LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів

синтетичних барвників на зміну споживних властивостей фіранкових матеріалів.

4.Встановлено залежність світлостійкості досліджуваних матеріалів від хімічного складу синтетичних барвників та їх концентрацій у фарбувальній ванні, волокнистого складу та будови фіранкових матеріалів, а також способів їх опромінення (сонячна радіація та штучне опромінення). Запропоновано математичні моделі, що описують кінетику світлостаріння цих матеріалів.

5.Вперше дана порівняльна оцінка світлостійкості забарвлень і субстрату на бавовняних, поліефірних і поліефірно-віскозних фіранкових текстильних матеріалах, пофарбованих активними, дисперсними та піг-ментними барвниками за різної їх концентрації у фарбувальній ванні.

6.Досліджено кінетику світлостаріння забарвлень і субстрату, порівнюючи абсолютні значення загального колірного контрасту та розривальних характеристик матеріалів. Виявлено, що зниження світлостійкості забарвлення досліджуваних матеріалів відбувається значно швидше, ніж фотодеструкція їх волокнистої основи.

7.Оптимальними за світлостійкістю забарвлень і субстрату за сонячного опромінення виявились такі варіанти матеріалів: бавовняна тканина, пофарбована реаколом синім СВТ і реаколом зеленим; поліефірна тканина, пофарбована дисперколом зеленим, дисперколом жовто-коричневим, дисперколом жовтим; полотно поліефірне гардинне основов'язане, пофарбоване дисперколом зеленим, дисперколом рубіно-вим, дисперколом жовто-коричневим, дисперколом жовтим та поліефір-но-віскозна тканина, пофарбована пігмаколом жовтим, пігмаколом синім К, пігмаколом синім З, пігмаколом зеленим, пігмаколом синім.

8.Виявлено більш глибоку фотодеструкцію забарвлень і субстрату фіранкових тканин під дією штучного опромінення. Найбільш світлостійкі забарвлення отримано на поліефірному гардинному основов'язаному утоковому полотні, пофарбованому дисперколом жовтим і дисперколом жовто-коричневим, а найменш світлостійкі забарвлення, як і за сонячного опромінення, має бавовняна тканина, пофарбована реаколом синім СВТ.

9.Вивчено вплив багаторазового прання фіранкових матеріалів на стійкість їх забарвлень. Виявлено, що кращу стійкість забарвлень на досліджуваних матеріалах отримано на бавовняній тканині, пофарбованій реаколом зеленим, та поліефірній тканині, пофарбованій дисперколом жовтим і дисперколом жовто-коричневим. Нижчу стійкість забарвлень до багаторазового прання отримано після фарбування поліефірно-віскозної тканини пігментними барвниками (пігмаколом синім К і пігмаколом зеленим).

10.Доведено та обґрунтовано доцільність застосування для кінцевого оброблення досліджуваних фіранкових текстильних матеріалів брудовід-штовхувального оброблення з використанням препаратів петросілу 2М, ГКР 11, ГПА, карбоксикріну, а також вогнезахисного оброблення за рец. 1-4, основними компонентами яких є сечовина, гліцерин, препарат на основі водоростей і біхмалін. Запропоновані оптимальні рецептури наз-ваних способів оброблень та дана комплексна оцінка досягнутих ефектів.

11.Економічний ефект від впровадження досліджених фіранкових матеріалів може бути досягнутий: за рахунок заміни несвітлостійких марок синтетичних барвників більш світлостійкими марками. Встановлено, що економічний ефект від впровадження у практику роботи ДП "Хімтекс" більш світлостійких марок барвників (в розрахунку на 1000 пог. м) становить: для поліефірної тканини – 150,6-166,4 грн.; для поліефірно-віскозної тканини – 68,0-88,6 грн.; для полотна гардинного основов`язаного – 106,6-139,5 грн.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях:

1.Пушкар Г.О. Оцінка світлостійкості фіраночних поліефірних тканин / Галина Олексіївна Пушкар // Легка промисловість.-2005.-№4.-С.57.

2.Пушкар Г.О. Оцінка світлостійкості фіраночних гардинних осново-в′язаних поліефірних полотен / Галина Олексіївна Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету.-2006.-№6.-С.263-268.

3.Пушкар Г.О. Шляхи підвищення світлостійкості фіраночних текстильних матеріалів / Галина Олексіївна Пушкар // Вісник Київського національ-ного університету технології і дизайну.-2006.-№4(30).-С.71-78.

4.Пушкар Г.О. Комплексна оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів / Г.О. Пушкар, Б.Д. Семак // Вісник Київського національного університету технології і дизайну.-2007.-№1(33).-С.91-98.

Особистий внесок: проведено експериментальні дослідження та обробку їх результатів, підготовку матеріалів до публікації.

5.Пушкар Г.О. Шляхи оптимізації асортименту та підвищення якості фіранкових текстильних матеріалів / Галина Олексіївна Пушкар // Вісник Львівської комерційної академії.-2007.-№8.-С.138-142.

6.Пушкар Г.О. Шляхи підвищення якості фіраночних текстильних матеріалів в процесі фарбувально-оздоблювального виробництва / Галина Олексіївна Пушкар // Проблемы легкой и текстильной промышлености Украины.-2006.-№2(12).-С.41-43.

7.Пушкар Г.О. Оцінка світлостійкості фіранкових бавовняних тканин / Галина Олексіївна Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету.-2008.-№4.-С.180-184.

В інших виданнях:

1.Пушкар Г.О. Шляхи оптимізації способів обробки фіраночних поліефірних тканин / Галина Олексіївна Пушкар // Вісник Полтавського університету споживчої кооперації України.-2005.-№3(16).-С.22-24.

2. Pyschkar H.O. The complex estimation the quality of blinding textile materials / H.O. Pyschkar, B.D. Semak //Clobal Safety of Commodity and Environment. Quality of Life.-2006.-№15.-Р.978-983.

Особистий внесок: експериментальні дослідження та комплексна оцінка якості фіранкових текстильних матеріалів, пофарбованих різними барвниками, здійснено підготовку матеріалів до публікації.

3. Пушкар Г.О. Оцінка світлостійкості забарвлень на фіраночних тканинах / Галина Олексіївна Пушкар // Вісник Чернігівського державного техно-логічного університету.-2006.-№26.-С.235-239.

АНОТАЦІЯ

Пушкар Г.О. Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2008.

Проведено експертні і експериментальні дослідження, які повязані з визначенням вагомості основних чинників зношування текстильних матеріалів фіранкового призначення.

Дано комплексну оцінку якості фіранкових матеріалів різного волокнистого складу, пофарбованих перспективними марками синтетичних барвників за їх різної концентрації у ванні. На основі проведених досліджень запропоновані найбільш оптимальні варіанти матеріалів за їх світлостійкістю.

Одержано нові результати щодо кінетики зношування фіранкових текстильних матеріалів під комплексною дією різних чинників (сонячного і штучного опромінення, прання та ін.). Проаналізовано основні закономірності модельованого зношування досліджених матеріалів у зазначених умовах.

Обґрунтовано доцільність застосування для кінцевого оброблення досліджуваних матеріалів брудовідштовхувального та вогнезахисного оброблень. Запропоновані оптимальні рецептури названих способів оброблень та зроблена комплексна оцінка якості досягнутих ефектів

Доведено доцільність та