LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча експертиза предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу

Київський національний торговельно-економічний університет
Пірковіч Катерина Анатоліївна

УДК 620.2:(642.61:671)

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПРЕДМЕТІВ

З ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ СЕРВІРУВАННЯ СТОЛУ


Спеціальність 05.19.08 – товарознавство промислових товарів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, доцент

Артюх Тетяна Миколаївна,

Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Вілкова Світлана Архипівна,

„Російський університет кооперації",

Поволзький кооперативний інститут Центросоюзу Російської Федерації, завідувач кафедри товарознавства та експертизи товарівкандидат технічних наук, доцент

Ємченко Ірина Володимирівна,

Львівська комерційна академія, завідувач кафедри експертизи товарів та послуг
Захист відбудеться "06" червня 2007 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.Автореферат розісланий "04" травня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є. В. Тищенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Предмети з дорогоцінних металів для сервірування столу, маючи сукупність властивостей, що забезпечують їм високу споживну цінність та соціокультурну значущість, складають велику частку як в антикварній торгівлі, так і в торгівлі сучасними ювелірними виробами.

Питання товарознавчої експертизи споживчих товарів розглянуті в наукових працях Задесенця Є. Є., Федоренко М. Д., Федорова М. В., Ніколаєвої М. А., Красовського П. О., Вілкової С. А., Коломієць Т. М., Притульської Н. В., Романенко О. Л., Ємченко І. В. Загальні методологічні питання експертного оцінювання ювелірних коштовностей та культурних цінностей докладно визначені у працях Дронової Н. Д., Індутного В. В., Артюх Т. М.

Проте сьогодні на лідируючі позиції серед складових експертного оцінювання ювелірних виробів виходять специфічні споживні властивості, пов'язані з історико-культурними особливостями їх виготовлення та традиціями використання у певний хронологічний період. Методика експертного оцінювання виробів, що мають різне соціальне та функціональне призначення, зокрема предметів побуту, художніх виробів ювелірного мистецтва, а також церковно-культової атрибутики, повинна гарантувати споживачеві визначення справжності та вартості.

Останніми роками на антикварному ринку України спостерігається зростання кількості предметів сервірування столу XVIII – XIX ст., різних за складністю, художнім оздобленням, стилем, а також фальсифікованих.

Дослідженнями цінності та вартості художніх та антикварних ювелірних виробів встановлено, що вони залежать від ретельної ідентифікації: атрибутивної, видової, якісної тощо.

Враховуючи, що процедура ідентифікації предметів сервірування столу взагалі нормативно не оговорюється, виникають значні розбіжності у регламенті їх оцінювання різними експертними організаціями. Використання різної базової вартості, критеріїв ідентифікації та цінності при визначенні оціночної вартості зумовлює різну її величину для страхування, застави, судових органів.

Теоретичне та наукове обґрунтування сутності ідентифікації предметів сервірування столу, в тому числі розробка критеріїв та їх показників, визначення методів дослідження, засобів ідентифікації для мотивації висновку експерта є актуальним завданням в умовах сьогодення. Отже розробка теоретичних основ ідентифікаційної експертизи предметів сервірування столу, що мають культурну значущість, надасть можливість уніфікувати процедуру оцінювання товарів з художньою та історичною цінністю з метою усунення існуючих розбіжностей для вирішення потреб замовника.

Відсутність методики товарознавчої експертизи предметів сервірування столу, а також потреба в її практичному здійсненні визначають актуальність дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до наукової госпдоговірної теми№ 487/33„Методологічні основи і праксеологічні аспекти експертизи непродовольчих товарів" на замовлення Міністерства освіти і науки України (2003 – 2005 рр., № 0103U001174) у Київському національному торговельно-економічному університеті, а також згідно з координаційним планом науково-дослідної роботи КНТЕУ за темами „Діагностика та експертиза дорогоцінних каменів мінерального походження" (2003 р.) та „Розроблення методологічних засад і практичних рекомендацій визначення конкурентоспроможності непродовольчих товарів", розділ – ювелірні вироби (2006 р.).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – науково-теоретичне обґрунтування товарознавчої експертизи предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу.

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені і вирішені такі завдання:

проаналізовано розвиток ювелірної справи з виготовлення предметів сервірування столу в різні хронологічні періоди, починаючи з X ст. до н. е. до сьогодення;

вивчено значущість показників споживних властивостей і показано їх доцільність при обґрунтуванні критеріїв цінності;

розроблено класифікацію предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу за соціальним та функціональним призначенням;

визначено критерії, показники, засоби і методи ідентифікації, що встановлюють видову групу предметів сервірування столу;

розроблено методику товарознавчої експертизи предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу;

встановлено якісні характеристики вмісту срібних сплавів для розробки засобів їх ідентифікації в різні хронологічні періоди;

розроблено критерії цінності й алгоритм розрахунку базової вартості предметів сервірування столу;

здійснено товарознавчу експертизу предметів сервірування столу різних хронологічних періодів та призначення.

Об'єктами дослідження є предмети сервірування столу, виготовлені з дорогоцінних металів, що мають матеріальну, художню та історичну цінність.

Предметом дослідженняє ідентифікація, оцінка якості, цінності та вартості предметів сервірування столу з дорогоцінних металів різного функціонального призначення.

Методи дослідження.Вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань виконано з