LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Технологічні засади підвищення зносостійкості дереворізального інструменту комплексною електроіскровою і лазерною обробкою

Міністерство освіти і науки України

Технологічний університет Поділля

(м. Хмельницький)Б І Л О У С

Олексій Володимирович
УДК 669.15:621.793: 620.178.16


ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ КОМПЛЕКСНОЮ ЕЛЕКТРОІСКРОВОЮ І ЛАЗЕРНОЮ ОБРОБКОЮ


Спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування

в машинах
Автореферат

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата технічних наук


Хмельницький – 2002


Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі технології матеріалів та інженерної графіки в Українському державному лісотехнічному університеті (УкрДЛТУ) Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник: доктор технічних наук , професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки ГОЛУБЕЦЬ Володимир Михайлович, УкрДЛТУ (м.Львів), завідувач кафедри технології матеріалів та інженерної графіки


Офіційні опоненти: доктор технічних наук , професор ШЕВЕЛЯ Валерій Васильович, Технологічний університет Поділля (м.Хмельницький), професор кафедри фізики кандидат технічних наук, доцент ГУПКА Богдан Васильович, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, доцент кафедри технології машинобудуванняПровідна установа: Вінницький державний технічний університет, кафедра технології підвищення зносостійкості, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця


Захист відбудеться "16" січня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 70.052.02 при Технологічному університеті Поділля за адресою:

29016, Україна, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 3-й навчальний корпус

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Технологічного університету Поділля за адресою :

м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 110/2


Автореферат розіслано "9" грудня 2002 р.


Вчений секретар спеціалізованої

Вченої ради, д.т.н., професор Калда Г.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. У сучасній деревообробній промисловості спостерігається тенденція до зростання швидкостей різання, підвищення вартості інструменту, що призводить до збільшення витрачання коштів на одиницю випущеної продукції і дефіцитних матеріалів. Тому особливої гостроти набуло питання підвищення фізико-механічних властивостей інструменту, насамперед, його твердості, зносостійкості, теплостійкості і міцності.

Перспективним напрямом підвищення зносостійкості інструментальних матеріалів є нанесення зносостійких покрить, зокрема електроіскровим легуванням (ЕІЛ). Основні переваги цієї технології полягають у можливості перенесення на оброблювану поверхню будь-яких струмопровідних матеріалів, у високій міцності, адгезії зміцненого шару з основою, локальному нанесенні покрить без помітної деформації деталей, відсутності нагріву всього об'єму деталі.

Однак подальше застосування ЕІЛ стримується рядом факторів. Серед них – відносно невисока продуктивність процесу, мала товщина електроіскрових покрить (ЕІП), їх значна шорсткість. Обмежено використання електродних матеріалів тугоплавких дефіцитних сполук на основі карбідів вольфраму (тверді сплави груп ВК і ТК), оскільки вони характеризуються високою крихкістю і низьким коефіцієнтом переносу металу. Тому активно ведуться пошуки щодо створення безвольфрамових електродних матеріалів.

В ряді досліджень, виконаних у Фізико-механічному інституті (ФМІ) НАН України, УкрДЛТУ показано, що для вдосконалення технології ЕІЛ використовуються дешевші електродні матеріали на основі системи Fe-Mn-C-B з евтектичною структурою. Це дозволяє отримувати покриття з аналогічними, або кращими властивостями в порівнянні з серійними твердосплавними електродами.

Дослідження, виконані в Інституті проблем матеріалознавства (ІПМ) НАН України, підтверджують доцільність застосування подальшої після ЕІЛ лазерної обробки оптично-квантовим генератором (ОКГ) для покращення фізико-механічних властивостей зміцненого поверхневого шару металу. Однак більшість таких досліджень проведено для металорізального інструменту, а результати їх не можуть бути адекватно перенесені на процеси різання деревини, яка є складним композиційним матеріалом.

Вплив зносостійких покриттів , отриманих ЕІЛ, на дереворізальний інструмент з використанням електродних матеріалів системи Fe-Mn-C-B вивчено недостатньо. Не визначено критерії вибору оптимальних легуючих елементів цієї системи, зокрема по зв'язуванню шкідливих домішок (кисню, сірки, фосфору), які утворюються в сплаві при його синтезі із системи Fe-Mn-C-B, що могло б спричинити додатковий позитивний ефект по зносостійкості дереворізального інструменту. Недослідженими залишаються питання впливу комплексного ЕІЛ евтектичним електродним матеріалом системи Fe-Mn-C-B і подальшої обробки ОКГ на поліпшення технічних характеристик зміцненого поверхневого шару дереворізального інструменту, на його зносостійкість і ефективність процесу різання деревинних матеріалів. Необхідність вирішення цих та інших задач, які б сприяли розширенню сфери застосування методів ЕІЛ і ОКГ в деревообробній промисловості , в тому числі шляхом вдосконалення розробки безвольфрамових електродних матеріалів для нанесення на дереворізальний інструмент зносостійких покрить, обумовлює актуальність вибраної теми дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в Українському Державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти і науки України в рамках тематичного плану НДР і ДКР університету за завданням ДБ 34.13-98 "Розробка багатофункціональних покриттів для підвищення стійкості дереворізального інструменту та працездатності обладнання лісовиробничого комплексу в умовах одночасної дії механічних навантажень, робочих середовищ та високих температур", номер державної реєстрації 0198U002972 (дисертанту належить обґрунтування вибору окремих легуючих елементів для розробки електродних матеріалів системи Fe-Mn-C-B, а також гіпотеза про поліпшення якості дереворізального інструменту шляхом комплексного електроіскрового легування і лазерної обробки).

Мета роботи: Розробити технологію підвищення зносостійкості дереворізального інструменту електроіскровим легуванням евтектичним