LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті

елементів друкарського контакту.

Для друкарського контакту МПДПЗ визначено шість послідовно зв'язаних між собою елементів: ЗР; фарба; друкарська форма; водно-фарбова емульсія; офсетний декель; папір.

Поелементний аналіз ймовірностей стану друкарського контакту МПДПЗ за виробництвом ентропії U за формулою (8) здійснено за кількістю відбитків впродовж друкування накладу T: 1 ≤ 10 ≤ 100 ≤ 500 ≤ 1000 ≤ 10000 ≤ 15000 ≤ ... ≤ 500000. На рис. 3 наведено результати аналізу можливих станів друкарського контакту. Так, при рівноймовірних змінах у всіх елементах виробництво ентропії буде найбільшим в межах друкування накладу 1...100 і поступово знижуватиметься до мінімального значення в межах накладу 10000...500000 відбитків.

Кількість ймовірних станів і зміни ентропії описується виразом де n — кількість елементів;— кількість варіантів перестановок. Для друкарського контакту МПДПЗ Р6=6!=720. При такій кількості ймовірних варіантів і при стабільних надходженнях змінних елементів, а також за умов постійного відновлення елементів друкарського контакту, характер U(T) не буде дуже суттєво змінюватися, а коливатиметься в певних межах, показаних на рис. 3 заштрихованою ділянкою.

Рис. 3. Графічний вираз ймовірностей стану друкарського контакту за виробництвом ентропії.

Так як виробництво ентропії U(T) є похідною її функції, то кількість енергії, яка витрачається на підтримку стану поточної рівноваги, визначена інтегралом:

(9)

де W — кількість енергії; T — наклад, відбитків; n — кількість елементів у друкарському контакті.

Вираз (9) є аналітичним визначенням поточної рівноваги, або часової структури друкарського контакту при різноймовірних змінах стану.

Рис. 4. Граф друкарського контакту МПДПЗ. Вершини: р1 — ЗР; р2 — фарба; p3 — друкарська форма; p4 — водно-фарбова емульсія; p5 — ОГП; p6 — папір; q1...q6 — ребра.

Для аналітичної діагностики друкарського контакту здійснено її моделювання на основі теорії графів. На підставі властивостей орієнтованого зрівненого дерева (рис. 4), встановлено аналітичний вираз меж стану поточної рівноваги для різноймовірних змін стану елементів друкарського контакту при постійній компенсації енергетичного і матеріального потоків:

(10)

де Tсер. — межі поточної рівноваги; n — кількість елементів у друкарському контакті; p — кількість вузлів (вершин), в які входять ребра (див. рис. 4).

Вираз (10) найбільш повно описує межі поточної рівноваги і не залежить від величини накладу поточного контролю. Відповідно для різних систем друкарського контакту межі стану поточної рівноваги будуть різні. Для зазначеної вище системи друкарського контакту МПДПЗ Тсер. ≤ 2022.


ВИСНОВКИ


Вирішено та експериментально обґрунтовано важливу науково-прикладну проблему — розроблення теоретичних основ друкарського процесу як способу взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків для продукування відбитків. Вона є новим науковим підходом до опису друкарського процесу як способу продукування інформації. Розвинута енергетична концепція друкарських процесів; запропонована і обґрунтована нова класифікація способів друку; розроблена енергетична модель друкарського контакту; встановлені та обґрунтовані кількісні аналітичні вирази, які описують процеси взаємодії: інформаційного, матеріального і енергетичного потоків впродовж всього технологічного циклу і друкарського контакту, зокрема, елементів друкарського контакту; розвинуті нові теоретичні основи і розроблені та впроваджені практичні методи інтенсифікації процесів закріплення відбитків, що є суттєвим внеском у теорію і практику сучасного друкарства.

При цьому отримано такі результати:

1. На підставі аналізу науково-технічних джерел узагальнено сучасний стан і напрямки розвитку технології та техніки друкарства. Доведено необхідність переосмислення та перегляду основ теорії друкарських процесів у звязку з розробкою: цифрових технологій; нових технологічних принципів взаємодії матеріалів у класичних і нових способах друку; нетрадиційних джерел енергії; відповідних друкарських апаратів та форм, що мають якісні параметри принципово відмінні від традиційних.

2. На основі аналізу теоретичних, термінологічних і технологічних основ сучасних способів друку обґрунтовано нове визначення терміну „друкарський процес" як способу взаємодії у визначений проміжок часу інформаційного, енергетичного та матеріального потоків для відтворення інформації на друкованому відбитку. Запропоновано нову класифікацію способів друку за трьома головними ознаками: видом енергії перенесення зображення; засобом енергетичної дії; конфігурацією енергетичної дії (способом просторово-графічної будови ДЕ на формі) та одною додатковою визначально-пояснювальною характеристикою.

3. На основі теоретичного аналізу енергетичного потоку і аналітичних виразів перетворення енергії від первинного зовнішнього джерела до вторинних, які продукуються безпосередньо в технологічному процесі, визначено енергетичні основи контактних способів друку та енергетичні принципи кодування й декодування інформації через взаємодію елементів друкарського контакту. Розроблено і обґрунтовано енергетичну модель друкарського контакту, яка відображає перетворення, нагромадження, перерозподіл і розсіювання енергетичного потоку елементами контакту.

4. Розроблено комплексну методику і проведено теоретичні й експериментальні дослідження на основі нової концепції — взаємодії енергетичного, інформаційного і матеріального потоків у друкарському контакті із використанням візуальних та інструментальних засобів визначення технологічних параметрів і якісних показників. Моделювання друкарського процесу проведено в провідних лабораторіях навчальних та наукових закладів України, Польщі, Німеччини. Перевірку друкарського процесу і його складників у виробничих умовах здійснено на сучасних підприємствах України і Росії, що підтверджено актами виробничих випробувань. Статистична обробка та дисперсійний, регресійний і фрактальний аналізи експериментальних даних здійснено у пакетах MathCard 2000, Excel 2000, ПРИАМ, TalyMap Expert 2.0.15.

5. Розроблено, обґрунтовано теоретично і практично підтверджено актами виробничих випробувань нові оперативні методики оцінки активності широкого кола ФПК і контролю колірних характеристик друкарських форм МПДПЗ, які уможливили прогнозування властивостей форм для забезпечення високої якості продукування відбитків.

6. Встановлено зміни структури ДЕ в процесі виготовлення форм і друкування, що пов'язано із деструкцією поверхневих шарів в результаті енергетичної дії. Розроблено нову конструкцію монолитної друкарської форми МПДКЕ з основою, що складається з додаткових опор нез'єднаної структури, та спосіб оброблення ФДФ у водному розчині оцтової кислоти з добавками щавелевокислого заліза та гексаметилентетраміну, що зменшує спотворення графічних елементів на 20 %, підвищує оптичну густину відбитків на 0,2 Б, на які отримано свідоцтва про винаходи.

7. Вивчено й