LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті

узагальнено друкарсько-технічні властивості ОГП та закономірності перенесення фарби і ЗР, пов'язані: зі змінами у поверхневих шарах зі збільшенням числа циклів друкарського контакту; застосуванням змивних засобів; впливом ЗР. Уперше застосовано методику поверхнево-параметричної оцінки геометричних структур ОГП в системі 3D за допомогою фрактального аналізу. Встановлено, що характер геометричних структур — ізотропний випадковий, який не змінюється зі збільшенням числа циклів контакту. Однак, зменшення параметрів висоти мікронерівностей і ступеня розвинутості поверхні та збільшення показника величини утримання мастила залишковими впадинами підтверджує виявлений характер перенесення фарби і ЗР ОГП, спричинених впливом факторів друкарського контакту.

Для забезпечення стабільної роботи ОГП офсетного декеля і підвищення вдвічі ресурсу його роботоздатності запропоновано здійснювати обробку поверхні ОГП потоком ІЧ-випромінювання впродовж 3...7 хв на віддалі від джерела до поверхні 15...25 см та періодично контролювати коефіцієнт поверхневого натягу, на що отримано патент України.

8. Уперше комплексно досліджено структуру, фізико-механічні та друкарсько-технічні властивості фарбових валиків з гуми та поліефіруретану. Досліджено: фарбомісткість; деформаційні властивості; коефіцієнт поверхневого натягу валиків; вплив змивних засобів на набрякання матеріалу валиків. Розроблено і впроваджено у виробництво фарбових валиків у ТОВ „Десса" (Україна) та інших поліграфічних підприємств рекомендації стосовно: коректного застосування водогінної води для розведення змивних засобів з метою усунення набрякання валиків; вдосконалення технологічних процесів контактних способів друку; раціонального застосування розчинників та змивних засобів для поліпшення друкарсько-технічних властивостей контактувальних пар, що підтверджено актами випробувань і впровадження. Розроблено новий склад технологічного очищувального розчину для ефективного видалення фарби з поверхні валиків, який не викликає значного їх набрякання і на який отримано патент України.

9. Досліджено та визначено технологічні параметри зволожувальних чохлів: поглинання води та ЗР; міцність жмутків ниток, витриманих в технологічних середовищах, на роздир; за якими можна прогнозувати друкарсько-технічні властивості чохлів у процесі їх експлуатації.

10. Уперше досліджено фарбомісткість паперу нового композиційного складу на основі модифікових видів целюлози КМЦ і ФЕЦ залежно від параметрів друкарського контакту та електрокінетичних властивостей сировини та проведено теоретичне обґрунтування одержаних закономірностей.

11. Здійснено комплексну оцінку технологічного середовища друкарського контакту. Вивчено схему розподілу фарби і ЗР у друкарському контакті МПДПЗ. Доведено вплив реологічних властивостей фарб, структури поверхні формних пластин та шару ЗР на якісні параметри відбитків. Визначено аналітичні вирази матеріального балансу в друкарському контакті МПДПЗ та товщини поверхневого шару ОГП, який впливає на перенесення фарби і ЗР. Визначено характер когезійно-адгезійних за'язків на межі „ЗР—ПрЕ" і „ЗР—ОГП" та показано їх зміни упродовж друкарського контакту, зумовлені змінами поверхневих властивостей контактувальних пар. Встановлено величину емульгування сучасних фарб МПДПЗ, яка становить межі 53...67 %, та вплив ЗР на їх реологічні властивості.

12. Встановлено вплив ЗР та способу наповнення анодної плівки на структуру ПрЕ монометалевих форм на оксидованому алюмінії. Силікат натрію та додаткова обробка у гідрофілізуючому розчині призводить до зниження коефіцієнта поверхневого натягу (у) та зажирювання ПрЕ у друкарському контакті. Зміна у ПрЕ впродовж накладу і поява не властивих поверхні іонів кальцію, вуглецю, заліза пояснюється змінами структури і властивостей води і ЗР у процесах контакту.

13. Розвинуто теоретичні основи та розкрито значення технологічних процесів остаточного закріплення фарби на задруковуваних матеріалах — пористих (всотувальних) і непористих (невсотувальних) носіях інформації, для збереження інформаційної місткості відбитків упродовж тривалого часу. Розроблено класифікації методів і засобів інтенсифікації закріплення фарби на відбитках, та схему енергетичних процесів теплообміну у задруковуваному матеріалі, які доводять, що взаємодія матеріального та інформаційного потоків продовжується й після друкарського контакту, від енергетики і фізико-хімічної сутності якої залежить якість інформації.

14. Розроблено і експериментально випробувано метод інтенсивного закріплення відбитків за допомогою ІЧ-випромінювання щільного енергетичного потоку, який реалізовано у конструкціях сушильних пристроїв ВАТ „УкрНДІ СВД" і який сприяє підвищенню продуктивності контакту при друкуванні по сирому, скорочує операцію попередньої активації поверхні полімерних матеріалів.

15. Уперше проведено комплексний аналіз сучасних систем кодування і декодування інформації (CTF і CTP) та оцінено вплив матеріального і енергетичного потоків на якість технологічних процесів відтворення інформації в друкарському контакті. Встановлено, що текстова інформація кеглів 6...8 відтворюється зі значними спотворенням в межах 5...20 %. Розтискування на відбитках чорної фарби перебуває у межах 6...36 %, градаційні спотворення — в межах 0...16 %. Виявлено, що узагальнена порівняльна характеристика процесу відтворення інформації за растровим полем чорної фарби у технологіях CТF та CТP має однаковий порядок величин, що зумовлено однаковою роздільною здатністю практично всіх порівнюваних засобів кодування і декодування інформації. Доведено, що технології CТF і CТP в даний час конкурують між собою лише за організаційними та вартісними параметрами.

16. Уперше експериментально визначено зміни інформаційного потоку при застосуванні нетрадиційних методів растрування. Встановлено, що відмінності в перебігу розподілу оптичної густини відбитків Dвідб. МДПКЕ в глибоких тінях зображення залежать від параметрів і режимів растрування. Збільшення лініатури традиційного растру, зміна крапки на лінію та Eccentric 1 змінюють лінійний характер залежності Dвідб.=f(Sвідн.ор.) на екстремальний. Варіант нетрадиційного растрування Groovy_5 Esko-Graphics з параметрами: кут нахилу 45о растрових елементів Eccentric 1 з лініатурою, що в три рази перевищує задану (48 лін/см), початок перетворення традиційного растру 93 % забезпечує збільшення Dвідб. до 1,56 Б на ділянках полів 94 %. Виявлені закономірності вказують на необхідність подальших досліджень в цьому напрямку з метою розробки і впровадження нових перспективних технологій для управління інформаційним потоком.

17. На підставі проведених експериментальних досліджень розроблено схему функціонування системи „оригінал—відбиток" як робочого потоку відтворення інформації. Показано, що рух інформаційного потоку можна описати згідно рівняння Пригожина-Гленсдорфа, де нелінійний характер перебігання процесів і кооперативна поведінка їх елементів зумовлюють стан поточної рівноваги, який характеризується мінімальним виробництвом ентропії. Обґрунтовано аналітичні вирази для кількісного опису