефект на цих підприємствах досягається при впровадженні нових зразків тканин за рахунок зменшення кількості експериментальних досліджень внаслідок застосування математичного моделювання показників ужиткових властивостей, а також при просуванні розроблених тканин на ринок за рахунок підвищення конкурентних позицій виробів завдяки їх науковій проробці;

  • щодо встановлення типології споживачів камвольних тканин – на ПП „Текстиль-Контакт" (м. Донецьк), що реалізує широкий асортимент тканин, у тому числі й камвольних. Соціально-економічний ефект від упровадження досягається за рахунок кращого забезпечення потреб споживачів оптимальним асортиментом камвольних тканин у сфері торгівлі (акт про впровадження від 25.09.06 р.);

  • по визначенню кількісної складової потреб у камвольних тканинах для чоловічих костюмних виробів та обґрунтованого підходу до закупівлі матеріалів для виготовлення одягу – на АТЗТ ДВТП „Донбас" (акт про впровадження від 09.08.06 р.);

  • щодо дослідження ринку камвольних тканин в Україні, визначення потреби споживачів у камвольних тканинах – під час розроблення Програм економічного і соціального розвитку Донецької області на 2004 та 2005 роки (довідка №01-6/46 від 17.01.05 р.) та Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року (довідка №01-8/46 від 17.01.05 р.).

  Особистий внесок здобувача.Наукові результати, що викладено в дисертаційній роботі та винесено на захист, отримані автором особисто. Здобувачеві належать наукові ідеї дослідження, теоретичні та методологічні положення, наукова концепція, мета і завдання дослідження, наукові підходи до їх вирішення, організація та проведення лабораторних та експертних досліджень, обробка та аналіз результатів, висновки і рекомендації щодо практичного використання одержаних результатів. У дослідженнях безпечності нових камвольних тканин, що проведено спільно з науковцями Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, авторові належить наукова аргументація вибору та підготовки об'єктів досліджень, аналітична обробка отриманих результатів. Особистий внесок здобувача у наукові праці, що опубліковані у співавторстві, визначається висуванням наукової гіпотези, теоретичним обґрунтуванням, організацією та участю у проведенні досліджень, обробкою та аналізом результатів.

  Апробація


 •