LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин

результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено та обговорено на 25 наукових та науково-практичних конференціях, у тому числі, на 17 міжнародних: 6-й Міжнародній конференції "Открой новый мир качества" (25 червня 2003 р., АР Крим, м. Ялта), проведеній у рамках Міжнародного проекту „Созвездие качества'2003" (22-28 червня 2003 р.); 4-й Міжнародній науково-практичній конференції "Теорія і практика сучасної економіки" (15-17 жовтня 2003 р., м. Черкаси); науково-практичній конференції "Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення" (20-21 листопада 2003 р., м. Дніпропетровськ); 2-й Всеукраїнській науковій конференції "Проблеми управління якістю" (18 березня 2004 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції "Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров" (15-16 квітня 2004 р., Білорусь, м. Гомель); Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості України" (20-23 квітня 2004 р., м. Херсон); 48-му Конгресі Європейської Організації якості "Качество и инновации: путь к высоким стандартам жизни" (7-9 вересня 2004 р., Росія, м. Москва); 4-й Міжнародній науково-практичній конференції " Качество, стандартизация, контроль: теория и практика" (28-30 вересня 2004 р., АР Крим, м. Ялта); Міжнародній науково-практичній конференції "Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті" (14-15 жовтня 2004 р., м. Донецьк); Міжнародній науково-практичній конференції "Науки про торгівлю у 21-му столітті" (9-10 грудня 2004 р., м. Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг" (12 травня 2005 р., м. Харків); 1-й Міжнародній конференції „Стратегия качества в промышленности и образовании" (3-10 червня 2005 р., Болгарія, м. Варна,); 2-й конференції Української асоціації якості (23 червня 2005 р., АР Крим, м. Ялта), проведеній у рамках Міжнародного проекту „Созвездие качества'2005"; 8-й Міжнародній конференції з товарознавства „Направления развития товароведной науки" (28 серпня – 2 вересня 2005 р., Польща, м. Познань); 5-й Міжнародній науково-практичній конференції „Качество, стандартизация, контроль: теория и практика" (27-29 вересня 2005 р., АР Крим, м. Ялта); Першій міжнародній конференції молодих вчених „Сучасні проблеми екології" (28-30 вересня 2005 р., м. Запоріжжя); Міжнародній науково-технічній конференції „Інноваційні технології – майбутнє України" (4-9 жовтня 2005 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції „Структурна перебудова та інвестиційно-інноваційний розвиток торгівлі" (10-11 листопада 2005 р., м. Львів); 2-й Міжнародній конференції „Стратегия качества в промышленности и образовании" (2-9 червня 2006 р., Болгарія, м. Варна); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Держава та ринок: стратегія внутрішнього розвитку промислових регіонів" (9-11 червня 2006 р., м. Маріуполь); 15-му Симпозіумі Міжнародного товариства товарознавців та технологів (IGWT) „Глобальна безпека товарів та довкілля. Якість життя" (12-17 вересня 2006 р., м. Київ); наукових конференціях викладачів і аспірантів Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за підсумками науково-дослідної роботи за 2002-2006 рр. (2002-2006 рр., м. Донецьк).

Публікації. Зарезультатами дисертаційної роботи опубліковано 38 наукових праць, у тому числі 22 статті у наукових фахових виданнях, 15 публікацій в інших наукових виданнях – журналах, наукових збірниках, збірниках матеріалів конференцій, 1 технічні умови. Загальний обсяг публікацій становить 17,81 д.а., із яких особисто автору належить 15,38 д.а.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та 31 додатка, містить 62 таблиці, 70 рисунків. Основний текст роботи викладено на 309 сторінках. Список використаних джерел нараховує 556 найменувань.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об'єкт і предмет дослідження, сформульовано мету і завдання дослідження, розкрито наукову новизну, практичну цінність роботи, наведено відомості про апробацію результатів дисертації.

У першому розділі „Теоретичні засади формування асортименту та якості камвольних тканин" з метою узагальнення теоретичних наукових розробок, вітчизняного й світового практичного досвіду щодо пізнання об'єкта дослідження та виявлення проблем щодо формування асортименту та якості камвольних тканин проаналізовано сучасний стан їх виробництва в Україні, асортиментні концепції та системи управління якістю, генезис натуральних властивостей камвольних тканин та фактори, що їх формують. Показано складність вирішення завдань щодо формування асортименту та якості камвольних тканин через відсутність науково обґрунтованих підходів, а також через необхідність урахування багатьох чинників, комплексного впливу вихідних параметрів та встановлення критеріїв оптимізації.

Показано, що формування асортименту тканин на промислових і торговельних підприємствах є достатньо складним процесом, результатом якого має бути побудова структури асортименту за класифікаційними ознаками та асортиментними характеристиками, здатної забезпечити задоволеність споживачів. Доведено, що формуванню асортименту камвольних тканин сприятиме розроблення асортиментної концепції, яка є одним із засобів реалізації системного підходу до побудови оптимальної структури асортименту та, на наш погляд, має включати такі етапи: вивчення кількісної складової потреб (для визначення обсягу виробництва або закупівлі); сегментація ринку та типізація споживачів; виявлення вимог типологічних груп споживачів, їхніх бажань та переваг щодо асортименту та якості тканин; дослідження кон'юнктури світового та вітчизняного ринку вовняних та інших волокон, вовняної пряжі, текстильного обладнання; вивчення технічних та технологічних можливостей підприємства, а також новітніх технологій проектування, виробництва та оброблення волокон, пряжі, тканин; визначення основних напрямів розвитку асортименту та побудова його оптимальної структури.

На підставі проведеного порівняльного аналізу існуючих систем управління якістю визначено доцільність впровадження на вітчизняних підприємствах вовняної промисловості щодо розроблення, впровадження та удосконалювання систем управління якістю на засадах стандартів ISO серії 9000 і принципів TQM з урахуванням сучасних підходів до ідентифікації потреб та очікувань усіх зацікавлених сторін, у тому числі й майбутніх поколінь людей, а також упровадження