LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів

24


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТПУШКАР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА
УДК 677.027.625


ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА СВІТЛОСТІЙКОСТІ ФІРАНКОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВСпеціальність 05.18.15 – товарознавство


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв - 2008Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Львівській комерційній академії Укоопспілки.


Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор,

Семак Богдан Дмитрович,

Львівська комерційна академія,

професор кафедри товарознавства

непродовольчих товарів


Офіційні опоненти: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Глубіш Петро Андрійович,

Київський національний університет технології і дизайну, професор кафедри електрохімічної енергетики і хімії;

кандидат технічних наук, доцент

Зіміна Надія Костянтинівна,

Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів.Захист відбудеться 30 жовтня 2008 року об 11 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 в Київському національному торговельно - економічному університеті за адресою: 02156, м.Київ, вул. Кіото,19, ауд. А-227.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного торговельно- економічного університету за адресою: 02156, м.Київ, вул. Кіото,19.


Автореферат розісланий 26 вересня 2008р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є.В. Тищенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. За останні роки, як свідчить аналіз ринку текстилю в Україні, у структурі асортименту фіранкових текстильних матеріалів відбулися суттєві зміни. Постійно розширяється видовий та внутрішньогруповий асортимент за рахунок подальшого вдосконалення технології виробництва цих матеріалів. Так поряд з традиційними способами виробництва полотен гардинно-тюлевим і тканим способами збільшуються обсяги виробництва різноманітних за будовою нетканих, трикотажних, основов'язаних, плівкових та інших груп фіранкових матеріалів. Значно розширена сировинна база для виробництва фіранкових матеріалів. Разом з тим, враховуючи вимоги сучасного ринку, оздоблення фіранкових текстильних матеріалів вимагає значного поліпшення. Потребує суттєвого розширення колірна гама забарвлень матеріалів та виробів з цих матеріалів, впровадження прогресивних способів друку, запровадження сучасних способів спеціальних оброблень.

Проблема світлостійкості текстильних матеріалів складна та багатогранна. Її вирішенню присвячені дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених. Серед зарубіжних авторів необхідно зазначити праці в цій галузі професорів Садова Ф.І., Калугіна М.В., Кричевського Г.Є., Калонтарова Й.Я., а серед вітчизняних авторів – праці професорів Пугачевського Г.Ф., Глубіша П.А., Діанича М.М., Семака Б.Д. та інших. Впровадження в текстильне виробництво нових технологій, поява нових видів сировини, розширення асортименту текстильних матеріалів і виробів вимагають проведення поглиблених досліджень зносостійкості, зокрема світлостійкості.

Актуальним є обґрунтування вибору номенклатури показників якості та критеріїв оцінки властивостей фіранкових матеріалів. Практично відсутня інформація про вагомість окремих чинників зношування фіранкових виробів, що значно затрудняє прогнозування термінів їх використання та комплексного оцінювання рівня якості. Відсутня також достовірна інформація про переваги і недоліки окремих способів оздоблення фіранкових матеріалів і виробів з них. Наведене свідчить про актуальність і доцільність розроблення та впровадження у практику текстильного виробництва наукових засад формування асортименту та властивостей цих матеріалів.

Зв′язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з координаційним планом науково-дослідної роботи Львівської комерційної академії за темою: "Розробка перспективного асортименту непродовольчих товарів і вдосконалення методики оцінки їх якості", яка виконувалася відповідно у 2004-2007 рр.

Мета та основні завдання дисертаційної роботи. Метою дисертаційної роботи є комплексна оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів різного волокнистого складу, пофарбованих різними барвниками, а також надання підвищеної світлостійкості фіранковим матеріалам.

Для досягнення зазначеної мети були визначені такі завдання:

▪ вивчити й узагальнити структуру потреб і вимог споживачів до фіранкових матеріалів;

▪ провести експертну оцінку вагомості основних чинників зношування фіранкових текстильних матеріалів і обґрунтувати на цій основі напрями досліджень основних споживних властивостей цих матеріалів;

▪ вивчити вплив фарбування різними класами синтетичних барвників на зміну споживних властивостей досліджуваних матеріалів;

▪ встановити залежність світлостійкості досліджуваних матеріалів від хімічного складу синтетичних барвників та їх концентрацій у фарбувальній ванні, волокнистого складу та будови самих матеріалів, а також способів їх опромінення;

▪ вивчити вплив волокнистого складу та будови фіранкових матеріалів на стійкість їх забарвлень до дії багаторазового прання;

▪ обґрунтувати доцільність впровадження у виробництво найбільш опти- мальних варіантів досліджуваних фіранкових матеріалів;

▪обґрунтувати доцільність застосування спеціальних оброблень досліджуваних матеріалів.

Об'єкт дослідження – різні за волокнистим складом фіранкові ткані і гардинні основов'язані полотна, пофарбовані різними барвниками та оброблені спеціальними апретами.

Предмет дослідження – комплекс споживних властивостей, що формують якість нових фіранкових текстильних матеріалів.

Методи досліджень. Для визначення показників споживних властивостей фіранкових текстильних матеріалів у роботі використано стандартні й авторські методи для вивчення зносостійкості фіранкових матеріалів.

Ідентифікація кольорів і відтінків проводилася загальноприйнятим експертним методом, а також з допомогою спектроколориметричного методу. Зношування досліджуваних матеріалів (до і після їх фарбування) моделювалося шляхом дії на них світлопогоди (сонячне і штучне опромінення), мокрих оброблень (багаторазове прання) та сухого забруднення.

Результати експериментальних досліджень обробляли методами математичної статистики з