LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка вовняних тканин для форменого одягу

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТТЕРЕШКЕВИЧ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА
УДК 620.2:677.31/35
ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ВОВНЯНИХ ТКАНИН

ДЛЯ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ

Спеціальність 05.19.08 — товарознавство промислових товарів

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівській комерційній академії Укоопспілки.

Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Пугачевський Григорій Федорович,

Київський національний торговельно-економічний

університет

Офіційні опоненти: доктор технічних наук,

старший науковий співробітник

Мичко Анатолій Андрійович,

Східноукраїнський національний університет

ім. Володимира Даля,

професор кафедри легкої та харчової промисловості;


кандидат технічних наук, доцент

Козьмич Дмитро Іванович,

Полтавський університет споживчої кооперації України,

професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів


Провідна установа: Херсонський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра переробки, стандартизації та сертифікації сировини,

м. ХерсонЗахист відбудеться " 29 " вересня 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ,

вул. Кіото, 19.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.


Автореферат розісланий " 29 " серпня 2006 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої радиЄ.В. Тищенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Забезпечення існуючих потреб населення в одязі — основне завдання вітчизняної легкої і текстильної промисловості України. Ці галузі, зорієнтовані безпосередньо на споживача, є провідними з виробництва товарів широкого вжитку, серед яких тканини і одяг з них посідають провідне місце.

Текстильна галузь, що забезпечує ринок текстильними матеріалами, і значні об'єми продукції якої використовуються практично у всіх галузях народного господарства, нині довела свою здатність до позитивної динаміки розвитку. Проте ситуація, яка останніми роками склалася з натуральною сировиною, обумовлює необхідність для цієї галузі більш тісно співпрацювати з хімічним комплексом. Крім цього, гострий дефіцит і непомірно високі ціни на натуральні волокна призвели до різкого спаду обсягів виробництва текстильних матеріалів саме з цих волокон. Тому зростання виробництва хімічних волокон і ниток та розширення сфери їх застосування дає можливість значно збагатити асортимент тканин одягового призначення, у тому числі і для форменого одягу. Відомо, що поєднання вовняних і поліефірних волокон є найбільш перспективним напрямом у створенні одягових костюмно-пальтових тканин відомчого призначення.

Наведена інформація свідчить про обгрунтований вибір нами саме поліефірних волокон для створення нового асортименту вовно-лавсанових костюмних тканин цього призначення. Виробництво вовно-лавсанових тканин для форменого одягу, забезпечене сировинною базою, є актуальним і перспективним напрямом для досліджень властивостей цих тканин. При цьому виникає потреба в грунтовному дослідженні споживних властивостей тканин для форменого одягу і пошуку найбільш перспективних їх варіантів за волокнистим складом, обробкою та термінами зношування. Специфічні умови експлуатації одягу для військовослужбовців Збройних сил України висувають високі вимоги до показників якості текстильних матеріалів, які використовують для його виготовлення. Це стосується, передусім, тканин костюмного призначення, які повинні володіти цілим комплексом відповідних споживних властивостей. Тим більше, що костюмні тканини, які є сьогодні на постачанні Збройних сил України, ще не повною мірою відповідають сучасним вимогам. Ці тканини характеризуються недостатньою зносостійкістю, що обмежує нормативні терміни використання виробів з них. Тому основну увагу в роботі приділено дослідженню одного з вагомих для текстильних матеріалів форменого призначення чинників — пошуку шляхів підвищення зносостійкості полотен шляхом підбору волокнистого і компонентного складу, окремих параметрів будови та способів оброблення тканин. Саме ці складові дозволяють гарантувати заданий термін зношування форменого одягу.

Як свідчить проведений нами аналіз наукових літературних джерел, інформація про асортимент, властивості та рівень якості костюмних тканин для форменого одягу має фрагментарний характер. Особливо це стосується тканин, з яких виготовляють парадний одяг офіцерів і прапорщиків. Відсутність такої інформації обмежує можливість проектування асортименту вовно-лавсанових тканин із заданими властивостями для різних категорій військовослужбовців Збройних сил України. Отже, це посилює актуальність теми, обраної для дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота здійснена в рамках тематики науково-дослідних робіт: "Ресурсне забезпечення розвитку споживчої кооперації України" та "Розробка перспективного асортименту непродовольчих товарів і вдосконалення методики оцінки їх якості", які виконувалися у Львівській комерційній академії, відповідно, у 1995-2000 р. і у 2000-2005 р. Крім того, для оптимізації асортименту і випуску нової продукції при постановці даної роботи і виборі напрямів досліджень під час її виконання враховано плани Чернігівського ЗАТ "Камвольно-суконна компанія "Чексіл".

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування оптимальної структури асортименту і властивостей вовно-лавсанових костюмних тканин для форменого одягу.

Для досягнення поставленої мети в роботі було вирішено такі завдання:

  • визначено й узагальненоструктуру потреб і вимог споживачів даного сегменту ринку до форменого одягу;

  • досліджено номенклатуру показників властивостей текстильних матеріалів для форменого одягу;

  • розроблено нові види різнокомпонентних за волокнистим складом і обробкою тканин форменого призначення;

  • проведено експериментальну оцінку якості запропонованих тканин;

  • здійснено комплекснітоварознавчідослідження споживних властивостей нових тканин спеціального призначення;

  • виявлено закономірності зношування цих тканин під дією світлової енергії і повторних хімчисток та здійснено комплексну оцінку рівня їх зносостійкості;

  • обґрунтовано соціальну та економічну ефективністьвиробництва нових вовно-лавсанових тканин для забезпечення потреб армії;

  • впроваджено результати проведених досліджень у практику виробництва Чернігівського закритого акціонерного товариства "Камвольно-суконна компанія "Чексіл".