LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча експертиза предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу

використанням органолептичних, лабораторних та експертних методів. Для визначення хімічного складу виробів було застосовано рентгенофлуоресцентний аналіз (РФА). Твердість визначали за методом Віккерса, дослідження структури здійснювали за допомогою растрової електронної мікроскопії. Обробку даних здійснено за допомогою кореляційного аналізу. Комп'ютерна обробка здійснювалась у стандартній програмі MS Excel 2002 та статистичному пакеті SPSS 10.0.5. Побудова графіків за результатами досліджень здійснювалась у прикладній програмі DeltaGraph.

Наукова новизна одержаних результатів. Науково обґрунтовано критерії та показники видової, якісної, атрибутивної ідентифікації предметів сервірування столу, що дало змогу визначити їх спорідненість за типологічними ознаками. Розроблено класифікацію предметів сервірування столу за ознаками соціального та функціонального призначення, їх виду з метою експертного оцінювання.

Встановлено граничні показники вмісту компонентів срібних сплавів предметів побуту різних періодів, зокрема скіфського, епохи середньовіччя, XVIII – початку XX ст. та сучасних. Розроблено механізм обчислення базової вартості виробів із срібла різної складності виготовлення. Визначено значущість критеріїв цінності, що підвищують базову вартість предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу з художньою та історичною цінністю.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методику ідентифікаційної експертизи предметів сервірування столу з дорогоцінних металів. На її основі здійснено товарознавчу експертизу предметів сервірування столу, що зберігаються в Музеї історичних коштовностей України, Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського і приватних колекціях, за результатами якої складені висновки експертів та визначена оціночна вартість предметів. Апробація методики показала її об'єктивність, відтворюваність і практичну значущість.

Методику впроваджено в діяльність Державного гемологічного центру України (акт впровадження від 25.04.2005 р.), Музею історичних коштовностей України (акт впровадження від 10.04.2006 р.). За допомогою розробленої методики здійснено товарознавчі експертизи за запитами Національного музею історії України по фактах контрабанди на Бориспільській митниці (довідка від 15.06.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок автора полягає у загальному визначенні мети, завдань та програми досліджень, проведенні експериментальних досліджень, узагальненні та інтерпретації одержаних результатів, формулюванні висновків дисертаційної роботи в цілому.

Результати досліджень, виконаних у співавторстві, одержані при безпосередній участі автора на всіх етапах роботи. При дослідженні мікроструктури об'єктів спільно з науковцями Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля здобувач взяла участь у проведенні дослідження та провела аналітичну обробку отриманих результатів. Атрибутивна ідентифікація предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу, що мають історичну цінність, виконана спільно з мистецтвознавцями Музею історичних коштовностей України.

У наукових працях, що опубліковані у співавторстві, здобувачеві належать планування дослідної роботи, проведення експериментальних досліджень, обробка та аналіз отриманих даних.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались на Міжнародній науково-практичній конференції „Товари XXI століття" (м. Полтава, Полтавський університет споживчої кооперації України, 24-25 жовтня 2002 р.); науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи 2001 – 2002 рр. (м. Київ, 5-6 березня 2003 р.); науковій конференції, присвяченій 40-річчю створення Музею історичних коштовностей України, „Музейні читання" (м. Київ, 25 грудня 2003 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Науки про торгівлю у XXI столітті" (м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, 9-10 грудня 2004 р.); науковому симпозіумі "Неделя горняка-2005" (м. Москва, Московський державний гірничий університет, 24-28 січня 2005 р.).

Публікації. Основний зміст роботи відображено у 8 наукових статтях, з них 5 надруковані у фахових виданнях.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаної літератури (131 найменування) та 10 додатків; містить 30 таблиць і 21 рисунок. Обсяг дисертації становить 128 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання дослідження, зазначено наукову новизну та практичну цінність роботи.

У першому розділі „Теоретичні основи експертного оцінювання предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу" проаналізовано основні результати наукових досліджень щодо оцінювання ювелірних виробів, зокрема предметів сервірування столу. Здійснено аналіз історико-культурних традицій їх виготовлення, що дозволило встановити основні стилістичні ознаки предметів для різних хронологічних періодів. Надано характеристику споживних властивостей виробів, що показала значущість соціальних, естетичних властивостей, показників безпеки. Зроблено акцент на аналізі ідентифікаційних ознак, зокрема на вмісті дорогоцінного сплаву, методі виготовлення, виді оздоблення та обробки, клеймі, фірмі-виробнику. Встановлено, що на сьогодні в Україні відсутній регламент товарознавчої експертизи, що враховує особливості оцінювання предметів сервірування столу.

У другому розділі „Об'єкти та методи досліджень" приведено загальну схему досліджень дисертаційної роботи (рис. 1), описано об'єкти та методи досліджень.

Об'єктами досліджень було обрано предмети з дорогоцінних металів для сервірування столу (ПДМСС), що мають матеріальну, художню та історичну цінність.

Базу даних було сформовано на основі антикварних і сучасних художніх виробів, що зберігаються в Музеї історичних коштовностей України, в Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, в Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського, в приватних колекціях, а також виробах, представлених на аукціонах „Гелос" (Росія).

Під час проведення досліджень застосовували органолептичний метод (для визначення виду виробу, методу виготовлення, виду оздоблення та обробки, художнього стилю, стану збереження виробу тощо), вимірювальний метод (для визначення розмірів, маси).

Для визначення хімічного складу виробів було застосовано рентгенофлуоресцентний аналіз. Твердість визначали за методом Віккерса, дослідження структури здійснювали за допомогою растрової електронної мікроскопії.

Рис. 1. Загальна схема досліджень

У роботі було використано метод рангової кореляції експертних оцінок для виявлення найбільш значущих критеріїв