LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка лляних тканин для столової білизни

результатів полягає в тому, що вперше:

- науково обґрунтовано і експериментально підтверджено важливість додержання структурної рівномірності в нових лляних столових тканинах, з метою забезпечення високої зносостійкості під впливом багаторазового прання;

- показано, що вибілення при температурі навколишнього середовища за новою технологією надає можливість значно підвищити зносостійкість лляних столових тканин. Запропоновано механізм підвищення ступеня білості вибілених лляних столових тканин після відповідних циклів прання;

- встановлено, що відварювання лляної рівниці з використанням каталізатора натрієвої солі 2-сульфокислоти антрахінону надає можливість одержувати натурально-колірну лляну тканину для столової білизни, яка характеризується підвищеною зносостійкістю під дією багаторазового прання;

- досліджено сучасний асортимент барвників для колорування лляних тканин столового призначення, який забезпечує найвищі показники забарвлень до фізико-хімічних дій.

Практичне значення одержаних результатів. Результати отриманих експериментальних досліджень показали доцільність виробництва лляних тканин для столової білизни за новими технологіями, які повною мірою відповідають вимогам споживачів за призначенням та особливостями використання і характеризуються високою зносостійкістю після багаторазового прання.

Практичне значення роботи полягає у вивченні впливу нових технологій виробництва лляних столових тканин на ВАТ "Рівнельон" із застосуванням холодного вибілювання та відварювання лляної рівниці в присутності каталізатора – натрієвої солі 2-сульфокислоти антрахінону.

На основі результатів експериментальних досліджень розроблено та затверджено технічні описи на тканину скатеркову жаккардову лляну білу та тканину скатеркову жаккардову лляну варену.

Сформовано і впроваджено у виробництво сучасний асортимент органічних барвників для колорування лляних столових тканин, які дають можливість одержувати найвищі показники міцності забарвлень до світла, прання, вибілювання.

Економічний і соціальний ефект від впровадження нових лляних столових тканин полягає у підвищенні їх зносостійкості під дією багаторазового прання за рахунок використання нових технологій виробництва.

З метою збереження основних споживних властивостей лляної столової білизни та продовження терміну використання запропоновано апретування її після кожного прання.

Апробацію нових лляних столових тканин проведено у виробничих умовах ВАТ "Рівнельон", а практичну реалізацію у закладах ресторанного господарства м. Рівне.

Особистий внесок здобувача полягає у вивченні впливу нових технологій виробництва лляних тканин для столової білизни на її властивості шляхом застосування холодного вибілювання полотен та відварювання лляної рівниці з використанням каталізатора. На основі комплексних досліджень автором доведено високу зносостійкість лляних столових тканин після багаторазового прання. Здобувачем проведена комплексна товарознавча оцінка якості нових лляних скатеркових тканин з продовженим терміном використання, які задовольняють сучасні вимоги споживачів.

У наукових працях, що опубліковані у співавторстві здобувачеві належать організація та проведення експериментальних досліджень, обробка та аналіз результатів.

Апробація результатів дисертації. Результати наукових досліджень, що доповідались і обговорювалися протягом 2001 - 2005рр., отримали позитивні оцінки на наукових, науково-практичних конференціях, семінарах: Всеукраїнській молодіжній конференції "Пошук соціальних технологій активізації вітчизняного виробництва" (Хмельницький інститут економіки і підприємництва, м. Хмельницький, 2001р.); міжнародній науково-практичній конференції "Товари ХХІ століття" (Полтавський університет споживчої кооперації України, м. Полтава, 2002р.); міжнародній науково-практичній конференції "Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому тисячолітті" (Рівненський університет "РЕГІ" ім. акад.С.Дем'янчука, м. Рівне, 2003р); науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівської комерційної академії за підсумками науково-дослідної роботи 2001 - 2003рр. (ЛКА, м. Львів, 2003р.); науково-практичній конференції викладацького складу та студентів секції "Товарознавство та експертиза" Рівненського інституту слов'янознавства КСУ за підсумками науково-дослідної роботи 2002 - 2004рр. (РІС КСУ, м. Рівне, 2004р); Всеукраїнській науковій конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості України" (Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, 2005р.).

Публікації. За темою дослідження опубліковано 9 наукових статей, у т.ч. 4 у фахових виданнях, 2 у збірниках наукових праць, 1 у збірнику матеріалів конференції та 2 технічні описи.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел із 142 найменувань, додатків. Основний текст викладено на 134 сторінках. Дисертаційне дослідження містить 48 таблиць, 26 рисунків, 3 додатки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено наукову новизну та практичну цінність дисертаційної роботи.

У першому розділі "Теоретичні основи та практичні аспекти сучасного стану виробництва тканин" визначено напрями формування асортименту лляних тканин для столової білизни та визначено шляхи удосконалення споживних властивостей лляних столових тканин.

У другому розділі"Об'єкти, предмети, методика і методи дослідження" встановлено, що однією з невирішених проблем для лляних столових тканин є вплив дії багаторазового прання на їх зносостійкість. Для цього розроблено й узагальнено програму, вибрано об'єкти та методику досліджень зносостійкості лляних столових тканин відповідно до схеми (рис.1).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден


Рис.1. Загальна схема проведення досліджень

Зміну фізико-механічних та фізико-хімічних показників дослідних лляних столових тканин визначали після 1, 3, 6, 9, 15, 36, 60 циклів прання згідно з вимогами державних стандартів та відповідних методів випробувань, які забезпечують дану достовірність результатів для формування науково-обґрунтованих висновків і рекомендацій.

Наведено характеристику об'єктів та методів дослідження лляних тканин для столової білизни 8-ми варіантів виробництва ВАТ"Рівнельон" (табл.1).

Таблиця 1

Характеристика досліджуваних лляних столових тканин

Варіант

тканини

Найменування

Номінальна ширина, см

Щільність, кількість

ниток на 10см

Поверхнева густина,г/м2

Вид обробки
по основі

по