LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка лляних тканин для столової білизниКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ


УНІВЕРСИТЕТМЕЛЬНИК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
УДК – 620.22:677.074-037.11=83
ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЛЛЯНИХ ТКАНИН

ДЛЯ СТОЛОВОЇ БІЛИЗНИ

Спеціальність 05.19.08 – товарознавство промислових товарів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Львівській комерційній академії Укоопспілки.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Поліщук Степан Олександрович,

Херсонський національний технічний

університет, професор кафедри технічної

хімії та харчових технологій


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Міщенко Ганна Володимирівна,

Херсонський національний технічний

університет, завідувачка кафедри

фізичної хімії


кандидат технічних наук, доцент

Зіміна Надія Костянтинівна,

Київський національний торговельно-

економічний університет, доцент кафедри

товарознавства та експертизи

непродовольчих товарів


Провідна установа: Хмельницький національний університет,

кафедра хімічної технології, м.Хмельницький


Захист відбудеться "27" жовтня 2006 р. об 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 при Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул.Кіото,19.


Автореферат розісланий "22" вересня 2006 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Є.В. Тищенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


Актуальність теми. Проблема підвищення конкурентоспроможності вітчизняної текстильної продукції на етапі входження України до Світової організації торгівлі набуває особливого значення у зв'язку з можливим розширенням ринків збуту. Це стосується в першу чергу продукції з лляних волокон, оскільки:

- Україна має вікові надбання щодо вирощування та переробки льону;

- завдяки унікальному комплексу властивостей льону (гігієнічність, висока міцність та здатність поглинати вологу, комфортність, природна бактерицидність тощо) існує постійний попит на продукцію з льону;

- функціонує два потужних підприємства з виробництва лляних тканин (ВАТ "Рівнельон" м. Рівне та ВАТ "Льонотекс" м. Житомир).

Одним із завдань цієї проблеми є формування асортименту виробів із лляних тканин, які мають різне призначення, у т. ч. столової білизни, для сфери ресторанного господарства та в побуті. Властивості виробів для столового призначення повинні відповідати сучасним вимогам споживачів, а виробництво лляних тканин для цих виробів – врахувати ці вимоги.

Таким чином, актуальність даної роботи зумовлюється необхідністю оцінки споживних властивостей лляних тканин для виробів столового призначення і розробкою доповнень рекомендацій по догляду за ними, що дасть можливість обґрунтувати структурну будову, гарантувати заданий термін експлуатації, гігієнічні та комфортні властивості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з координаційним планом науково-дослідної роботи Львівської комерційної академії на 2000 – 2005рр. за темою: "Розробка перспективного асортименту непродовольчих товарів та вдосконалення методики оцінки їх якості". Крім цього, при виборі напрямів досліджень і виконанні даної роботи були враховані плани ВАТ "Рівнельон" по оптимізації асортименту і випуску нової продукції.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування виробництва нових лляних скатеркових тканин із збереженням основних споживних властивостей та високою зносостійкістю після багаторазового прання і проведення товарознавчої оцінки їх якості.

Для досягнення поставленої мети були виконані такі завдання:

- на основі аналізу та узагальнення літературних джерел встановлені приоритетні напрями поліпшення споживних властивостей лляних скатеркових тканин;

- обґрунтована важливість виробництва лляних столових тканин із застосуванням нових технологій для задоволення сучасних вимог споживачів за призначенням та особливостями використання;

- підтверджена необхідність додержання структурної рівномірності лляних столових тканин з метою забезпечення високої зносостійкості під впливом багаторазового прання;

- оцінено вплив нової технології вибілювання лляних столових тканин при температурі навколишнього середовища на підвищення зносостійкості після багаторазового прання;

- розроблено спосіб підвищення ступеня білості вибіленої лляної столової білизни та надання їй м'якості за рахунок використання запропонованого апрету;

- підтверджено, що відварювання лляної рівниці з використанням каталізатора натрієвої солі 2-сульфокислоти антрахінону дає можливість одержувати натурально-колірну лляну тканину з підвищеною зносостійкістю під дією багаторазового прання;

- сформовано сучасний асортимент органічних барвників для колорування лляних столових тканин, які дадуть найвищі показники до світла, прання, вибілювання;

- розроблено та затверджено нормативну документацію на нові лляні скатеркові тканини;

- проведена апробація нових лляних столових тканин у виробничих умовах ВАТ "Рівнельон" та отримана практична реалізація їх у закладах ресторанного господарства м. Рівне;

- визначений економічний і соціальний ефект від впровадження лляних столових тканин з підвищеною зносостійкістю за рахунок використання нових технологій виробництва;

- проведена комплексна товарознавча оцінка якості нових лляних скатеркових тканин.

Об'єкт дослідження – лляні столові тканини, виготовлені за новими технологіями опоряджувального виробництва ВАТ "Рівнельон".

Предмет дослідження – товарознавча оцінка лляних тканин для столової білизни з підвищеною зносостійкістю в процесі багаторазового прання.

Методи дослідження – органолептичні, фізико-хімічні, фізико-механічні; метод математичного моделювання та статистичної обробки результатів дослідження зносостійкостілляних столових тканин після багаторазового прання. Проведено соціологічні дослідження споживних властивостей лляних столових тканин методами анкетного опитування споживачів та експертної оцінки спеціалістів закладів ресторанного господарства м. Рівне.

Наукова новизна одержаних