LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка лляних тканин для столової білизни

11.Для підвищення ступеня білості вибіленої лляної столової білизни та надання їй м'якості, споживачам рекомендовано в процесі багаторазового прання використовувати апрет встановленого складу, який містить оптичний вибілював та пом'якшувач.

12.З метою збереження основних споживних властивостей лляної столової білизни та продовження терміну її використання запропоновано процес апретування після кожного прання.

13.Результати комплексних досліджень показали доцільність виробництва лляних тканин для столової білизни за новими технологіями, які повною мірою відповідають вимогам споживачів за призначенням та особливостями використання і характеризуються високою зносостійкістю після багаторазового прання.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Мельник А.І. Удосконалення систем класифікації лляних тканин // Вісн. Львів. комерц. акад.: Сер. товарознавча: – Вип. 4. – Л.: ЛКА, – 2001. – С.226 – 230.

 • Мельник А.І. Оцінка якості лляних тканин // Вісн. Львів. комерц. акад.: Сер. товарознавча:.– Вип. 5. – Л.: ЛКА, 2002. – С.144 – 147.

 • Мельник А.І. Дослідження формостійкості лляних і напівлляних скатеркових полотен // Вісн. Львів. комерц. акад.: Сер. товарознавча: .– Вип. 6. – Л.: ЛКА, 2004. – С.90 – 96.

 • Мельник А.І., Ксенжук Н.І., Поліщук С.О. Товарознавча оцінка вибілених лляних тканин для столової білизни // Проблемы лёгкой и текстильной пром-сти Украины: – Межвузов. ж. – 2005. – №1(10). – С.184 – 189. Особистий внесок здобувача полягає в організації і проведенні досліджень, аналізі отриманих результатів, формулюванні висновків.

 • Симкович Н.М., Мельник А.І. Дослідження усадки лляних і напівлляних скатеркових полотен виробництва ВАТ"Рівнельон" // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Товари ХХІ століття".– Полтава: ПУСКУ, 2002. – С.110 – 114.

  Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментальних досліджень, обробці та аналізі одержаних результатів, підготовці матеріалів до публікації.

 • Мельник А.І. Дослідження властивостей лляних тканин // Матеріали міжнар. наук.–практ. конф. "Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому тисячолітті". – Рівне: РЕГІ, 2003. – С.69 – 72.

 • Мельник А.І. Пошук шляхів активізації вітчизняного виробника // Пошук соціальних технологій активізації вітчизняного виробництва. – Хмельницький: ХТЕІ, 2001. – С.38 – 39.

 • Технічний опис ТО У 17.2 – 04594686 - 2002. Тканина скатеркова жаккардова лляна біла.

 • Технічний опис ТО У 17.2 – 04594686 - 2002. Тканина скатеркова жаккардова лляна варена.


 • АНОТАЦІЯ


  Мельник А.І. Товарознавча оцінка лляних тканин для столової білизни. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів.– Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2006.

  Дисертацію присвячено формуванню властивостей, товарознавчій оцінці якості та розробленню нового асортименту лляних тканин для столової білизни. Обґрунтовано методологічні засади формування властивостей лляних столових тканин. На підставі всебічних досліджень зносостійкості лляних тканин для столової білизни під дією багаторазового прання вивчено їх фізико-механічні та фізико-хімічні показники. Нові лляні столові тканини мають покращені споживні властивості та рекомендовані для підприємств ресторанного господарства м. Рівне. Розроблено та затверджено нормативну документацію на нові лляні столові тканини та здійснено їх виробниче впровадження.

  Ключові слова: лляні столові тканини, споживні властивості, асортимент, колористичні характеристики.


  АННОТАЦИЯ


  Мельник А.И. Товароведная оценка льняных тканей для столового белья. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.19.08 – товароведение промышленных товаров.– Киевский национальный торгово-экономический университет Министерства образования и науки Украины, Киев, 2006.

  Диссертация посвящена формированию свойств, товароведческой оценке качества и разработке нового ассортимента льняных тканей для столового белья. Рассмотрены методологические основы формирования свойств льняных тканей (отбеленных, натурально-крашенных, окрашенных в пастельные и средние тона тканей). На основании всесторонних исследований износостойкости льняных тканей для столового белья под действием многократной стирки изучены их физико-механические и физико-химические показатели.

  Экспериментально отбеленные льняные ткани подвергались новой технологии обработки холодным отбеливанием, которое позволяет исключить отдельные стадии подготовки тканей (расшлихтование, щелочное отваривание), минимизировать затраты пероксида водорода, значительно уменьшить деструкцию волокон, снизить затраты на отбеливание и сократить объём сточных вод.

  Для натурально-окрашенных тканей применено отваривание льняной ровницы при использовании катализатора 2-сульфокислоты антрахинона, что позволяет получить натурально - окрашенную ткань без желтого оттенка, из сохранением натурального, высокой стойкости, цвета льна. Для окрашивания льняных тканей для столового белья разработан ассортимент отечественных кубовых красителей и кубозолей с высокой устойчивостью окрашивания при многократной стирке.

  Результаты полученных экспериментальных данных подтверждают, что новые льняные ткани для столового белья имеют улучшенные потребительские свойства. Новые льняные ткани рекомендованы для предприятий ресторанного хозяйства г. Ривнэ. Дополнены рекомендации по уходу за изделиями из льняных тканей при эксплуатации. Социальный эффект от внедрения новых льняных тканей состоит в повышении износостойкости их под действием многократной стирки за счет использования новых технологий производства. Разработана и утверждена нормативная документация на новые льняные ткани для столового белья и осуществлено их производственное внедрение.

  Ключевые слова: льняные столовые ткани, потребительские свойства, ассортимент, колористические характеристики.


  SUMMARY


  Melnyk A.I. Merchandising Estimation of Linen for Table-linen. Manuscript.

  Thesis for gaining a scientific degree of Cand.Tech.Sci. under the speciality 05.19.08 – Commodity Research of Industrial Goods. Kiev National Trade and Economic University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kiev, 2006.

  The dissertation is devoted to the formation of characteristics, merchandising estimation of quality and development of new assortment of linen for table-linen. The methodological bases of characteristics' formation of table-linen fabrics are well-grounded in the given investigation. Basing on the comprehensive researches of wear resistance of linen for table-linen under repeated washing, their physical-mechanical and physicochemical parameters were studied. The new table-linen


 •