LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка вовняних тканин для форменого одягу

є тканини вар. 2ТС, 3ТС, 7П. Отримані результати можуть бути використані під час проектування заданої світлостійкості тканин форменого призначення.

7. Встановлено, що забарвлення вовно-лавсанових костюмних тканин дослідженими барвниками стійкі до дії періодичних хімчисток. Загальний колірний контраст нових тканин (вар. 7-10) після шестиразового хімічного чищення знаходиться в межах від 0,02 до 0,70 од. ΔЕ. Хімічне чищення виробів з досліджуваних тканин є безальтернативним способом їх періодичного очищення від забруднень.

8. Проведено комплексну оцінку якості досліджуваних костюмних тканин з використанням методу рангових оцінок, що дозволило оцінити якість тканин за сумою місць, визначених методом переваг. Оптимальними за результатами проведених досліджень виявилися вовно-лавсанові костюмні тканини з вмістом лавсанових волокон 55 % (вар. 7, 8).

9. Розроблено з участю інженерно-технічних працівників Чернігівського ЗАТ "КСК "Чексіл" та затверджено нормативну документацію на нові вовно-лавсанові костюмні тканини для форменого одягу, проведено їх промислову апробацію. Встановлено, що економічний ефект від впровадження у серійне виробництво на ЗАТ "КСК "Чексіл" нових тканин (у розрахунку на 1000 пог.м) становить: для тканини зр.1519-97 (вар.7) — 1650 грн, а для тканини зр.1468-97 (вар.8) — 3050 грн.

10. Доведено доцільність виробництва вовно-лавсанових костюмних тканин форменого призначення з метою забезпечення існуючих потреб у форменому одязі військовослужбовців Збройних Сил України.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Терешкевич Н. А. Зношування вовняно-лавсанових костюмних тканин відомчого призначення під дією стирання та опромінення // Вісн. Львів. Комерц. Акад. — Вип. 5. — Львів, 2002. — С. 66-68.

2. Терешкевич Н. А. Вплив хімічного чищення на фізичні властивості вовно-лавсанових костюмних тканин // Легка пром-сть. — 2002. — № 2. — С. 63.

3. Терешкевич Н. А. Вплив компонентного складу, структури і умов експлуатації на одноциклові характеристики костюмних тканин // Матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф. 24-25 жовт. 2002 р. "Товари XXI століття". — Полтава, РВВ ПУСКУ, 2002. — Ч.1. — С. 108-110.

4. Терешкевич Н. А. Дослідження механічних властивостей вовно-лавсанових костюмних тканин для форменого одягу // Легка пром.-сть. — 2005. — № 4. — С. 62.

5. Технічний опис 17 Україна 37-997-2000. Тканина костюмна напіввовняна відомчого призначення "Шериф". Зразок 1468-97"


АНОТАЦІЯ


Терешкевич Н. А. Товарознавча оцінка вовняних тканин для форменого одягу. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.08 — товарознавство промислових товарів. — Львівська комерційна академія, Львів, 2006.

Проведено товарознавчу оцінку зносостійкості вовно-лавсанових костюмних тканин для форменого одягу. На основі теоретичних і експериментальних досліджень тканин для форменого одягу сформульовано новий методологічний підхід до формування їх асортименту і властивостей. У ході експериментальних досліджень вивчено вплив волокнистого складу, способів обробки тканин на їхню зносостійкість.

З використанням спектроколориметричного аналізу розкрито механізм світлостаріння системи „субстрат — барвник" і її окремих компонентів. Виявлено, що підвищення в досліджуваних тканинах частки поліефірного волокна призводить до помітного зниження світлостійкості забарвлень та підвищення світлостійкості субстрату. Встановлено, що забарвлення досліджуваних тканин мають високу стійкість до дії періодичних хімчисток.

Проведено комплексну оцінку якості досліджуваних костюмних тканин методом ранжування для встановлення їх оптимальних варіантів. Встановлено, що економічний ефект від впровадження тканин вар.7 та 8 у серійне виробництво на текстильних підприємствах України (в розрахунку на 1000 пог.м) становить відповідно 1650 грн і 3050 грн.

Обгрунтовано доцільність масового виробництва вовно-лавсанових костюмних тканин форменого призначення з метою забезпечення існуючих потреб армії у форменому одязі.

Ключові слова: формений одяг, вовно-лавсанова тканина, зносостійкість, світлостійкість, субстрат, барвник.


АННОТАЦИЯ


Терешкевич Н. А. Товароведная оценка шерстяных тканей для форменной одежды. — Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.19.08 — товароведение промышленных товаров. — Львовская коммерческая академия, Львов, 2006.

Диссертация посвящена товароведной оценке износостойкости шерсто-лавсановых тканей для форменной одежды. На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований тканей для форменной одежды сформулирован новый методологический подход к формированию их ассортимента и свойств. Рассмотрены наиболее важные механические свойства для оценки износостойкости текстильных материалов для форменной одежды. Основное внимание уделено изучению волокнистого, компонентного состава, строения, отделки шерсто-лавсановых тканей и их влияние на изменение механических свойств тканей. При исследовании износостойкости тканей для форменной одежды учтено также влияние на изменение их механических свойств различных факторов изнашивания (действия света, химической чистки, истирания и т.д.), а также специфические условия эксплуатации готовых изделий.

Проведены исследования кинетики светостарения окраски и субстрата. С использованием спектроколориметрического анализа раскрыто механизм светостарения системы „субстрат — краситель" и ее отдельных компонентов. Установлено, что повышение доли полиефирного волокна в исследуемых тканях ведет к снижению светостойкости окраски и повышения светостойкости субстрата. Установлено также, что окраски исследуемых тканей обладают высокой устойчивостью к химчистке, поэтому химчистка является безальтернативным способом удаления загрязнений с форменных изделий.

Проведена комплексная оценка качества исследуемых тканей методом ранжирования. Определены наиболее оптимальные по результатам проведенных исследований ткани вар. 7 и 8. Установлено, что экономический эффект от реализации их в производство на текстильных предприятиях Украины составляет соответственно 1650 грн и 3050 грн (в расчете на 1000 пог.м).

Полученная информация может быть использована при проектировании заданой светостойкости тканей форменного назначения, а также оптимизации названных характеристик, в зависимости от конкретных условий эксплуатации форменной одежды.

Ключевые слова: шерсто-лавсановая ткань, форменная одежда, субстрат, краситель, светостойкость.


SUMMARY


Tereshkevych N.A. Commodity research estimation of wool fabrics for uniform.. — Manuscript.

The thesis submitted for a Doctor of Engineering Sciences Degree (speciality 05.19.08 — Industrial Goods Commodity Science). — Lviv Academy of Commerce. — Lviv, 2005.

The thesis is devoted to the commodity research estimation of uniform wool-lowsan fabrics wear-resistance. A new methodological approach to the formation of the uniform fabrics range and characteristics is created on the basis of the theoretical and experimental researches. Influence of the fibre structure and methods of fabrics working up