LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча експертиза предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу

імені В. В. Тарновського (табл. 3).

Аналіз складності методу виготовлення і видів оздоблення та обробки кубку дозволяє визначити коефіцієнт – 0,5 від вартості матеріалів.


Таблиця 3

Приклад ідентифікації і визначення оціночної вартості антикварних предметів сервірування столу зі срібла

Найменування, призначення, розпорядник, зовнішній вигляд

Проба, вага

Атрибуція

Складність виготовлення, знос

Критерії цінності (ранг)

Кубок для соціальних обрядів і прикрашання / Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського

800, 480,3 г

Виготовлений наприкінці XVII – початку XVIII ст. у Гданську (Польща) майстром Петером Роде ІІІ; типовий предмет; частково присутній набір клейм та позначок

Кування, лиття фігурки; складність виду оздоблення та обробки: висока k=0,5 (рельєфне карбування складного візерунку, гравірування, золочення), 20% зносу

1. Вік виробу (до 1000 років) – 8;

2. Майстер місцевого значення – 2;

3. Значущість для музейних колекцій висока – 2;

4. Частково присутній набір клейм та позначок

– 2.


Індекс споживної цінності = 64


Вартість матеріалів M = 480,3Ч0,800Ч0,45 = 172,91 у.о.

Базова вартість БВ = 172,91Ч1,05Ч(1+0,5) = 272,33 у.о.

Оціночна вартість ОВ = 272,33Ч(1-0,2)Ч64 = 13943 у.о.


Дефекти, виявлені під час експертизи, зменшують на 20% оціночну вартість кубку. Результати ідентифікаційної експертизи дають підставу визначити індекс споживної цінності, що дорівнює 64.

Наведені розрахунки свідчать, що вартість предметів Історичного фонду України набагато більша, ніж досліджених виробів вільного ринку.

Для перевірки ефективності розробленої методики експертного оцінювання ПДМСС було проведено оцінювання виробів, виставлених на російському аукціоні „Гелос".

При дослідженні узгодженості оціночної вартості виробів та їх аукціонної вартості за каталогом „Гелос" доцільно розрахувати внутрішньокласовий коефіцієнт кореляції. Він, на відміну від кореляційних коефіцієнтів Пірсона, враховує не тільки узгодженість двох ознак відносно загальної спрямованості, але й відносно середніх рівнів обох змінних. У нашому випадку внутрішньокласовий коефіцієнт кореляції K=0,8365. Він свідчить про високий рівень узгодженості оціночної вартості ПДМСС, розрахованої за нашою методикою, та їх аукціонної вартості за каталогом.

Проведені розрахунки засвідчили ефективність використання запропонованого алгоритму визначення оціночної вартості ПДМСС.


ВИСНОВКИ


Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість проведення товарознавчої експертизи предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу різних хронологічних періодів завдяки використанню ідентифікації, визначенню цінності та прогнозуванню вартості.

Запропоновано класифікацію предметів сервірування столу для цілей експертного оцінювання за ознаками соціального та функціонального призначення, способу виготовлення, розширено видовий асортимент шляхом включення старовинних предметів побуту і церковно-культових виробів.

Оптимізовано критерії, показники, засоби і методи документальної, видової, якісної та атрибутивної ідентифікації предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу, які дозволяють встановити типову групу предмета за найсуттєвішими ознаками.

Встановлено індикатори ідентифікації срібного сплаву певного хронологічного періоду. Запропоновані граничні показники хімічного вмісту основних та легуючих компонентів виробів різних хронологічних періодів. Визначено вміст срібла в сплавах предметів побуту скіфського і середньовічного періодів, який становить від 92,39 до 99,40 %, предметів XVIII – початку XX ст. – від 75,11 до 96,30 %. Так, скіфські і середньовічні вироби містять незначну кількість міді (до 4,39 %), а в предметах XVIII – початку XX ст. вміст міді складає від 3,46 до 24,01 %. Встановлений вміст міді в поєднанні з домішками є критерієм давності предмета.

Встановлені характерні домішки срібних сплавів різних хронологічних періодів та межі їх вмісту. Так, в сучасних сплавах вміст Fe до 0,20 % (в антикварних – до 0,31 %), Au до 0,06 % (в антикварних – до 3,18 %).

Виявлено неоднорідність структури срібних сплавів старовинних виробів, встановлено легкі домішки Ca, P, Cl, а також наявність більш крупних зерен порівняно з сучасними сплавами. Це свідчить про недосконалість технології виготовлення, в тому числі недостатній афінаж сировини і значний термін зберігання, що підтверджує давність сплаву.

Розроблено технічний регламент товарознавчої експертизи предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу, що визначений із врахуванням їх видової специфіки.

Запропоновано оцінку рівнів складності основних видів оздоблення та обробки предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу, а також уточнено алгоритм розрахунку базової вартості. Встановлено найбільш значущі критерії цінності, які використовуються при визначенні оціночної вартості предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу.

Проведено товарознавчу експертизу предметів сервірування столу з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України та з приватних колекцій, що надало можливість здійснити апробацію розробленої методики ідентифікаційної експертизи і довести об'єктивність визначення оціночної вартості предметів сервірування столу для цілей страхування, застави, купівлі-продажу.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Статті у наукових фахових виданнях:

Артюх Т.М., Торопкова (Пірковіч) К.А. Деякі аспекти ювелірно-матеріалознавчої експертизи предметів сервірування столу з дорогоцінних металів // Вісн. Донецького держ. ун-ту економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2004. - №1(21). – С. 24-30.

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні досліджень хімічного складу предметів сервірування столу, виготовлених з дорогоцінних металів, на спектрометрі енергій рентгенівського випромінювання, обробці та аналізі отриманих результатів.

Торопкова (Пірковіч) К.А. Основні підходи щодо експертного оцінювання предметів сервірування столу, виготовлених з дорогоцінних металів та коштовного каміння // Сучасні проблеми товарознавства: Зб. наук. пр. – К.: КНТЕУ, 2004. – С. 95-99.

Торопкова (Пірковіч) К.А. Експертне оцінювання предметів, виготовлених із дорогоцінних металів // Вісн. КНТЕУ. Спецвипуск. – 2005. – №2. – Ч.1. – С. 117-120.

Торопкова (Пірковіч) К.А. Особливості хімічного складу та структури антикварних предметів сервірування столу, виготовлених зі срібла // Вісн. КНТЕУ. Спецвипуск. – 2005. - №3. – С. 198-203.

Артюх Т.М., Пірковіч К.А. Класифікація та оцінювання антикварних предметів із дорогоцінних металів для сервірування столу // Товари і ринки. – 2006. - №2 – С. 39-44.

Особистий внесок здобувача полягає у здійсненні аналізу видового асортименту предметів з дорогоцінних металів для сервірування столу та розподілу їх по групах за функціональним призначенням, а також розрахунку оціночної вартості обраних предметів.

В інших виданнях:

Торопкова (Пірковіч) К.А., Індутний В.В., Артюх Т.М.