LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті

(1989); 3ф-84.86.89/2 „Организация специализированных участков по выпуску товаров культбыта с применением трафаретной печати — на производственном комбинате (ПК) Музфонда СССР (Москва)" (1989); етап Т2 „Разработать ИТ для проектирования участка трафаретной печати" по темі 38ф-88 для Лієпайської фабрики паперово-білових виробів (1988); 67ф-90 „Разработать комплект оборудования трафаретной печати для выпуска листовой крупноформатной продукции" (1990); 47ф-89 „Разработать технологию интенсивной ИК-сушки применительно к трафаретной печати на полимерной таре — НПО "Полиграфмаш", Москва" (1991); 39-92 „Впровадити устаткування і технологічний процес трафаретного друку і сушки листової продукції — „ЮТА", Санкт-Петербург" (1993); матеріали досліджень здобувачки по взаємодії елементів друкарського контакту флексографічного друку використані при підготовці та виконанні теми 15фр-99 „Розробити та освоїти виробництво 4-фарбової рулонної флексографічної машини 4ФДР-600" (1999);

планів наукової роботи кафедр репрографії та технології поліграфічного виробництва, що відповідає Концепції національної інформаційної політики України, Закону України „Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" № 433-IV від 16 січня 2003 р. та Основним напрямам науково-технічного розвитку книговидання і преси до 2010 р., затвердженим Наказом Держкомтелерадіо № 180 від 21 липня 2003 р.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи — розроблення та експериментальне обґрунтування теоретичних основ взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті для продукування друкарських відбитків.

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв'язати такі завдання:

1. Проаналізувати сучасний стан технології друкування, визначити загальні тенденції розвитку, створення та удосконалення всіх складників друкарського процесу;

2. З позицій системного аналізу дослідити друкарський процес і розробити структурну модель розподілу енергетичного потоку, на основі яких запропонувати нову класифікацію способів друку, що відображає сучасний стан розвитку технологічних процесів;

3. Провести експериментальні дослідження елементів і процесу друкарського контакту та визначити загальні закономірності їх зміни під впливом технологічних режимів і середовищ;

4. Розробити нові методи визначення властивостей друкарських форм, які б сприяли їх стабілізації та давали можливість прогнозувати поведінку в контакті;

5. Встановити аналітичні вирази інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті й узагальнити принципи тиражної якості елементів друкарського контакту;

6. Розробити науково обґрунтовані рекомендації зі стабілізації, нормалізації та інтенсифікації способів друку, які застосовують механічну енергію декодування інформації в друкарському контакті.

Об'єктом дослідження є процеси взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті офсетного плоского зі зволоженням друкарських форм і флексографічного способів друку.

Предметом дослідження є взаємодія інформаційного, енергетичного і матеріального потоків та закономірності їх змін під впливом технологічних режимів і середовищ у друкарському контакті; інтенсифікація закріплення фарби на відбитку.

Методи дослідження. На основі системного аналізу, теорії графів, термодинаміки незворотних процесів розроблено комплексну методику вивчення взаємодії елементів друкарського контакту. Застосовано: стендове моделювання друкарського контакту на базі лабораторного прободрукарського пристрою ЛП-2; виробничі друкарські процеси на базі провідних підприємств України і Росії; ІЧ- та мас-спектроскопія; диференційний термічний аналіз; фотоколориметрія; спектрофотометрія; електронна мікроскопія; визначення фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей матеріалів контактувальних пар; статистичну обробку експериментальних даних в пакетах прикладного пограмного забезпечення MahtCard 2000 Professional, Excel 2000, дисперсійний та регресійний аналізи у пакеті ПРИАМ на базі ПЕОМ Pentium IІІ; фрактальний аналіз у пакеті TalyMap Expert 2.0.15.

Наукова новизна одержаних результатів. За результатами виконання роботи уперше:

1) обґрунтовано друкарський процес як спосіб взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків для відтворення інформації на друкованому відбитку та продукування елементами друкарського контакту енергетичного, матеріального і інформаційного потоків з новими параметрами;

2) з позицій термодинаміки незворотних процесів теоретично обґрунтовано стан і поточні властивості друкарського контакту як часову структуру, яка реалізується в кожній точці постійних елементів друкарського контакту і компенсується змінними елементами для забезпечення перенесення інформаційного потоку, відновлення властивостей друкувальних та проміжних елементів та підтримки незворотних процесів обміну енергією; визначено межі її поточної рівноваги;

3) комплексно експериментально досліджено структуру і властивості елементів контакту — друкарських форм флексографічного і офсетного плоского друку зі зволоженням, офсетних гумовотканинних полотнищ (ОГП), фарбових валиків з гуми і поліефіруретану, трикотажних чохлів зволожувальних валиків, задруковуваного матеріалу (паперу, картону, полімерних плівок) та встановлено закономірності їх зміни під впливом технологічних режимів і середовищ контакту;

4) розроблено та обґрунтовано нову класифікацію способів друку;

5) встановлено аналітичні вирази енергетичного, інформаційного і матеріального потоків, що описують взаємодію всіх складників друкарського контакту;

6) розроблено і обґрунтовано модель розподілу енергетичного потоку в друкарському контакті механічних способів друку, яка характеризує його передачу від первинного джерела до вторинного, яке створюється безпосередньо у контакті і здійснює процес декодування інформаційного потоку матеріальним;

7) експериментально встановлено вплив інтенсивних енергетичних потоків на задруковуваний матеріал і обґрунтовано технологічні режими інтенсифікації закріплення фарби і стабілізації відбитків.

Практичне значення одержаних результатів. На основі єдиної методологічної концепції обґрунтовано розрізнені визначальні фактори та розроблено методики діагностики стану і прогнозування меж поточної рівноваги взаємодії елементів друкарського контакту. За результатами здійсненої аналітичної діагностики друкарського процесу розроблено принципи управління межами стану поточної рівноваги.

Розроблено і запатентовано нові: способи виготовлення друкарських форм; раціональної експлуатації ОГП; склад очищувальних розчинів. Розроблено нові рекомендації: по вдосконаленню технологічних процесів контактних способів друку; раціональному застосуванню розчинників та змивних засобів для поліпшення друкарсько-технічних властивостей контактувальних пар, які впроваджені у виробництво фарбових валиків у ТОВ „Десса" (Україна) та застосовуються на поліграфічних підприємствах галузі, що підтверджено