LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка вовняних тканин для форменого одягу

Вивчено структуру потреб споживачів цього одягу, і на цій основі сформульовано їхні вимоги, які дозволили запропонувати алгоритм створення нового асортименту цієї групи тканин.

Об'єктом дослідження обрано різні за волокнистим складом, будовою і обробкою вовно-лавсанові костюмні тканини, призначені для виготовлення одягу військовослужбовців Збройних сил України.

Предметом дослідження є комплекс споживних властивостей вовно-лавсанових костюмних тканин для форменого одягу.

Методи дослідження. В ході дослідженнядля визначення показників споживних властивостей нових тканин обрано стандартні й авторські методи для вивчення показників зносостійкості та формостійкості (розривних і одноциклових характеристик тканин, стійкості до стирання та здатності до пілінгування); фізичні методи — для дослідження повітропроникності тканин, а також спектроколориметричний метод для визначення колірних характеристик тканин.

Наукова новизна одержаних результатів. Відповідно до мети і завдань запропоновано методологічний підхід товарознавчих досліджень з метою формування оптимальної структури асортименту, властивостей і рівня якості тканин для форменого одягу. За результатами проведених досліджень сформульовано вимоги до волокнистого і компонентного складу тканин, окремих параметрів їх будови і способів обробки.

Основні положення наукової новизни, які виносяться на захист, полягають у такому:

- доведено доцільність використання під час фарбування тканин для форменого одягу суміші кислотних і дисперсних барвників з високими показниками стійкості забарвлень до дії різних фізико-хімічних чинників;

- проведено комплексну оцінку основних споживних властивостей тканин спеціального призначення із застосуванням сучасних методів і приладів;

- одержано нові результати щодо кінетики зношування досліджуваних тканин під комплексною дією різних чинників (опромінення, хімічного чищення та ін.). Проаналізовано основні закономірності модельованого зношування досліджуваних тканин для форменого одягу в зазначених умовах;

- впроваджено у виробництво нові вовно-лавсанові костюмні тканини, призначені для виготовлення парадно-вихідного та повсякденного одягу для військовослужбовців Збройних сил України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні теоретико-експериментальних розробок зі створення нових видів костюмних тканин для виготовлення форменого одягу, розробленні наукових принципів прогнозування рівня якості цих тканин за показниками їх зносостійкості та формостійкості.

Обгрунтовано доцільність та економічну ефективність від впровадження новостворених костюмних вовно-лавсанових тканин форменого призначення у практику виробництва текстильної промисловості України. Для виготовлення цих тканин розроблено і передано Чернігівському ЗАТ "КСК "Чексіл" нормативну документацію (ТО 17 Україна 37-997-2000. Тканина костюмна напіввовняна відомчого призначення "Шериф". Зразок 1468-97").

Встановлено, що запровадження в практику роботи Чернігівського ЗАТ "КСК "Чексіл" та інтендантських служб Збройних сил України результатів проведених досліджень дає змогу одержати вагомий соціальний та економічний ефекти за рахунок підвищення якості тканин, продовження термінів експлуатації виробів з них. Так, у розрахунку на 1000 пог.м. тканини завдяки покращанню комплексу її властивостей досягнуто економічний ефект, який становить: для дослідної тканини вар.7 (зразок 1519-97) — 1650 грн, а для тканини вар.8 (зразок 1468-97) — 3050 грн.

Особистий внесок здобувача полягає у розробленні основної ідеї роботи, проведенні теоретичних і експериментальних досліджень з метою вироблення нового підходу до формування асортименту і споживних властивостей текстильних матеріалів і виробів з них.

Основні теоретичні положення і практичні рекомендації, одержані під час досліджень, використано при розробці нормативної документації, випуску дослідно-промислової партії новостворених костюмних тканин для форменого одягу. Вибір об'єктів і методів досліджень, проведення експерименту, аналіз та інтерпритація результатів, а також обгрунтування висновків виконано автором одноосібно.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та експериментальні положення результатів дисертаційної роботи оприлюднено на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Львівської комерційної академії за підсумками науково-дослідної роботи (за 1999 — 2002 рр., м. Львів), на Міжнародній науково-практичній конференції "Товари XXI століття" (Полтавський університет споживчої кооперації України, м. Полтава, 2002 р.), а також під час проектування нових костюмних тканин форменого призначення на Чернігівському ЗАТ "КСК "Чексіл". Розроблені тканини опробовано у виробничих умовах.

Результати і пропозиції, викладені у дисертації, одержали позитивну оцінку в таких організаціях: Львівській комерційній академії, Чернігівському ЗАТ "КСК "Чексіл".

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 4 статті, з них 3 — у фахових наукових виданнях, затверджено нормативну документацію.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних літературних джерел зі 136 найменувань і додатків. Основний зміст роботи викладено на 140 сторінках комп'ютерного тексту. Робота містить 24 таблиці, 13 рисунків.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Увступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання дослідження, показано наукову новизну та практичну значущість одержаних результатів.

Упершому розділі"Формування потреб та вимог споживачів до форменого одягу" доведено актуальність проблеми задоволення потреб споживачів у форменому одязі. Виходячи з цього, проаналізовано природу потреб спеціальних контингентів споживачів та закони їх функціонування, способи формування і управління ними. Потреба у форменому одязі завжди була і залишається актуальною, тому що вона є обов'язковою і повсякденною для військовослужбовців Збройних сил. Військову форму одягу носять у суворій відповідності до чинних "Правил носіння військової форми одягу військовослужбовцями Збройних сил України". Отже, тканини для пошиття форменого одягу також виготовляють згідно з вимогами відповідних відомств та за сировинними і технологічними можливостями текстильних підприємств. Виходячи з цього, для успішного вирішення проблеми формування оптимальної структури асортименту костюмних тканин для форменого одягу нами вивчено і узагальнено структуру вимог споживачів до цих матеріалів; проаналізовано інформацію про стан гардеробу військовослужбовців і встановлено терміни носіння цих виробів.

Удругому розділі"Об'єкти та методи дослідження" сформульовано організаційні та експериментальні напрями досліджень (рис. 1).

Об'єктами дослідження обрано нові вовно-лавсанові костюмні тканини спеціального призначення, характеристика яких наведена в табл.1.

Такий вибір зумовлено тим, що існуючий асортимент вовно-лавсанових костюмних тканин для виготовлення форменого одягу не відповідає наявним вимогам військовослужбовців.

Зносостійкість одягових текстильних матеріалів значною мірою залежить саме від механічних властивостей. Враховуючи вищенаведене, автором досліджено вплив волокнистого складу і особливостей будови тканин на зміну їх механічних