LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Технологія як пріоритетний чинник дизайну одягу

198) та науково-виробничих установ, а також замовлень швейних підприємств.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка наукового напрямку у дизайні одягу щодо синтезу естетичної та утилітарної його складових. Це забезпечить ефективність роботи художника-конструктора на основі поєднання проектних і виробничо-технологічних принципів.

Для реалізації мети у дисертації необхідно розв'язати такі теоретичні та прикладні задачі:

- визначити конструктивно-технологічні ознаки естетичних показників одягу у проектній і виробничій сферах сучасного дизайн-процесу;

- розробити системну модель естетичного формотворення одягу із врахуванням технологічних властивостей матеріалів і їх естетичних ознак як чинників забезпечення зв'язків між формотворчими складовими дизайну;

- розробити проектну дизайнерську класифікацію естетичного формотворення одягу;

- розробити апарат визначення геометричних показників розгорток елементів одягу, в якому враховуються естетичні, конструктивні й технологічні чинники;

- розглянути складові компоненти одягу і дати теоретичне обґрунтування естетичного формотворення його елементів у модульному дизайнерському проектуванні із врахуванням трансформації матеріалу;

- визначити критерії і провести геометричний та кваліметричний аналізи умов трансформації матеріалу і формотворчих поверхонь в одязі;

- розробити графоаналітичні методи формотворення і визначити умови оцінки естетичних показників у дизайн-процесах елементів одягу;

- розглянути елементи народного костюму та визначити умови їх технологічного забезпечення щодо впровадження у сучасному одязі;

- визначити типові задачі дизайнерського моделювання елементів одягу і запропонувати графоаналітичну їх розробку у гомеоморфних і ізоморфних його зразках із врахуванням естетичних показників;

- розробити структуру дизайн-програми одягу відповідно до синтезу його естетичних і утилітарних складових;

- надати якісну оцінку формотворенню елементів одягу в дизайн-процесах;

- розробити спеціальне обладнання та пристрої забезпечення і реалізації художньо-конструкторських, технологічних і дослідницьких процесів естетичного формотворення елементів одягу.

Об'єкт досліджень – процес формотворення одягу в контексті сучасних технологій та методик дизайнерського моделювання.

Предмет досліджень – технологічні чинники естетичного формотворення у художньо-конструкторському і технологічному дизайнерському проектуванні одягу.

Методи досліджень. Основними методами досліджень є системно-структурний аналіз утилітарних та естетичних складових одягу і аналітично-геометричний аналіз його елементів, на основі яких розроблено дизайнерські методи формотворення із врахуванням властивостей матеріалу і естетичних вимог. При розв'язанні поставлених у роботі завдань використовувались також такі методи: художнього конструювання, експертних оцінок і кваліметрії, аналітичної та прикладної геометрії, сферичної тригонометрії, теорії подібності, теорії інформації, теорії систем, теорії математичного аналізу, теорії оболонок та гнучких пластин, планування експерименту, експериментальної фізики, матеріалознавства, ергономіки, комп'ютерної графіки.

Інформаційною та теоретичною базою проведення досліджень є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, які стосуються проблем дизайну і технології естетичного формотворення промислових виробів і одягу. З технічної естетики: у напрямку взаємного визначення у дизайні мистецтвознавства, техніки та науки – Д. Азрікана, О.Боднара, О.Бойчука, Ю.Божка, І.Волкотруба, У.Вудсона, В.Глазичева, В.Даниленка, М.Дьоміна, О.Кащенка, В.Колейчука, Г.Лаврика, О.Лазарєва, Ю.Легенького, В.Михайленка, Д. Нельсона, Ю.Сомова, В. Сьомкіна, В.Тімохіна, Є. Тьялве, С.Хан-Магомедова, Ф.Ешфорда, М.Яковлєва; теоретичних передумов щодо вирішення протиріччя між формою та технологією – З.Бегенау, В.Гропіуса, Д.Джонса, Г.Земпера, Г.Мінервіна, У Морриса, Л.Новикова, Д. Раскіна, Ю.Сомова, Ф.Ешфорда та ін.; у архітектурному проектуванні – Д.Айрапетова, Міс Ван дер Рое, А.Мардера та ін.; у проектуванні промислових виробів – І.Герасименка, А.Грашина, Г.Муравйова; у художньому проектуванні, конструюванні одягу та матеріалознавстві: В.Баженова, Є.Коблякової, Т.Козлової, Ф.Пармона, М.Сухарєва.

