LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка споживних властивостей нової штучної шкіри

гігроскопічності та вологовіддачі проводилися на існуючих приладах за стандартними методиками. Визначення санітарно-хімічних й токсикологічних показників здійснювалися відповідно до методів санітарно-епідеміологічної експертизи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше створено штучні шкіри на основі натурального латексу та полівінілацетатної емульсії у водному середовищі при високому ступені гомогенізації суміші та проведено товарознавчу оцінку функціональних, ергономічних, надійністних властивостей та ознак безпеки цих матеріалів. Експериментально доведено можливість отримання штучних шкір на основі тонкогомогенізованої суміші полімерів з високими показниками експлуатаційних властивостей.

Реологічним і ІЧ-спектроскопічним дослідженням концентраційних залежностей в'язкості, напруг зсуву та оптичних густин на структурно-молекулярному рівні визначено екстремальні значення, що відповідають оптимальному рецептурному складу в системах поліізопрен-полівінілацетат, що дозволило здійснити комплексну товарознавчу оцінку створеної нової штучної шкіри.

Виявлено, що для поліпшення структури полімерних композицій у вихідних сировинних матеріалах слід використовувати технічний вуглець та білу сажу в кількості 20 мас.%.

Базуючись на результатах досліджень створеної при високому ступені гомогенізації з наповнювачами нової штучної шкіри, визначено раціональний рецептурний склад вихідної полімерної композиції.

Встановлено закономірності впливу полівінілацетату на функціональні й ергономічні властивості штучних шкір та запропоновано математично описані залежності показників жорсткості, стійкості до багаторазового згину, зносостійкості покриття, а також паропроникності, гігроскопічності, вологовіддачі нових штучних шкір від вмісту полівінілацетату у полімерній композиції покриття.

Виявлено низький рівень накопичення електростатичного заряду в полімерному покритті штучної шкіри за рахунок зменшення поляризаційних ефектів, оцінених діелектричною проникністю.

Дослідженнями теплофізичних властивостей виявлена зміна температуропровідності та стійкості до низьких температур залежно від композиційного складу штучної шкіри, встановлено відповідність штучних шкір експлуатаційним вимогам.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено перспективні способи і технологічні основи виготовлення нової екологічно чистої штучної шкіри. Результати досліджень суміші полімерів дали можливість розробити нову рецептуру плівкоутворюючої композиції на основі полімерів у водному середовищі. Випущено дослідну партію штучних шкір у промислових умовах на базі ВАТ "Київський завод гумових та латексних виробів".

Особистий внесок здобувача полягає у загальному визначенні мети, завдань та програми досліджень; виборі об'єктів та методів досліджень; безпосередній участі у проведенні експериментальних досліджень у лабораторних умовах; в узагальненні та інтерпретації одержаних результатів; формулюванні висновків дисертаційної роботи в цілому; участі в розробці нової штучної шкіри та виготовленні дослідної партії штучних шкір.

Результати досліджень, виконані у співавторстві, одержані при безпосередній участі автора на всіх етапах роботи.

При дослідженні нових штучних шкір на екологічну безпеку спільно з науковцями Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя авторові належить наукова аргументація вибору та підготовки об'єктів досліджень, аналітична обробка отриманих результатів досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основніположення дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на IV Всеукраїнській конференції „Фундаментальна і професійна підготовка фахівців з фізики" (м. Миколаїв, Миколаївський державний педагогічний університет, 15–17 вересня 1999 р.); Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (19–21 квітня 2004 р., м. Київ, Київський національний університет технологій та дизайну); 2-ій Міжнародній науково-технічній конференції „Композиційні матеріали" 5 липня 2001 р. (Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут"); 12-ій Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" (20–23 листопада 2002 р., м. Миргород Полтавської обл.); Міжнародній науково-практичній конференції „Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті" (14–15 жовтня 2004 р., м. Донецьк, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського); Науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2001–2002 рр. (м. Київ, КНТЕУ, 5–6 березня 2003 р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано6 наукових статей, з них 5 – опубліковані у фахових виданнях.

Структура та обсяг роботи. Дисертацію викладено на 126 сторінках друкованого тексту, яка складається з вступу, 5 розділів, висновків, списку літератури та додатків. Роботу ілюстровано 16 таблицями та 29 рисунками. Список літератури складається із 138 назв.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання дослідження, показано наукову новизну та практичну цінність роботи.

У першомурозділіФормування нового асортименту штучних шкір", спираючись на результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, проаналізовано основні підходи до одержання штучних шкір нового асортименту. Найбільш поширеним підходом визнано використання модифікованих полімерних композицій, а одним із перспективних методів модифікації властивостей полімерів – отримання сумішей полімерів.

У другому розділі „Об'єкти, послідовність та методи дослідження" сформовано об'єкти дослідження, наведено загальну схему досліджень (рис.1), надано коротку характеристику всіх етапів проведення експериментів з товарознавчої оцінки споживних властивостей нових штучних шкір, визначено методи дослідження.

Об'єктом дослідження були одержані нові штучні шкіри на основі полімерів природного і синтетичного походження й тонкодисперсних наповнювачів. З метою виявлення закономірностей формування і зміни їх споживних властивостей проведено дослідження вихідних сумішевих систем. В якості плівкоутворюючих речовин використовували суміш натурального латексу Revultex з вмістом вулканізуючого компонента та запобіжника старіння і полівінілацетату у водному середовищі.

Для проведення дослідження полімерних композицій штучних шкір були приготовлені композиції шляхом змішування при нормальній температурі натурального латексу і полівінілацетатної емульсії. Використовували композиції, в яких вміст полівінілацетатної емульсії становив до 60 мас.%. Отримані композиції були у вигляді суспензії білого кольору без розшарування.

Для проведення товарознавчої оцінки споживних властивостей нових штучних шкір були спеціально виготовлені дослідні зразки. На текстильну основу (бязь) наносилися полімерні композиції з наповнювачами до 20 мас.%, в яких співвідношення натурального латексу і полівінілацетатної емульсії становило 95:5 мас.%, 90:10 мас.%, 80:20 мас.%, 70:30 мас.%, 60:40 мас.%, 40:50