LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка споживних властивостей нової штучної шкіри

Київський національний торговельно-економічний університет

Галько Світлана ВасилівнаУДК 620.2:675.8
Товарознавча оцінка споживних властивостей

нової штучної шкіри
Спеціальність 05.19.08 – товарознавство промислових товарівАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор

Фабуляк Федір Григорович

Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Нестеров Владислав Петрович

Українська технологічна академія, президент

кандидат технічних наук, доцент

Дудла Іраїда Олександрівна

Чернігівський державний технологічний університет, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності


Провідна установа: Львівська комерційна академія Укоопспілки,

кафедра товарознавства непродовольчих товарів, м. ЛьвівЗахист відбудеться "26" квітня 2005 року об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 при Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою:

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий "25" березня 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є. В. Тищенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку науки і техніки все частіше постають проблеми, пов'язані зі створенням нових товарів народного вжитку та промислового призначення, які мають високі споживні властивості та водночас є екологічно нешкідливими. Поряд з цими актуальними проблемами тісно пов'язані завдання розробки нових підходів до створення нових товарів, формування і регулювання споживних властивостей та створення товарів з бажаними споживними властивостями. Слід зазначити, що важливим завданням є також технології виробництва високоякісних товарів з енерго- та працезаощаджувальними технологічними процесами.

Промислове виробництво штучних шкір протягом свого розвитку намагалося використати різні полімери для покриття штучних шкір, але недостатньо здійснювалася товарознавча оцінка споживних властивостей цього широкого асортименту штучних шкір, тому з часом ці полімери не набули поширення у цій галузі. Практично, протягом усього періоду існування штучних шкір, ця галузь не розвивалася у напрямку дослідження та використання наповнених сумішей полімерів в якості плівкоутворювачів для штучних шкір. Напрямки досліджень зводилися до усунення недоліків існуючих штучних шкір. У наш час споживачам пропонуються штучні шкіри з поліуретановим та полівінілхлоридним покриттям при складній технології виробництва яких застосовуються органічні розчинники й токсичні сировинні матеріали.

В умовах докорінних змін поглядів провідних країн світу на шляхи забезпечення нешкідливого впливу на навколишнє середовище та людей, необхідні сучасні підходи для створення нових видів штучних шкір і, зокрема, наповнених полімерних композицій для виготовлення штучних шкір, оскільки існуючі напрями, які застосовувалися при розробці нових різновидів штучних шкір, вичерпали себе і не можуть бути використані у реаліях сьогодення. Це важливе та складне завдання потребує вирішення. Тому розробка нових штучних шкір з використанням сумішей полімерів у водному середовищі із застосуванням екологічно чистих енергозаощаджувальних технологій на сьогодні є вельми актуальною проблемою.

Виходячи з вищевикладеного і базуючись на узагальненні принципів формування нових плівкоутворюючих речовин і композицій, створено нову екологічно чисту штучну шкіру з високими споживними властивостями та обґрунтовано підходи щодо її виготовлення. Нова штучна шкіра одержується нанесенням на текстильну основу наповненої полімерної композиції, яка містить каучук в латексі, суміщений з полімером в емульсії, який має складноестерні групи.

Важливість створення широкого асортименту товарів народного вжитку і промислового призначення з використанням наукової бази товарознавства і концепцій плівкоутворюючих речовин пов'язана з цінним комплексом експлуатаційних характеристик товарів, економічними і екологічними факторами, що і зумовило необхідність здійснення комплексної товарознавчої оцінки споживних властивостей отриманої нової штучної шкіри, викладеної в дисертаційній роботі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових робіт у Київському національному торговельно-економічному університеті за темами „Формування асортименту непродовольчих товарів, сировини та матеріалів, як об'єктів експортно-імпортних операцій" (2001–2003рр.) та „Розробка теоретичних основ та практичної методики оцінювання якості штучних шкір" (2003р.).

Мета і завдання наукових досліджень. Метою роботи є товарознавча оцінка споживних властивостей нової штучної шкіри з поліпшеними властивостями, одержаної на основі полімерних композицій у водному середовищі.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі завдання:

  • проаналізувати асортимент, споживні властивості існуючих штучних шкір та способи їх поліпшення, виявити основні підходи щодо створення нових штучних шкір;

  • вивчити структуру нових полімерних покриттів шляхом оцінки частот смуг поглинання валентних і деформаційних коливань функціональних груп та оптичних густин методом ІЧ-спектроскопії, а також визначенням ефективної в'язкості, напруг зсуву, тиксотропії сумішей полімерів для штучних шкір;

  • дослідити функціональні властивості нової штучної шкіри, а саме: теплофізичні, діелектричні та механічні;

  • оцінити ергономічні властивості нових штучних шкір;

  • дослідити токсиколого-гігієнічні властивості нової штучної шкіри;

  • здійснити промислову апробацію з визначенням соціально-економічної ефективності нових штучних шкір.

Об'єктом дослідження є штучні шкіри на основі полімерів природного і синтетичного походження та тонкодисперсних наповнювачів.

Предметом дослідження є функціональні, ергономічні, надійністні властивості та ознаки безпеки використання нових штучних шкір.

Методи дослідження. Поставлені у дисертації завдання виконано з використанням ІЧ-спектроскопічного, реологічного, теплофізичних, фізико-механічних методів. Визначення морозостійкості, жорсткості, стійкості до багаторазового згину, стійкості до стирання, світло-теплового старіння, твердості, коефіцієнта тертя, паропроникності,