LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВАВ Е Л И Ч К О

Олена Михайлівна


УДК 655.3.022.11:655.344:022.65.022.73:655.326.1:043.3
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ВЗАЄМОДІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО,

ЕНЕРГЕТИЧНОГО І МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКІВ

У ДРУКАРСЬКОМУ КОНТАКТІСпеціальність 05.05.01 – Машини і процеси

поліграфічного виробництва


А ф т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів-2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Видавничо-поліграфічному інституті

Національного технічного університету України

„Київський політехнічний інститут"

Міністерства освіти і науки України


Науковий консультант:

Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор хімічних наук, професор

Дорош Анатолій Кузьмич, Національний технічний університет України

„Київський політехнічний інститут",завідувач кафедри репрографії

Видавничо-поліграфічного інституту


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Гавенко Світлана Федорівна, Українська академія друкарства,

завідувачка кафедри технології друкованих видань та паковань

доктор технічних наук

Нечипоренко Микола Арсентійович, компанія „Sun Chemical –

Москоские печатные краски", технічний директор

доктор технічних наук, професор

Сенченко Микола Іванович, Книжкова палата України, директор


Провідна установа:

Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, кафедра технічної механіки і пакувальної техніки, м. Київ


Захист відбудеться „30" червня 2006 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства (вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020, Україна), ауд. 101.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства (вул. Підвальна, 17, м. Львів, 79006).

Автореферат розісланий „23" травня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В. Ц. Жидецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Процес входження України у світове співтовариство, а разом з тим — і у світовий інформаційний простір, знаменує подальший розвиток науки, техніки, освіти. Одним із визначальних чинників соціально-економічного поступу України, як наслідок загальної демократизації суспільства, сьогодні і в майбутньому є і буде різноманітна друкована інформація, яка забезпечує існуючі потреби науки й виробництва, суспільного життя, культури та побуту.

Науково-технічні розробки техніки й технологій друкування контактними способами друку, в основі яких лежать як традиційні, так і не традиційні способи енергетичної дії, визначають прогрес видавничо-поліграфічної галузі в забезпеченні суспільства друкованою продукцією.

Класичні способи друку не втратили своїх вирішальних позицій, тому подальше їх удосконалення має велике практичне значення. Технологія та техніка друку з використанням тиску та кінетичної енергії ще не вичерпали своїх можливостей і мають велику перспективу. Однак існуючі принципи класифікації способів виготовлення друкованої продукції на сьогодні вже застаріли.

У звязку з розробкою нових принципів опису взаємодії матеріалів у технологічних процесах та використання їх у новітніх способах друку; розвитком цифрових технологій; використанням нетрадиційних видів енергії; нових типів друкарських апаратів та форм, які мають якісні параметри принципово видозмінені від традиційних, необхідне докорінне переосмислення та перегляд основ теорії друкарських процесів.

Накопичений різнорідний фактичний матеріал нині в повній мірі не задовольняє потреби вирішення багатьох важливих науково-практичних завдань. Залишаються невирішеними проблеми: ідентичності репродукування; експлуатації комплексних систем; стохастичності у використанні допоміжних технологічних матеріалів. Практично відсутнє комплексне дослідження всіх складників друкарського контакту з позицій взаємовпливу трьох потоків — інформаційного, енергетичного, матеріального, які є головними у формуванні друкованої продукції.

У зв'язку з цим актуальною науково-прикладною проблемою стала розробка теоретичних основ друкарського процесу як способу взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків для продукування відбитків.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась: у межах держбюджетних тем науково-інженерного центру проблемно-орієнтовних інформаційних технологій Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету україни „Київський політехнічний інститут" (НІЦ ПОІНТ ВПІ НТУУ „КПІ"): № 2395 „Дослідження характеристик волокнистих матеріалів та розробка композиційного складу паперу для друку офортів", в якій здобувачкою розроблено методику і проведено експериментальні дослідження, узагальнено результати та розроблено рекомендації щодо друкарсько-технічних властивостей новоствореного офортного паперу; № 2653 „Створення нових очищувальних технологічних розчинів для якісного багатофарбового репродукування", в якій здобувачкою обґрунтовано проблему, розроблено методику, проведено експериментальні дослідження, узагальнено результати, розроблено склад нових очищувальних засобів;

тематики Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів друку (ВАТ „УкрНДІСВД"), в якій під керівництвом здобувачки та за її особистою участю було здійснено пошук, аналіз, узагальнення інформації, обґрунтування наукової ідеї та розробку головних теоретичних напрямків роботи, постановку досліджень та аналіз отриманих результатів. При цьому безпосередньо досліджено вплив параметрів навантаження, технологічних режимів і властивостей середовищ на зміну складу і фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей контактувальних поверхневих шарів форм, полімерних плівок, паперу, інших задруковуваних матеріалів: 2ф-85.00.00 „Провести НИР по созданию технологи предварительно запечатываемого рулонного обложечного материала флексографским способом" (1985); 6ф-88 „Провести НИР по прогнозу развития спецвидов печати до 2010 г." (1988); 30ф-89 „Провести НИР по созданию технологи интенсивной ИК-сушки оттисков трафаретной печати" (1990); 82ф-91 „Провести НИР по созданию легкоудаляемого защитного покрытия и технологию его нанесения" (1992, ДСК); етапи Т2-Т6 теми 2ф-85.86.89 „Разработать технологический процесс предварительного запечатывания рулонного обложечного материала " (1986); 3ф-84.86.89/1 „Организация специализированных участков по выпуску товаров культбыта с применением трафаретной печати — на Минской фабрике "Красная звезда""