З теорії проектування та моделювання: Д.Джонса, П.Хілла та ін.; у побутовому одязі - Є.Коблякової, Т.Козлової, П.Кокеткіна, Лін-Жака, Л.Літвіної, Є.Мелікова, Т.Ніколаєвої, Ф.Пармона, А.Рогової, В.Романова, О.Савостицького, М.Сухарєва, А.Сушан, М.Тамаркіної, А.Шершньової, А.Черемних; у виробничому та спеціальному одязі - І.Коваленко, М.Колосніченко, А.Русінової, І.Савельєва, Є.Сурженко, З.Чубарової, та ін.; з визначення традицій народного костюму у сучасному одязі – Т.Бердник, Т.Ніколаєвої, О.Найдена, Л.Расторгуєвої та ін..

З візуального сприйняття та зорових ілюзій – Р. Арнхейма, С.Бєляєвої-Екземплярської, В.Глезера, Н.Коробцевої, А.Кисельової, Ф.Ковальова, А.Моля, Г.Нагая, С.Соланського, У.Хогарда; психології сприйняття та сполучення кольорів – Д.Амберса, В.Безольда, Д.Джадда, У.Вудсона, І.Ітена, В.Береснева, В.Шугаєва.

З методів кваліметрії і оцінки якості: Г.Азгальдова, М.Варковецького, А. Глічева, В.Михайленка, О.Іконнікова, З.Чубарової, А.Шершньової, М.Яковлєва; комбінаторики та трансформації: З.Акілової, Ю.Божка, І.Волкотруба, С.Глобенка, Ю.Звягінцева, Є.Коблякової, В.Михайленка, О.Пальцун, А.Словінської; геометричних принципів художнього формотворення: Ле Корбюз'є, Д.Підоу, М.Раздомахіна, І.Шевельова, М.Яковлєва; геометричного моделювання тканих (сітчастих) оболонок: Ю.Бадаєва, І.Бірілло, О.Богушко, В.Ваніна, П.Долі, Ю.Дорошенка, М.Раздомахіна, К.Сазонова, Є.Сурженко, П.Чебишова та ін.; комп'ютерної графіки: А.Дехтяра, В.Михайленка, К.Сазонова, Р.Фріка та ін.; ергономіки: Є, Коблякової, З.Чубарової, М.Шміда та ін..

З теорії кривих ліній та поверхонь і методів геометричного моделювання:

Ю.Бадаєва, В.Ваніна, Ю.Дорошенка, С.Ковальова, Ю.Ковальова, В. Корчинського, Л.Куценка, В.Михайленка, В.Найдиша, В.Обухової, А.Павлова, О.Підгорного, А.Підкоритова, С.Пилипаки, М.Пратта, К.Сазонова, І.Скидана, А.Фокса.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

- розв'язано наукову проблему синтезу естетичних і утилітарних складових у процесі дизайнерського проектування одягу, що забезпечує ефективність праці художника-конструктора;

- розвинуто теорію дизайн-проектування костюма у частині розробки наукових засад графоаналітичного визначення його елементів в процесах естетичного формотворення у проектній і виробничій сферах та системно відображено зв'язки між ними;

- розроблено графоаналітичні методи проектування форми елементів одягу за фундації нового синтетичного наукового напрямку - використання геометричного апарату в естетичному формотворенні одягу, в якому враховано художньо-конструктивні та технологічні чинники, формівні властивості та якісні показники матеріалу, що надає художникові-конструктору можливість об'єктивної керованості у застосуванні композиційних чинників;

- удосконалено методи дизайнерського моделювання у напрямку параметризації елементів одягу на базі комп'ютерного впровадження графоаналітичних методів проектування;

- дістали подальший розвиток гомео- та ізоморфний принципи естетичної