LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів

використанням персонального комп'ютера за програмами Microsoft Excel, Microsoft Word, Statistica 6,0.

Наукова новизна одержаних результатів проведених досліджень полягає в наступному:

▪експертним методом визначена вагомість основних чинників зношу-вання та споживних властивостей текстильних фіранкових матеріалів;

▪дана порівняльна характеристика основних споживних властивостей бавовняних тканин, пофарбованих активними барвниками, поліфірних тканин, пофарбованих дисперсними барвниками, поліефірно-вікозних тканин, пофарбованих пігментними барвниками, і гардинних поліефірних основов'язаних полотен, пофарбованих дисперсними барвниками;

▪встановлено залежність світлостійкості досліджуваних матеріалів від хімічного складу і будови синтетичних барвників та їх концентрацій у фарбувальній ванні, волокнистого складу матеріалів, а також способів їх опромінення;

▪наведено пропозиції щодо надання досліджуваним матеріалам брудовідштовхувальних і вогнезахисних властивостей. Запропоновані оптимальні рецептури способів оброблень та дана комплексна оцінка якості досягнутих ефектів;

▪одержано нові результати щодо кінетики зношування фіранкових текс-тильних матеріалів під комплексною дією різних чинників. Проаналізовано основні закономірності модельованого зношування досліджених матеріалів у зазначених умовах;

▪дана комплексна оцінка світлостійкості різних за волокнистим складом та будовою фіранкових матеріалів, пофарбованих синтетичними барвниками.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено метод комплексної оцінки світлостійкості і якості різних за способами виробництва та волокнистим складом фіранкових текстильних матеріалів, пофарбованих різними марками синтетичних барвників при їх різних концентраціях у фарбувальній ванні.

Сформовано і впроваджено у виробництво методологічний підхід до вибору найбільш оптимальних за світлостійкістю марок синтетичних барвників та видів оброблення для матеріалів фіранкового призначення; концепцію оптимізації асортименту та властивостей фіранкових текстильних матеріалів, яка ґрунтується на комплексній оцінці впливу особливостей будови і способів оброблення цих матеріалів на їх зносостійкість.

Доведено доцільність та економічну ефективність від впровадження у практику виробництва текстильної промисловості України результатів дослідження. Запровадження в практику роботи херсонського ДП "Хімтекс" результатів проведених досліджень дає змогу отримати вагомий економічний ефект від підвищення світлостійкості за рахунок використання більш світлостійких марок синтетичних барвників для фарбування досліджених матеріалів. Величина економічного ефекту на 1000 пог.м тканини становить 68,0-166,4 грн.

Особистий внесок автора. Автором обґрунтована можливість і доведена доцільність застосування перспективних марок синтетичних барвників для фарбування досліджуваних фіранкових матеріалів. Розроблено і обґрунтовано оптимальні рецептурно-технологічні режими фарбування досліджуваних матеріалів. Проведена комплексна оцінка світлостійкості і якості пофарбованих матеріалів з використанням сучасних фізико-хімічних і механічних методів. Вибір об'єктів і методів досліджень, проведення експерименту, аналіз та інтерпретація результатів, а також обґрунтування висновків здійснені автором самостійно. Автор прийняла також участь у впроваджені у виробництво запропонованої технології та оптимальних варіантів оброблень матеріалів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися і отримали позитивну оцінку на підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Львівської комерційної академії (2004-2007 рр.), на Всеукраїнській нау-ково-практичній конференції „Проблеми легкої і текстильної промисло-вості України" (м.Херсон, 2006р.), на міжнародному симпозіумі IGWT „Глобальна безпека товарів та довкілля. Якість життя" (м.Київ, 2006 р.).

На захист виносяться:

▪ метод комплексної оцінки світлостійкості різних за способами виробництва та волокнистим складом фіранкових текстильних матеріалів, пофарбованих різними класами синтетичних барвників;

▪ методологічний підхід до вибору найбільш оптимальних за якістю марок синтетичних барвників та видів оброблень для матеріалів фіранкового призначення;

▪ концепція оптимізації асортименту та властивостей фіранкових текстильних матеріалів, яка базується на комплексній оцінці впливу особливостей будови і способів оброблення цих матеріалів на їх світлостійкість та зносостійкість.

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційної роботи опубліковано у 10 роботах (з них 7- у фахових виданнях).

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Дисертація містить 151 сторінку друкованого тексту, 31 таблицю, 21 рисунок, 156 найменувань літературних джерел. Обсяг додатків – 9 сторінок.


Основний зміст роботи


У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, сформульовано мету, основні завдання, об′єкт та предмет дослідження, розкрито наукову новизну роботи та її практичне значення.

У першому розділі дисертації наведено літературний огляд, де спираючись на результати досліджень вітчизняних та закордонних вчених, проаналізовано основні закономірності зношування фіранкових текстильних матеріалів. Вивчено основні чинники, які обумовлюють світлостійкість фіранкових матеріалів. Підтверджено, що світлостійкість фіранкових матеріалів є одним з найбільш вагомих показників якості для матеріалів цього призначення. Завдяки аналізу науково-технічної літератури обґрунтовано необхідність проведення експериментальних досліджень з метою створення нових фіранкових текстильних матеріалів з заданою світлостійкістю.

У другому розділі викладена характеристика об'єктів та методів дослідження, наведено загальну схему проведених досліджень (рис.1).

Об′єктами досліджень обрано нові фіранкові матеріали, характеристика яких наведена в табл.1. Такий вибір об'єктів досліджень обумовлено необхідністю пошуку ефективних шляхів розширення та опти-мізації асортименту і властивостей фіранкових текстильних матеріалів, а також підвищення рівня їх якості та конкурентоспроможності.Аналіз літературних джерел та вибір напрямів дослідження

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0245006113040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000611300007cc8110072edc630805d85040c02000061130000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a00170001000400170000007813450020b22d00040000002d010000030000000000

Характеристика об`єктів та методів дослідження


Дослідження споживних властивостей фіранкових текстильних